logo

shevchuk-l-o

Шевчук Леся Олексіївна — завідувач кафедри іноземної філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу  (викладає англійську мову).

Кафедра іноземної філології та перекладу заснована  у листопаді 2012 року. Створення кафедри відбулося у зв’язку з необхідністю відкриття нової спеціальності, що пов’язана зі зростаючою потребою у підготовці фахівців спеціальності «Переклад», які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

З січня 2014 року дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Леся Олексіївна.

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів з-за кордону вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації.

Тому НТУ розпочав у 2009 році підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», перший випуск яких відбувся у 2013 р., та у 2013 році започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад», перший випуск яких відбувся у 2014 р.

inozem_filolog

Викладачі кафедри:

Першукова Оксана Олексіївна – професор, доктор педагогічних наук (англійська мова).

Джурило Аліна Петрівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська, німецька мови).

Довганець Вікторія Ігорівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова).

Косіцька Ольга Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (латинська мова).

Лейцюсь Галина Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (німецька мова).

Литнєва Ганна Павлівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова).

Мозгова Ярослава Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова).

Шеверун Надія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова).

Березова Лідія Сергіївна – старший викладач (англійська мова).

Бойко Святослав Михайлович – старший викладач (німецька мова).

Васильківська Людмила Олександрівна – старший викладач (німецька мова).

Мошковська Людмила Миколаївна – старший викладач (англійська мова).

Варлакова Антоніна Володимирівна – асистент (англійська мова).

Єгорова Анна Вікторівна – асистент (англійська мова).

Сааль Інга Георгіївна – старший лаборант.

Характеристика професійно – викладацького складу.

Всі викладачі постійно підвищують рівень своїх знань, удосконалюють професійну майстерність. За останні п’ять років усі викладачі пройшли підвищення кваліфікації – доц. Шевчук Л.О. (Республіка Польща), доц. Мозгова Я.О., ас. Єгорова А.В. (Санкт-Петербург), доц. Лейцюсь Г.М., ст. викл. Васильківська Л.О. (Німеччина). Кафедра складається з 15 викладачів, з них: 1 професор, 8 доцентів, 4 старших викладачі, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Середній вік викладацького складу становить 39 років.

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів, спеціалістів) за фахом для транспортно-дорожнього комплексу і включає таку спеціальність базової підготовки як «Філологія», спеціалізація «Переклад». Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців за спеціальністю 035 «Філологія», ведуть комплексний навчальний процес з дисциплін усіх циклів підготовки. Крім того, кафедра організовує та проводить навчальну, виробничу (перекладацьку) переддипломні (перекладацькі)  практики зі студентами спеціальності 035 «Філологія».

З 2012 року кафедра викладає курс латинської мови для студентів напряму підготовки «Правознавство». У 2012-2014 роках викладачами кафедри була проведена робота з розробки навчально-методичних комплексів дисциплін, які входять до навчального плану підготовки  ступеня «Бакалавр» за напрямом «Філологія» та спеціальністю «Переклад».

Наразі здійснюється формування ліцензійної справи по підготовці ступеня «Магістр» за спеціальністю 035 «Філологія».

Дисципліни кафедри.

Студенти одержують фундаментальну загальнотеоретичну підготовку з української, англійської та німецької мов. Професійна підготовка студентів базується на вивченні циклу спеціальних дисциплін. Мову вивчають поаспектно: протягом перших двох років навчання – практичний курс фонетики англійської мови, практичний курс та граматичний курс двох іноземних мов, з другого курсу додаються спеціалізовані мовні дисципліни, зокрема термінологія англійської/німецької мов, практика перекладу (усного та письмового) з англійської мови, стилістика англійської мови, історія мови, порівняльна лексикологія, порівняльна граматика англійської та української мов. Студенти вивчають прийоми і методи перекладу в галузі економіки, менеджменту та права, автоматизованого перекладу; основи організації міжнародних перевезень, митного контролю, дорожнього руху, а також за бажанням можуть вивчати методику викладання англійської мови.

Складовою навчального процесу на кафедрі «Іноземна філологія та переклад» є активне залучення студентів до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Студенти беруть участь у студентських конференціях, на кафедрі працюють два наукові («Let’s talk» та «Forum») гуртки, організовуються круглі столи.

Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра (термін навчання на денній формі – чотири роки), отримають кваліфікацію перекладача англійської мови та зможуть працювати у сфері перекладу. Випускники університету, які здобудуть ступінь магістра (термін навчання на денній формі – 1,5 роки), отримають кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов та зможуть працювати на підприємствах і в організаціях транспортно-дорожньої галузі, науково-дослідних інститутах, установах Міністерства інфраструктури України, в міжнародних організаціях різного профілю, в інших організаціях та установах перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, редакторами-перекладачами, референтами, гідами-перекладачами.

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює над підготовкою навчальних посібників та курсів, зокрема:

Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Єгорова А.В., Шевчук Л.О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61952 від 09.07.2015. Свідоцтво № 61563 від 08.09.2015.

Introduction to University studies with extensive readings related to transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти), автори: Мозгова Я. О., Шацька О. П., Шеверун Н. В., Шипіцина Ю. В. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61657 від 23.06.2015. Свідоцтво № 61349 від 20.08.2015.

Contrastive Lexicology of English and Ukrainian (Lecture Notes) / Н. В. Шеверун, Л. О. Загоруйко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 71 с.

Викладачі кафедри працюють над підвищенням рівня змісту навчального матеріалу, який подається студентам, використовуючи найкращі сучасні освітянські практики. За останні роки оновлено, розроблено та впроваджено в навчальний процес навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються по кафедрі. За результатами досліджень опубліковано 3 навчально-методичних посібники; 61 статтю у виданнях, які входять до переліку ВАК України (фахові), 40 статей в інших наукових виданнях, 2 статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях.

Тематика дипломного проектування

Тематика дипломного проектування здійснюється у царині науково-дослідної теми «Теорія і практика дослідження філологічних явищ та формування готовності майбутніх філологів до професійної самореалізації у сфері автомобільної галузі в контексті євроінтеграції».

Науково–студентська робота.

У щорічній університетській науковій конференції кафедра проводить свою роботу у секції «Іноземна філологія та переклад». Практична підготовка студентів проходить в умовах професійної діяльності. Студентів усіх курсів залучають до наукової роботи, участі у Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях, щорічній науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ з метою проходження апробації під час написання та підготовки до захисту дипломних робіт (проектів).

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри іноземної філології та перекладу:

 • аналіз рівнів інформаційної компетентності польських та українських педагогів;
 • іншомовна підготовка студентів технічних університетів;
 • особливості організації та змісту іншомовної підготовки студентів технічних університетів Польщі;
 • тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в КНР;
 • підготовка вчителів у системі дистанційної освіти Китаю;
 • шляхи підвищення рівня підготовки педагогічних фахівців у сфері використання інформаційних технологій на основі інтегративно-модульного підходу;
 • шляхи реалізації лінгвокраїнознавчого підходу до вивчення іноземної мови студентами філологічних спеціальностей;
 • стандарти інформаційної компетентності вчителів у Республіці Польща.

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з вищими учбовими закладами України і країн СНД, зокрема:

 • Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом; Вінницьким політехнічним університетом;
 • Білоруським Національним політехнічним університетом
 • Московським автомобільно-дорожнім технічним університетом та іншими.

Викладачі кафедри проходять наукові стажування за кордоном:

 • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща);
 • стажування в університеті м. Падерборна (Німеччина) у рамках проекту Tempus IB, а також виступають на міжнародних конференціях;
 • американський літній інститут підвищення кваліфікації “The Idea of America: A look at US Government, Society, and Innovation in the early 21st century” (під егідою посольства США в Україні).

Фахові статті науково-педагогічних працівників кафедри публікуються у закордонних виданнях.

Кафедра співпрацює з існуючими в Україні філіями таких відомих установ, як Linguist, American House та British Council, Pearson Office. Викладачі кафедри відвідують семінари, презентації нової навчальної літератури, які проводились фахівцями вищезазначених закладів. Також кафедра іноземної філології та перекладу підтримує міжнародні зв’язки із зарубіжними фахівцями науково-дослідного центру Ryan Research International (США). Фахові статті науково-педагогічних працівників кафедри публікуються у закордонних виданнях.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри два аспіранти. Підготовлена до захисту 1 кандидатська дисертація.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, Кіквідзе, 42, к. 600.
Телефон: +38 (044) 285-20-70
E-mail: kafedra_pereklad@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО