logo

Спеціальності підготовки бакалаврів та магістрів

Cпеціалізації в межах спеціальностей

Автомобільний транспорт1,3 Автосервіс (денна та заочна форми навчання)
Автомобілі та автомобільне господарство (денна та заочна форми навчання)
Галузеве машинобудування1,3 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (денна та заочна форми навчання)
Автомобільні транспортні засоби (денна форма навчання)
Енергетичне машинобудування2,3 Енергетичні установки транспортних засобів (денна та заочна форми навчання)
Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання (денна та заочна форми навчання)
Прикладна механіка1 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (денна та заочна форми навчання)
Матеріалознавство Матеріалознавство (денна форма навчання)
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна та заочна форми навчання)
Екологія1,3 Екологія та охорона навколишнього середовища (денна та заочна форми навчання)
Технології захисту навколишнього середовища Екологічна інженерія автотранспортної діяльності (денна форма навчання)
Дизайн Дизайн промисловий (денна форма навчання)
Будівництво та цивільна інженерія1,3 Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів (денна та заочна форми навчання)
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди (денна та заочна форми навчання)
Мости і транспортні тунелі (денна форма навчання)
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (денна форма навчання)
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві (денна форма навчання)
Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі (денна форма навчання)
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії (денна форма навчання)
Геодезія та землеустрій2,3 Геодезія (денна форма навчання)
Оцінка землі та нерухомого майна (денна та заочна форми навчання)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність3 Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві (денна та заочна форми навчання)
Підприємництво в сфері управління нерухомим майном (денна та заочна форми навчання)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)1,3 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (денна та заочна форми навчання)
Організація міжнародних перевезень (денна та заочна форми навчання)
Організація митного контролю на транспорті (денна та заочна форми навчання)
Організація і регулювання дорожнього руху (денна та заочна форми навчання)
Транспортні системи міст (денна форма навчання)
Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління
(денна форма навчання)
Комп’ютерні науки2,3 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна та заочна форми навчання)
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг (денна форма навчання)
Системи штучного інтелекту (денна форма навчання)
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (денна та заочна форми навчання)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність (денна форма навчання)
Фінанси, банківська справа та
страхування1,3
Фінанси і кредит (денна та заочна форми навчання)
Облік і оподаткування1 Облік і аудит (денна та заочна форми навчання)
Менеджмент1,3 Транспортний менеджмент і логістика (денна та заочна форми навчання)
Менеджмент у системах автосервісу
(денна та заочна форми навчання)
Логістика (денна та заочна форми навчання)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (денна форма навчання)
Менеджмент природоохоронної діяльності (денна форма навчання)
Управління проектами (денна форма навчання)
Туризм3 Туризмознавство (денна та заочна форми навчання)
Економіка1,3 Міжнародна економіка (денна та заочна форми навчання)
Економіка підприємства (денна та заочна форми навчання)
Управління персоналом та економіка праці (денна форма навчання)
Право3 Правознавство (денна та заочна форми навчання)
Професійна освіта (транспорт) Професійна освіта (транспорт) (денна форма навчання)
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) Переклад (технічний) (денна форма навчання)
За всіма спеціальностями магістерської підготовки денної форми навчання можливий вступ на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста або ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю
1 На основі ОКР молодшого спеціаліста можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів на денну та заочну форми навчання
2 На основі ОКР молодшого спеціаліста можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів на денну форму навчання
3 Можливий вступ на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста або ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю

 

 

 

Спеціальність «Автомобільний транспорт»
Спеціалізації «Автосервіс», «Автомобілі та автомобільне господарство»

Із перших днів свого заснування в 1944 році Київський автомобільно-дорожній інститут (нині – Національний транспортний університет) розпочав підготовку інженерів-механіків за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». За всю історію ВНЗ підготовлено понад 7500 кваліфікованих фахівців за цією спеціальністю, які успішно працюють у транспортному комплексі та інших галузях промисловості й сільського господарства.

Випускники є фахівцями широкого профілю, призначеними для самостійної інженерної, дослідницької, керівної та організаційної діяльності у сфері експлуатації автомобільного транспорту.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Галузеве машинобудування»
Спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» засновано в Національному транспортному університеті (тодішньому Київському автомобільно-дорожньому інституті) у листопаді 1944 р.

Випускники підготовлені для вирішення інженерно-технічних, організаційних, економічних задач проектування, виробництва, випробування, ремонту та експлуатації машинобудівної продукції, що використовується в будівельному та транспортному комплексах України.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Галузеве машинобудування»
Спеціалізація «Автомобільні транспортні засоби»

Автомобілебудування є однією з найважливіших галузей промисловості кожної розвиненої країни. Воно стимулює металургійну, ливарну, сталепрокатну, гумовотехнічну, хімічну, верстатобудівну, електронну і електротехнічну та інші галузі, а також будівництво автомобільних доріг.

Автомобілебудування України має багаторічну історію та досвід. Не зважаючи на спільні для всієї економіки країни труднощі, автомобільні та автоскладальні заводи продовжують випуск продукції. І сьогодні, і у перспективі потрібні фахівці сучасного рівня підготовки, призначені для дослідницької, випробувальної, проектної, конструкторської, виробничо-технологічної, виробничо-експлуатаційної та управлінської діяльності, які забезпечуватимуть плідне функціонування цієї галузі.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Енергетичне машинобудування»
Спеціалізації «Енергетичні установки транспортних засобів», «Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання»

На сьогодні найпоширенішою силовою установкою наземних транспортних засобів є двигун внутрішнього згорання. За 150 років існування силові установки транспортних засобів постійно удосконалювали, поліпшення їх триває і досі.

Випускники можуть виконувати професійні роботи, пов’язані з виробництвом двигунів та автотранспортних засобів, розробкою методик та організацією випробовувань, виконанням робочих креслень деталей та вибором технологічних процесів їх виготовлення, діагностикою двигунів та визначенням придатності деталей і складальних одиниць, оцінюванням рівня якості деталей, оцінюванням ефективності та вибором раціональних конструкцій машин.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


 

Спеціальність «Прикладна механіка»
Спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Сучасні транспортні засоби, зокрема автомобілі, повинні задовольняти широкий комплекс експлуатаційних, естетичних, економічних, технологічних та інших вимог, які визначаються системою показників якості машин у цілому, а також її механізмів, вузлів і окремих деталей. Ці показники у свою чергу залежать від властивостей поверхонь і деталей, які закладаються у процесі виготовлення та ремонту транспортних засобів.

Виходячи із все зростаючих потреб автомобілебудівної та авторемонтної галузей промисловості України у фахівцях з відновлення ресурсу та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, Національний транспортний університет готує фахівців даного профілю.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Матеріалознавство»

Удосконалення існуючих матеріалів, підвищення їх міцності, витривалості та надійності, розроблення нових металевих та неметалевих матеріалів є на сучасному етапі одними з найважливіших задач, успішне рішення яких визначає темп технічного прогресу в цілому.  

Без знання шляхів досягнення властивостей матеріалів, які необхідні для конкретної деталі залежно від умов її експлуатації, неможливе впровадження в життя будь-якої науково-технічної розробки.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Вибір Європейського вектору подальшого розвитку України та входження її у ринкові відносини шляхом вступу до Світової організації торгівлі вимагає виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції, яка відповідає міжнародним стандартам.

Це можливо забезпечити при впровадженні у виробництво новітніх технологій за наявності фахівців відповідного рівня знань, які мають професійну підготовку для виробничої, адміністративної, контрольно-інспекційної, господарської діяльності, а також науково-дослідницької діяльності з розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Екологія»
Спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Транспортно-дорожній комплекс є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища.

Сьогодні він потребує висококваліфікованих фахівців екологічного профілю, які могли б успішно вирішувати складні завдання щодо зменшення негативного впливу на довкілля як окремого автомобіля, автотранспортного підприємства чи ділянки дороги, так і автомобільно-дорожньої галузі загалом.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»
Спеціалізація «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності»

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Дизайн промисловий» (автомобілебудування, тюнінг)

У сучасних умовах інтенсивної конкуренції інноваційний та елегантний дизайн продукції може стати її значною перевагою. Промисловий дизайн є прекрасною можливістю створити унікальний товар з високими споживчими властивостями та естетичними якостями і відкрити шлях до успіху товарам найрізноманітнішого призначення та походження.

Промисловий дизайнер забезпечує естетичне сприйняття виробу споживачами; відповідність візуальних характеристик продукції фірмовому стилю компанії; безпечне, просте та інтуїтивно зрозуміле користування виробом; високий рівень технологічності складання виробу та подальшого обслуговування; зменшення витрат на виготовлення виробу.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Автомобільні дороги – це артерії країни. Від надійного їх функціонування залежить здоров’я її економіки. Тому фахівці з проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг завжди були, є та будуть потрібні державі. Підготовку таких фахівців у Київському автомобільно-дорожньому інституті, теперішньому Національному транспортному університеті, започатковано у листопаді 1944 р.

Випускники університету за спеціалізацією «Автомобільні дороги і аеродроми» – фахівці широкого профілю. Вони можуть займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері транспортного будівництва, працювати в області вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і магістралей.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Авіаційний транспорт є важливою складовою транспортно-дорожнього комплексу України. Основою експлуатації авіації є ефективно функціонуючі аеродроми.

Випускники є спеціалістами широкого профілю, призначеними для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної діяльності у сфері транспортного будівництва. Вони зможуть працювати в області вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації аеродромів та автомобільних доріг і підходів до аеропортів.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація «Мости і транспортні тунелі»

Будівництво мостів, транспортних тунелів і метрополітенів дуже важливе для створення транспортної мережі країни в цілому та великих міст зокрема. Національний транспортний університет (колишній Київський автомобільно-дорожній інститут) понад шістдесят років готує фахівців з мостів і транспортних тунелів. Перший випуск інженерів-мостовиків відбувся у 1948 р. Переважна більшість керівного складу галузі як в Україні, так і в країнах близького зарубіжжя є випускниками нашого навчального закладу.

Випускники підготовлені до вирішення всіх питань, пов’язаних з проектуванням, будівництвом, утриманням, ремонтом та реконструкцією транспортних споруд.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Вирішення актуальних проблем транспортного комплексу України неможливе без фахівців з питань технологій виробництва дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, здатних на високому професійному рівні впроваджувати сучасні матеріали та передові технології. Національний транспортний університет – єдиний вищий навчальний заклад в Україні і в близькому зарубіжжя, який готує фахівців такого профілю.

Випускники університету будуть підготовлені до професійної діяльності при організації будівництва, виготовленні будівельних матеріалів та конструкцій, проектуванні, будівництві та експлуатації транспортних об`єктів та при контролі якості на всіх етапах виробництва.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
Cпеціалізація «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві»

 

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Системний аналіз»
Cпеціалізація «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі»

 

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»
Cпеціалізація «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії »

 

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Геодезія та землеустрій»
Спеціалізація «Геодезія»

На всій території нашої країни – від міських конгломератів до маленьких сільських господарств – скрізь іде будівництво. Будівництво доріг, мостів, ліній метрополітену, будівництво цивільне та промислове, землевпоряджувальні роботи – у всій цій діяльності необхідна участь геодезиста. Будь-яке нове будівництво починається саме з геодезичних робіт. Використання автоматизованих методів роботи дуже змінило традиційну технологію геодезичної праці. На теперішній час це комп’ютеризована, високоінтелектуальна галузь, яка тісно пов’язана з геоінформаційними системами.

Випускники будуть підготовлені до вирішення всіх питань, пов’язаних з проектуванням та будівництвом транспортної мережі, цивільного та промислового комплексу.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Геодезія та землеустрій»
Спеціалізація «Оцінка землі та нерухомого майна»

Ринкова трансформація економіки держави потребує досконалих механізмів аналізу ресурсної бази суб’єктів господарювання і визначення ґрунтовних підходів до оцінювання майна підприємств. На цей час ринок України має потребу у висококваліфікованих фахівцях з оцінювання майна, які б застосовували сучасні методики, принципи та підходи, що дозволяють ґрунтовно вирішувати питання з визначення вартості майна.

Оцінювач – це фахівець, здатний визначити вартість будь-якого виду майна: рухомого і нерухомого, землі, пакетів акцій і часток бізнесу, майнових прав, нематеріальних активів. Професійний оцінювач обов’язково потрібен при здійсненні операцій купівлі-продажу, виділення часток бізнесу, оформленні прав власності, в тому числі й інтелектуальної, при роботі з цінними паперами, при визначенні збитків та розміру його компенсації та ін.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціалізації «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві», «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном»

 

 

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Спеціалізація «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Безліч підприємств та організацій тісно пов’язані з автомобільними перевезеннями у торгівлі, будівництві, промисловості, сільському господарстві. Функціонують великі транспортні та логістичні термінали для вантажів і пасажирів, транспортні системи міст.

Галузі потрібні фахівці з організації перевезень та управління на транспорті, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної роботи у сфері транспортних технологій з метою забезпечення раціональної організації та управління транспортними процесами, організації систем управління та їх вдосконалення відповідно до тенденцій технічного прогресу і соціально-економічного розвитку. Такими фахівцями, яких готують вже багато років в університеті, є його випускники за спеціалізацією «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Спеціалізація «Організація міжнародних перевезень»

Зважаючи на зростаючу в сучасних умовах потребу у фахівцях з організації міжнародних перевезень, в Україні з 1995 р. запроваджена їх підготовка.

З того ж часу в НТУ готують фахівців за спеціалізацією «Організація міжнародних перевезень», які зможуть вирішувати питання ефективного використання рухомого складу з урахуванням міжнародних норм та правил перевезення вантажів, формування раціональних схем та методів перевезень, комплексного управління і координації робіт усіх видів транспорту при міжнародних перевезеннях.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Спеціалізація «Організація митного контролю на транспорті»

У сучасних умовах суттєво зростає потреба у фахівцях, що забезпечують митний контроль на транспорті. Починаючи з 1998 р. в університеті ведеться цілеспрямована підготовка таких фахівців за спеціалізацією «Організація митного контролю на транспорті».

Основний напрямок їх професійної діяльності – раціональна організація та управління автомобільними вантажними і пасажирськими перевезеннями на митницях.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Спеціалізація «Організація і регулювання дорожнього руху»

Інженерне забезпечення організації дорожнього руху – важлива складова функціонування автомобільного транспорту. Тому вже тривалий час в університеті ведеться підготовка фахівців з організації і регулювання дорожнього руху.

Це фахівці широкого профілю, призначені для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної діяльності у сфері транспортних технологій. Їх професійна робота полягає в основному у забезпеченні раціональної організації транспортних процесів та їх регулювання.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Спеціалізації «Транспортні системи міст» та
«Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління»

Випускники університету, які спеціалізуються на транспортних системах, – фахівці широкого профілю, призначені для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної роботи у сфері транспортних технологій.

Вони зможуть здійснювати проектування транспортних систем і коридорів, організацію взаємодії різних видів транспорту в транспортних системах, районах, вузлах, підприємствах, організацію процесу перевезень різними видами транспорту (автомобільним, залізничним, водним, трубопровідним, промисловим, міським).

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціалізації “Транспортні системи міст”, Презентація спеціалізації “Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління”)

 


Спеціальність «Комп’ютерні науки»
Спеціалізація «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Сучасні високі інформаційні технології вкрай важливі для транспортної галузі, де діють системи диспетчерського управління рухом транспортних засобів, навігаційні супутникові системи, діагностичні системи стану транспортних засобів, автоматизовані склади запасних частин, автоматизовані інформаційні системи продажу квитків тощо. Для багатофункціональних об’єктів управління, до яких відносяться підприємства, організації і установи транспортного комплексу, впровадження сучасних систем організаційного управління означає розробку перспективних проектів, у яких повинні використовуватися найновіші досягнення в області оптимального управління з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Фахівцям з інформаційних управляючих систем та технологій під силу виконувати роботи з проектування, впровадження і супроводження функціонування комп’ютерних технологій та інформаційних систем на підприємствах і в організаціях транспортного комплексу та різних галузей господарства України.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Комп’ютерні науки»
Спеціалізація «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки як важливої складової національної та глобальної безпеки – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку. Для роботи у сфері екології та природоохоронної діяльності країні потрібні фахівці, які забезпечать аналіз та створення складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем і керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій, у тому числі формування системи заходів з нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень (зокрема і в транспортній галузі).

Фахівець з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу –програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем еколого-економічного моніторингу (у тому числі в транспортній галузі), планування технічних систем захисту оточуючого середовища та економічного аналізу вартості їх впровадження, а також володіє методами екологічної оптимізації виробництва.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Комп’ютерні науки»
Спеціалізація «Системи штучного інтелекту»

Системи штучного інтелекту є найсучаснішою спеціалізацією в освітній сфері.

Випускники будуть підготовлені до розробки систем розпізнавання зображень та систем розпізнавання мовних сигналів у різних сферах; проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у різних проблемних сферах; розробки інтелектуальних інтерфейсів «людина-комп’ютер» для вводу і виводу аудіо- та відеоінформації; розробки інтелектуальних ігор та геоінформаційних систем тощо.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Висококваліфіковані фахівці зі створення та обслуговування програмного забезпечення потрібні практично в усіх галузях народного господарства. Інженерія програмного забезпечення передбачає використання системи методів та способів з планування, розробки, експлуатації і супроводу програмного забезпечення.

Випускники зможуть розробляти програми/програмне забезпечення і створювати проекти розробки програмного продукту, програмну документацію; управляти процесами життєвого циклу програм, використовувати сучасні методи, засоби і технології розробки.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Спеціалізація«Документознавство та інформаційна діяльність»

Становлення і розвиток документознавства та інформаційної діяльності є складовою програм реформування і стратегічного розвитку суспільства в Україні. Сьогодні відбувається модернізація систем документообігу в різних сферах суспільного життя. У сучасних умовах широкого застосування інформатизації та інформаційних технологій в управлінні, виробництві, науці, освіті, культурі, комерції професійна діяльність у галузі документознавства та інформації набуває особливої соціальної ваги.

Нині гостро постала потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних забезпечувати організацію збирання, зберігання, перетворення, використання та розповсюдження інформації, вирішуючи задачі як з документознавства, так і з інформаційних технологій у документознавстві.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація «Фінанси і кредит»

Комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, оцінює перспективи розвитку та ризики, в тому числі страхові, функціонування різних сфер фінансової системи, розробляє заходи щодо забезпечення фінансової стабільності компаній, аналізує стан фінансової і господарської діяльності; бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування; здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку у різних аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Облік і оподаткування»
Спеціалізація «Облік і аудит»

Фахівець з обліку і оподаткування веде фінансовий, управлінський та податковий облік господарських операцій компанії, здійснює аналіз і аудит фінансової звітності та визначає її облікову політику, організовує роботу контрольно-ревізійних груп, займається впровадженням прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Наші випускники – це справжні професіонали у здійсненні бухгалтерського обліку виробничо-господарської і фінансової діяльності; аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; планування, контролю і мінімізації оподаткування підприємства; систематизації бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру; обґрунтування управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізації «Транспортний менеджмент і логістика», «Менеджмент у системах автосервісу»

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство (організація) може існувати та успішно розвиватися лише при здійсненні ефективного управління всіма складовими її діяльності. Оскільки велике значення для функціонування підприємств (організацій) має транспортне забезпечення, в останні роки сформувався високий рівень попиту на освічених фахівців у сферах управління підготовкою та реалізацією транспортних процесів і управління підготовкою до експлуатації рухомого складу.

Випускники університету підготовлені до вирішення практичних задач, пов’язаних з управлінням фінансами, збутом, трудовими ресурсами, перевезеннями та іншими виробничими процесами, матеріальним та інформаційним забезпеченням підприємств.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціалізацій «Транспортний менеджмент і логістика», «Менеджмент у системах автосервісу»; Презентація спеціалізації «Менеджмент організацій та адміністрування»)

 


Спеціальність Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Логістика»

Розвиток транспортного комплексу України на сучасному етапі, інтеграція його у європейські та міжнародні структури, поширення термінальних, контейнерних, мультимодальних та інтермодальних перевезень потребують застосування логістичних підходів до координації роботи різних видів транспорту і взаємодії всіх учасників зовнішньоторговельної діяльності при організації змішаних перевезень, розвитку транспортно-експедиційного обслуговування.

Це потребує підготовки фахівців широкого профілю, підготовленими для самостійної управлінської, дослідницької, керівної, організаційної діяльності у сфері логістичного управління та координації роботи різних видів транспорту.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Економічна політика України спрямована на лібералізацію умов ведення господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, що сприяє залученню все більшої кількості суб’єктів господарської діяльності до ведення зовнішньоекономічної діяльності. Як наслідок, інтенсивність та масштаби взаємодії національних суб’єктів господарської діяльності з іноземними постійно зростає.

У той же час здійснення зовнішньоекономічних операцій характеризується наявністю великої кількості різноманітних ризиків, складністю якісної підготовки угод з іноземними партнерами та забезпечення їх виконання, наявністю специфічних особливостей в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Окрім того, організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств транспортної галузі має свою специфіку, яка вимагає відповідних спеціальних знань.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство може існувати та успішно розвиватися лише при здійсненні управління всіма складовими його діяльності, у тому числі й екологічними показниками. Ефективним напрямом удосконалення управління природоохоронною діяльністю є впровадження на підприємствах системи екологічного менеджменту.

Успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей потребує висококваліфікованих фахівців екологічного профілю, які могли б здійснювати функції управління (планування, організовування, мотивування, контролювання і координування) з урахуванням екологічних аспектів діяльності підприємства, приймати і реалізовувати екологічно обґрунтовані управлінські рішення, розробляти стратегію і тактику діяльності підприємницьких структур на основі вимог до збереження навколишнього природного середовища у різних галузях ринкової економіки.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Управління проектами»

Вимоги до розвитку об’єктів транспорту та інфраструктури в нашій країні зумовлюють підвищення попиту на фахівців з управління проектами, який на сьогодні набагато перевищує пропозицію. Сьогодні дуже мало дипломованих працівників, які одержали освіту в області управління проектами та здатні оперативно вирішувати складні організаційні, соціальні, економічні завдання, творчо сприяти соціально-економічним трансформаціям суспільства.

Після закінчення навчання випускники будуть підготовлені виконувати ініціалізацію проектної діяльності, аналіз проектів, планування та виконання проектних дій; формування проектних альтернатив, проектних пропозицій та структури проектної команди; планування та виконання процесів управління змістом, часом, вартістю, якістю, трудовими ресурсами, інформаційними зв’язками, ризиками, закупівлями, інтеграцією в ході проектної діяльності; оцінювання результатів проектної діяльності.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Туризм»
Спеціалізація «Туризмознавство»

Сучасність потребує освічених і грамотних фахівців у сфері туризму, які вміють розробляти нові технології галузі, нові туристичні послуги, визначати соціально-економічний ефект та екологічні наслідки від їх впровадження на підставі аналізу ринкових тенденцій, екологозахисних обмежень і змін макро- і мікросередовища та екології навколишнього середовища, складати технологічні карти в межах процесу, співпрацювати з фінансовими установами, страховими компаніями, консульствами в межах посадових обов’язків, організовувати, контролювати і аналізувати кінцевий результат.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


 

Спеціальність «Економіка»
Спеціалізація «Міжнародна економіка»

Європейська інтеграція є головним пріоритетом зовнішньої політики України і базується на кардинальних внутрішніх реформах у політичній, соціальній, економічній та правовій площинах. Це вимагає вирішення широкого спектра економічних проблем, пов’язаних з реформуванням національної економіки, важливою складовою якої є транспорт.

Фахівці з міжнародної економіки, яких випускає Національний транспортний університет, здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у сферах бізнесу, освіти, науки, державного управління, фінансів, банківської справи, міжнародних економічних відносин.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Економіка»
Спеціалізація «Економіка підприємства»

У сучасних умовах для забезпечення економічної незалежності та сталого розвитку економіки України необхідно терміново розробити механізм вирішення економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем на рівні підприємств, галузей, регіонів та національної економіки в цілому. Сьогодні методи господарювання докорінно змінюються. Підприємство як основний суб’єкт господарювання набуло широких прав і можливостей у реалізації своїх економічних інтересів. Країні потрібні фахівці сучасного рівня підготовки, які зможуть забезпечити ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів в умовах необхідності швидкого реформування національної економіки.

Фахівці з економіки підприємства, які закінчили Національний транспортний університет, мають ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для вирішення актуальних питань, пов’язаних, зокрема, з організацією виробничо-фінансової діяльності підприємства, плануванням, аналізом, бухгалтерським обліком, аудитом.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Економіка»
Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

 

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)


Спеціальність «Право»
Спеціалізація «Правознавство»

Діяльність будь-якого підприємства, установи, організації незалежно від форми власності неможлива без юридичного супроводу.

Здійснення юридично значущих дій потребує фахівців відповідної кваліфікації та спеціалізації.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

У системі професійної освіти та вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації для викладання профільних загальнотехнічних і спеціальних дисциплін необхідні викладачі, які досконало знають зміст навчання, а також володіють принципами і методами навчальної та виховної роботи, тобто викладачі, що здобули комплексну – інженерну (відповідного профілю) і педагогічну освіту.

З 2003 р. Національний транспортний університет розпочав підготовку таких фахівців для викладацької діяльності у системі професійної освіти, вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, а також інженерної, керівної, організаційної діяльності у сфері експлуатації автомобільного транспорту.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 


Спеціальність «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))»
Спеціалізація «Переклад» (технічний)

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів із країн Західної і Центральної Європи вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації, що зумовлює потребу у фахівцях з перекладу, які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами у транспортно-дорожньому комплексі, забезпеченню підтримки і захисту інтересів України в цій галузі.

Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і конкурентоспроможних як в Україні, так і в усьому світі. Саме тому з 2009 року в Національному транспортному університеті ведеться підготовка фахівців-перекладачів для транспортно-дорожнього комплексу України.

Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть за посиланням (Презентація спеціальності)

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО