logo

vorkut-t-a

Воркут Тетяна Анатоліївна — завідувач кафедри транспортного права та логістики, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. монографії та трьох навчальних посібників, має авторські свідоцтва та патент на винахід.

Кафедра створена на базі кафедри транспортних систем та маркетингу в 1998 р., яку очолював доктор технічних наук, професор Воркут Анатолій Іванович. Фактично у працях Воркута А. І. була започаткована логістична концепція, яка виходить з необхідності дослідження технологічних процесів виробництва, зберігання, умов постачань, транспортування і споживання в рамках єдиних систем. Безцінний вклад в розбудову кафедри вніс доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович. Під його керівництвом було підготовлено та захищено 25 кандидатських та 3 докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук.

Викладачі кафедри:

Воркут Тетяна Анатоліївна ‒  доктор технічних наук, професор.

Романюк Богдан Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Заслужений юрист України.

Білоног Оксана Євгенівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Волинець Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Галак Ірина Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Горбенко Олександра Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дегтярьова Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Дмитриченко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Довженко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Марунич Валерій Степанович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Третиниченко Юрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Ткаченко Валентина Андріївна – доцент кафедри.

Цимбал Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних  наук.

Харута Віталій Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Хрутьба Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Чечет Анна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Божок Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри.

Медведська Вікторія Валеріївна – старший викладач кафедри.

Петунін Андрій Володимирович – старший викладач кафедри, завідувач лабораторного комплексу кафедри.

Костюченко Олександра Вікторівна – асистент кафедри.

Лущай Юрій Володимирович – асистент кафедри.

Пеньківська Катерина Сергіївна – асистент кафедри.

Сопоцько Ольга Юріївна – асистент кафедри.

Севост’янова Аліна Валеріївна – асистент кафедри.

Халацька Ілона Ігорівна – асистент кафедри.

Кафедра є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніми програмами «Логістика» та «Управління проектами», з підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньою програмою «Логістика», і є однією з випускових з підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Воркут Т. А. Проектний аналіз / Т. А. Воркут. – К. : УЦДК, 2008. – 440 с.
 2. Горбенко О. В. Логістика : Навчальний посібник / О. В. Горбенко. – К. : Знання, 2014. – 315 с.
 3. Романюк Б.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: навчально-практичний посібник-коментар / Б.В. Романюк, О.Ф.Бантишев. – К. : Крок, 2015. – 202 с.
 4. Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект. Навчальний посібник / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, А.М. Дмитриченко, Ю.О. Третиниченко. – К. : НТУ, 2017. – 286 с.
 5. Марунича В.С. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник / за ред. В.С. Марунича, Л.Г Шморгуна. – К. : Міленіум, 2017. – 500 с.
 6. Романюк Б.В. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: монографія / Б.В. Романюк, О.Ф. Бантишев – К.: Крок, 2018. – 236 с.
 7. Марунич В.С., Харута В.С. Теоретичні та практичні аспекти проектів побудови пасажирських маршрутних систем міст: монографія / В.С. Марунич, В.С. Харута // К.: Міленіум, 2018. – 163 с.
 8. Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаро-транспортних потоків підприємств: монографія/ / Хрутьба Ю.С. Купалова Г.І.; К.: ЦП «Компринт», 2019, 147 с.
 9. Vorkut, L. Volynets, O. Bilonog, O. Sopotsko, I. Levchenko The model to optimize deliveries of perishable food products in supply chains. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 5, Issue 3 (101). – P. 43–50. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.177903. (Scopus)
 10. Vorkut T., Chechet A. Structuring strategic portfolio of urban passenger transportations // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia.Volume 7, No. 6B/2019. ISSN 1338-9432. P. 136-141.
 11. Vorkut T.A., Bilonog O.Ye., Tretinichenko Y.O. Theoretical base of modeling the project team with a service technical systems by simulation. International Journal of Management, 2020, 11(4), pp. 453-465 (Scopus)
 12. Vitalii S. Kharuta Fundamentals of the System Simulation Methodology “PERSONMACHINE” in Project and Program Management. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 133–142 (Scopus)
 13. Melnychenko, V. Kharuta, Y. Tretynychenko. System Model of Information Flows in Networks of the Electric Supply System in Transport Infrastructure Projects. The proceedings of the 24th International Scientific Conference Transport Means 2020. September 30 – October 02 , 2020. 132-135 p. (Scopus)
 14. Воркут Т.А. Управління портфелями реалізації логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань. Монографія / Т.А. Воркут, І.І. Галак, А.В. Петунін, В.С. Харута. – Київ: Міленіум, 2020. – 210 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортного права та логістики:

 • моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
 • моделі і методи стратегічно орієнтованого управління проектами і програмами розвитку логістичних систем;
 • моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування;
 • загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства;
 • теоретико-правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри чотири аспіранти.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 439.

Телефон: +38 (044) 254-43-26

E-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО