logo

kozlovskiy-a-a

Завідувач кафедри – Козловський Антон Антонович, доктор юридичних наук, професор Заслужений юрист України

Кафедра «Конституційного та адміністративного права» була створена 8 січня

2003 року наказом  Національного транспортного університету №1 на базі кафедри «Правознавства» , яка функціонувала з 03 липня 2001 року.

 

 

Викладачі кафедри:

Голосніченко Іван Пантелійович – доктор юридичних наук, професор кафедри, Заслужений юрист України.

Бородін Іван Лук’янович – доктор юридичних наук, професор кафедри.

Константий Олександр Володимирович – доктор  юридичних наук, професор кафедри.

Хрімлі Ірина Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри.

Панфьорова Марина Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри.

Шатіло Володимир Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Федченко Людмила Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри.
Гайворонський Євген Петрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Задорожний Юрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Гелич Юлія Олександрівна –  кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Щербатюк Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри,  керівник юридичного відділу НТУ.

Дмитриченко–Кулеба Галина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Чебан Олеся Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Ярова Руслана Василівна –  кандидат юридичних наук, доцент  кафедри, заступник декана факультету «Економіки та права».

Якімець Тарас Ігорович –  кандидат юридичних наук, доцент  кафедри.

Дмитрук Тетяна Олексіївна – старший викладач кафедри.

Ковенко Людмила Дмитрівна – старший викладач кафедри.

Поляков Юрій Васильович – старший викладач кафедри.

Моключенко Анастасія Дмитрівна – асистент кафедри.

Денисюк Олена Василівна – асистент кафедри.

Шевченко Ольга Євгенівна – асистент кафедри.

Безвершенко Олег Олександрович – асистент кафедри.

Берідзе Ксенія Тенгізівна – асистент кафедри.

kon_pravo

Кафедра забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право» та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право» (денна та заочна форми навчання).

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 

  1. Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / [І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко]; За ред. І.П. Голосніченка, О.Г. Циганова. – К.: НТУУ “КПІ”, ДНДІ МВСУ, 2015. – 590с. (27,31 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11974
  2. Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів [Текст]: монографія/ О.В.Константий. – К.: Істина, 2015. – 544 с.
  3. Шатіло В.А. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 864 с.
  4. Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію». Адміністративна діяльність Національної поліції: Н [текст] станом на 1 січня 2016 р. [Константінов С.Ф., Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І.,  та ін.] – К.:  «Центр учбової літеретури», 2016. – 400 с.
  5. IvanGolosnichenko. Natalia Zołotariowa. MIęDZYNARODOWO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWА / Monografia / Radom: WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu, 2016 (у співавторстві). – 373 s.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • Розвиток конституційного та адміністративного права України в період демократизації суспільних відносин;
  • Питання забезпечення реалізації і захисту прав людини і громадянина в галузі діяльності органів виконавчої влади;
  • Адміністративне провадження в судах та його складові частини;
  • Реформування інституту адміністративної відповідальності;

 

На базі факультету економіки та права діє юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право». Кураторами юридичної клініки є викладачі кафедри «Конституційного та адміністративного права»  (тел. 280- 90- 95, e-mail: lawclinicntu@ukr.net; сайт юридичної клініки (онлайн консультація) -http://lawclinicntu.wix.com/university-landing-p). Студенти активно займаються науковою діяльністю  приймають участь у Всеукраїнській студентській  олімпіаді за спеціальністю «Правознавство», міжнародних, науково-практичних конференціях, освітніх заходах, співпрацюють з іншими юридичними клініками.

Кафедра заключила меморандум про співпрацю між Головним управлінням юстиції у місті Києві, Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві та Національним транспортним університетом.


Адреса: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленко 1, кімн. 243,

Телефон 280-24-81,

Е-mail: pravakaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО