logo

Ложачевська Олена Михайлівна – завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор.

 

 

Історія створення кафедри бере свій початок в 1976 році із формування в структурі ВНЗ кафедри «Організація і управління». Крім підготовки інженерів-економістів, науковому колективу тоді було доручено підготовку фахівців з нових спеціальностей: «Експлуатація автомобільного транспорту» та «Організація дорожнього руху». У січні 1983 р. кафедру «Організація і управління» було перейменовано на кафедру «Експлуатація автомобільного транспорту та організації дорожнього руху», що відповідало переліку нових спеціалізацій. У червні 1985 р. кафедра одержала назву «Організація, економіка і управління на автомобільному транспорті». У червні 1993 року кафедру було перейменовано на назву «Менеджмент та підприємництво», а у 2006 – на «Менеджмент». З грудня 2012 року із веденням нової спеціальності «Туризмознавство» (туристична діяльність) кафедра стала носила назву «Менеджмент і туризм», а з 2014, після формування окремої кафедри «Туризм» на цьому ж факультеті їй було повернуто минулу назву -«Менеджмент».

Від дня заснування по вересень 2017 року кафедру «Менеджмент» очолював Бідняк Михайло Несторович (1936-2017рр.), талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України. Його наукові розробки присвячені проблемам у галузі моделювання та управління на транспорті. Він автор понад 250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників.

 

Викладачі кафедри

 

Бакалінський Олександр Вікторович – доктор економічних наук, професор; Сфера наукових інтересів: маркетинг транспортних послуг, управління споживчою цінністю послуг.

Бакуліч Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, професор кафедри, декан факультету менеджменту, логістики і туризму. Сфера наукових досліджень: удосконалення методів в управлінні природоохоронною діяльністю на автомобільному транспорті.

Лаврик Іван Федорович – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ветеран праці, відмінник освіти України. Сфера наукових інтересів: планування і управління матеріально-технічним постачанням підприємств, моделювання і оптимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи транспорту.

Чеснакова Людмила Станіславівна – кандидат економічних наук, професор кафедри, відмінник освіти України, ветеран праці. Сфера наукових інтересів: фінансові проблеми розвитку транспортної галузі.

Бойко Ганна Федорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри, ветеран праці, почесний автотранспортник України.

Бузун Томіла Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, ветеран праці, відмінник освіти України. Сфера наукових інтересів: дослідження оптимізаційних процесів в системі управління операційною діяльністю автотранспортного підприємства.

Дяченко Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми теорії і практики організаційної культури підприємств.

Железняк Катерина Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: алгоритм визначення стратегії підприємства, механізми формування стратегії просування транспортних послуг.

Іванов Вадим Борисович – кандидат технічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: ефективність приводів машин в промисловості та на транспорті.

Ігнатюк Вікторія Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів: удосконалення розробки методики управління програм з ремонтів дорожнього одягу.

Ільченко Вікторія Юліанівна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: дослідженням моделей і методів стратегічного управління організацією. Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Ризик-менеджмент», «Теорія систем і системний аналіз».

Камалетдінов Наїль Бурганович – кандидат технічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: дослідження методів оптимізації та моделювання у вирішенні транспортних завдань.

Литвишко Лілія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: оптимізація процесу управління, організаційна культура підприємства, управління людськими ресурсами, стратегічний менеджмент.

Мітченко Галина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: особливості застосування організаційно-функціонального механізму забезпечення реалізації маркетингових стратегій підприємств вантажних автоперевезень.

Навроцька Тамара Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: тенденції розвитку кон’юктури ринку продукції підприємств автобудування та методів управління інноваційною діяльністю.

Омельянович Олексій Романович – кандидат економічних наук, доцент, відмінник освіти України. Сфера наукових інтересів: вивчення питань з проблем стратегічного управління діяльності підприємства; стимулювання оплати праці в транспортних підприємствах.

Порфіренко Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: ринковий механізм формування та управління регіональною маршрутною мережею пасажирських перевезень в мегаполісах, організаційно-економічні питання вдосконалення та оптимізації виробничо-технічної бази транспортних підприємств.

Сєдой Владислав Георгійович – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: проблеми використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у менеджменті та оцінка їх ефективності.

Сніжко Лариса Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю підприємств у сфері міжнародних автомобільних перевезень; оптимізація використання фінансових ресурсів підприємств в інноваційній діяльності автотранспортних підприємств; управління беззбитковістю автотранспортних підприємств; планування діяльності автотранспортних підприємств.

Хобта Михайло Олексійович – кандидат економічних наук, доцент. Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: статистичне забезпечення управління транспортного комплексу щодо організаційно-економічного обґрунтування ціноутворення та страхування на автомобільному транспорті.

Цегольник Петро Анатолійович – кандидат наук з державного управління, доцент. Сфера наукових інтересів: філософія управління; методологія та методика управління ефективністю функціонування організаційних систем; управління знаннями; менеджмент в системі освіти.

Артемчук Валентина Олександрівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів: формування та функціонування системи управління автотранспортним підприємством.

Височило Оксана Миколаївна – старший викладач  кафедри. Сфера наукових інтересів: оцінювання діяльності транспортного підприємства при оптимізації організаційної структури управління.

Гребельник Микола Миколайович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів: організаційно-економічні методи в управлінні матеріальними ресурсами підприємств транспорту.

Парохненко Олексій Сергійович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів: дослідження застосування методів математичного програмування в управлінні проектами підприємств автотранспорту.

Разводовська Вікторія Олегівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів: формування конкурентної стратегії діяльності підприємств щодо організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємств. Викладає дисципліни: «Тарифи і тарифні системи».

Мороз Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри.

Гончар Тетяна Миколаївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів: формування фінансової стійкості підприємства, стратегічні аспекти розвитку підприємства та шляхи його удосконалення.

Заяц Ольга Василівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів: управління контролінгом на автотранспортних підприємствах.

Сукманюк Вікторія Михайлівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів: проблеми менеджменту на транспорті, дослідження методів організаційно-економічного забезпечення реструктуризації на автомобільному транспорті.

Мусатенко Олена Вікторівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності логістичної системи постачань з використання автомобільного транспорту

Самойленко Євген Сергійович – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів: проблеми управління природоохоронною діяльністю, моделюванням полів забруднення транспортними потоками міст.

 

Тематика дипломного проектування охоплює широке коло питань з організації процесів управління на підприємствах різних форм власності та напрямків діяльності, зокрема підприємств транспортної галузі. У дипломних роботах використовуються результати наукових досліджень студентів за період навчання в університеті.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств автотранспорту;
 • обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління підприємств автотранспортного комплексу;
 • сучасні проблеми управління підприємствами транспорту;
 • розробка методичних рекомендацій щодо визначення показників та критеріїв ефективності участі приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається на засадах державно-приватного партнерства;
 • теоретичні основи удосконалення системи управління підприємствами транспортного комплексу;
 • інформаційні технології в управлінні фінансовою діяльність підприємств автомобільного транспорту;
 • моделювання кредитної політики у фінансовій діяльності підприємством автомобільного транспорту;
 • теоретичні основи моделювання та оптимізації процесів управління;

 

Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, серед яких TEMPUS VETLOG – «Мережева розробка курсів з тренінгу у галузі менеджменту у сфері транспорту і логістики в Україні», TEMPUS WeNeT – «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Словник термінів з менеджменту / Бідняк М.Н., Гречан А.П., Литвишко Л.О., Компанець К.А., – К, НТУ. – 2016 – 192 с.
 2. Бідняк М.Н. Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень: навч. посіб. / [М. Н. Бідняк та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2013. – 222 с.
 3. Бондар Н.М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства: монографія / Бондар Н.М. – К.: НТУ, 2014. – 336 с.
 4. Маркетинг туристичних дестинацій / В.В. Волинець, О.К. Грищук, О.О. Бакуліч // Навчальний посібник / К. НТУ: 2015. – 300с.
 5. Абрамова Л.С. Автоматизовані системи управління в дорожньому русі: Навчальний посібник / Абрамова Л.С., Бакуліч О.О. ХНАДУ, 2014, 182 с.
 6. Сич Е.М. Економіка транспортної швидкості: монографія / Сич Е.М., Кислий В.М. – К.: Видавництво «Логос», 2014. – 412 с.
 7. Сич Е.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія транспорту і туризму: монографія / Сич Е.М., Парубець О.М., Сугоняко Д.О. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.
 8. Сич Е.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: монографія / Сич Е.М., Парубець О.М. – К.: Логос, 2012. – 218 с.
 9. Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна, Грузія). WeNeT, TEMPUS-IV, 1587-TEMPUS, DE-TEMPUS, JPHEC WeNeT
 10. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк Н., Сєдой В.,та ін.] ; / за заг. Ред.. С.Г. Литвинової. – К. : ЦП “Компринт”,

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається 18 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 240, 241, 243.

Телефон: +38 (044) 280–84–38,

E-mail: nana07@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО