logo

Завідувач кафедри – Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Вища освіта: 1. Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1997); 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009); 3. Київський національний лінгвістичний університет (2020).

Кандидатська дисертація: «Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні» (2005).

Докторська дисертація: «Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій» (2018).

Сфера наукових інтересів: конституційне право, муніципальне право, публічна влада.

 

 

Кафедра «Конституційного та адміністративного права» була створена 8 січня

2003 року наказом  Національного транспортного університету №1 на базі кафедри «Правознавства» , яка функціонувала з 03 липня 2001 року.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Бугера Олена Іванівна – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Голосніченко Дмитро Іванович – доцент кафедри, доктор юридичних наук.

Бабюк Алла Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Панфьорова Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Задорожний Юрій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Гелич Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Дмитриченко – Кулеба Галина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Чебан Олеся Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Ярова Руслана Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, заступник декана факультету «Економіки та права».

Шевченко Ольга Євгенівна – старший викладач кафедри.

Черній Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право» та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності  081 «Право».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Кодекс адміністративного судочинства України: Офіційний текст (станом на 20 вересня 2009 року); Адміністративне судочинство: загальні положення; зразки позовних заяв: Науково-практичний посібник / Упоряд. О.В. Константий; За заг. ред. докт. юрид. наук, доц. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2009. – 236 с. – С. 123–235
  2. Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / [І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко]; За ред. І.П. Голосніченка, О.Г. Циганова. – К.: НТУУ “КПІ”, ДНДІ МВСУ, 2015. – 590с. (27,31 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11974
  3. Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів [Текст]: монографія/ О.В.Константий. – К.: Істина, 2015. – 544 с.
  4. Гносеологічний метод права (Проблеми співвідношення гносеології і методології права) // Проблеми методології права: філософія, історія, теорія : монографія / [І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко, А.Козловський та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – 448 с. – (Серія «Про українське право») – С. 148-157.
  5. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навч. посібник. / за ред. Кулікова В.А. [Золотарьова Н.І.] – Київ: Освіта України, 2017. – 246 с.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу з метою підвищення науковості змісту викладаємого матеріалу, впровадження результатів досліджень в тематику лекцій, семінарів, практичних занять по дисциплінах кафедри, розробки і внесення пропозицій в органи державної влади по обновленню і прийняттю нових нормативних актів і вдосконалення практики їх застосування в галузі діяльності виконавчої влади. Викладачі активно залучають до наукової діяльності студентів кафедри.

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри :

  • Розвиток конституційного та адміністративного права України в період демократизації суспільних відносин;
  • Питання забезпечення реалізації і захисту прав людини і громадянина в галузі діяльності органів виконавчої влади;
  • Адміністративне провадження в судах та його складові частини;
  • Реформування інституту адміністративної відповідальності.

На базі факультету економіки та права діє юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право». Кураторами юридичної клініки є викладачі кафедри «Конституційного та адміністративного права»  (e-mail: lawclinicntu@ukr.net; сайт юридичної клініки (онлайн консультація) –http://lawclinicntu.wix.com/university-landing-p)


Адреса: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 1, кабінет 243,
Телефон 280-24-81,
Е-mail: 2802481@ukr.net
Сайт кафедри: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/law

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО