logo

kozlovskiy-a-aКозловський Антон Антонович — завідувач кафедри конституційного та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор Заслужений юрист України.

Кафедра «Конституційного та адміністративного права» була створена 8 січня 2003 року наказом Національного ранспортного університету №1 на базі кафедри «Правознавства» , яка функціонувала з 03 липня 2001 року.

kon_pravo

Викладачі кафедри:

Голосніченко Іван Пантелійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Бородін Іван Лук’янович – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Мережко Олександр Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Киренко Сергій Георгійович – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Хрімлі Ірина Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Панфьорова Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Шатіло Володимир Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Федченко Людмила Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.
Константий Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Задорожний Юрій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Гелич Юлія Олександрівна –  доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Щербатюк Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Золотарьова Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Дмитриченко–Кулеба Галина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Чебан Олеся Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Ярова Руслана Василівна – старший викладач кафедри, заступник декана факультету «Економіки та права».

Дмитрук Тетяна Олексіївна – старший викладач кафедри.

Ковенко Людмила Дмитрівна – старший викладач кафедри.

Поляков Юрій Васильович – старший викладач кафедри.

Моключенко Анастасія Дмитрівна – асистент кафедри.

Скидан Ірина Петрівна – асистент кафедри.

Денисюк Олена Василівна – асистент кафедри.

Шевченко Ольга Євгенівна – асистент кафедри.

Безвершенко Олег Олександрович – асистент кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право» та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право», за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст  спеціальності 081 «Право»; перепідготовка («друга вища освіта»).

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Правові основи професійної діяльності: [навч. посіб. для студ. денної форми навчання] / [Щербатюк Н.В., Цимбал Н.М., Корітчук С.О., Денисюк О.В.]. – К.: НТУ, 2015. – 107 с.
 2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях і відповідях: [навч. посіб. Видання друге] / [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Золотарьова Н.І., Басс В.О., Білик В.М., Братков С.І. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. – 234 с.
 3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Золотарьова Н.І та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.
 4. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: [навч. посіб. Видання друге] / [Сокуренко В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Золотарьова Н.І., та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. –100 с.
 5. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: [навчальний посібник. Видання третє] / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Золотарьова Н.І  та ін.] К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.
 6. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: [Навчальний посібник за редакцією В.В. Чернєя] / [Братель С.Г., Луговий І.О., Золотарьова Н.І. та ін.]– К., КНТ– 2015, 572 с.
 7. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: [навч. посіб.] / [Балюк Г.І., Бобонич Є.Ф. та ін.]. – Чернівці: Кондратьєв А.В. – 2015. – 120 с.
 8. Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / [І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко]; За ред. І.П. Голосніченка, О.Г. Циганова. – К.: НТУУ “КПІ”, ДНДІ МВСУ, 2015. – 590с. (27,31 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11974
 9. Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів [Текст]: монографія/ О.В.Константий. – К.: Істина, 2015. – 544 с.
 10. Мережко О.О. The Problem of Nagorno-Karabakh and International Law. – Kiev: Dmitry Burago Publishing House, 2014. – 192 p.
 11. Мережко А.А. Русская школа международного права в период Первой мировой войны. – Одесса: Феникс, 2014. – 222 с.

Тематика дипломних робіт охоплює актуальні питання адміністративного судочинства,  теорії держави і права, міжнародного, аграрного, цивільного, житлового, сімейного, кримінального конституційного, митного, екологічного, господарського, адміністративного права та права інтелектуальної власності.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу з метою підвищення науковості змісту викладає мого матеріалу, впровадження результатів досліджень в тематику лекцій, семінарів, практичних занять по дисциплінах кафедри, розробки і внесення пропозицій в органи державної влади по обновленню і прийняттю нових нормативних актів і вдосконалення практики їх застосування в галузі діяльності виконавчої влади.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • розвиток конституційного та адміністративного права України в період демократизації суспільних відносин;
 • питання забезпечення реалізації і захисту прав людини і громадянина в галузі діяльності органів виконавчої влади;
 • адміністративне провадження в судах та його складові частини;
 • реформування інституту адміністративної відповідальності.

На базі факультету економіки та права діє юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право». Кураторами юридичної клініки є викладачі кафедри «Конституційного та адміністративного права» (e-mail: lawclinicntu@ukr.net; сайт юридичної клініки (онлайн консультація) – http://lawclinicntu.wix.com/university-landing-p)


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 243.
Телефон: +38 (044) 280-24-81
E-mail: pravakaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО