logo

Дуброва Оксана Миколаївна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, докторант в Міжрегіональна Академія управління персоналом. Є автором 79 праць. Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови – проблеми професійної іншомовної підготовки в технічному університеті; синтаксис англійської мови – просте ускладнене речення; державне управління – розвиток інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах Європейської інтеграції.

Кафедра заснована у грудні 1944 року. Першим її завідувачем був С. А. Глаголєв (1944 – 1950). Далі кафедрою в різні роки керували: Алабушева Оксана Миколаївна (1950 – 1977); Горбачова Лариса Іванівна (1977 – 1985); Івченко Ліана Леонідівна (1985 – 1994); Шишкова Галина Юхимівна (1994 – 1999); Ровніна Наталія Іллівна (1999 – 2006), Астаніна Наталя Валентинівна (2006-2022).

У травні 2012 року кафедра була перейменована в кафедру іноземних мов і перекладу. В листопаді 2012 року кафедра була поділена на дві кафедри – кафедру іноземних мов та кафедру іноземної філології та перекладу. Станом на лютий 2023 року на кафедрі викладають англійську, німецьку, французьку мови, а саме, загальні курси, ділові курси та іноземну мову наукового спілкування.

Кафедрою організовані курси з підготовки абітурієнтів до складання ЗНО з англійської мови, а також курси з підготовки бакалаврів до складання ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру. Викладачами кафедрі проводиться Speaking Club NTU.

 

Викладачі кафедри:

Варлакова Антоніна Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська та німецька мови), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Горідько Наталія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук  (англійська мова)

Дуброва Оксана Миколаївна  – доцент, доктор наук з державного управління (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Шевченко Наталія Олексіївна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова)

Бабич Марина Євгенівна – старший викладач (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Бондар Анна Вікторівна – старший викладач (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Кисіль Інна Володимирівна – старший викладач (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Самар Олена Миколаївна – старший викладач (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Сахнюк Тетяна Василівна – старший викладач (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Фурманчук Наталія Миколаївна – старший викладач (англійська та французька мови), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Гаркуша Інна Юріївна – асистент (англійська та німецька мови), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Комаринська Ольга Володимирівна – асистент (англійська мова), членкиня «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Ніколаєнко Ігор Вікторович – асистент (англійська мова), член «Міжнародної фундації науковців та освітян» IESF

Доценко Тетяна Олександрівна – завідувач лабораторії

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Svitlana Kryshtanovych, Galyna Liakhovych, Oksana Dubrova, Henrikh Kazarian, Ganna Zhekalo. Stages of Digital Transformation of Educational Institutions in the System of Sustainable Development of the Region.  International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 18, No. 2, February, 2023, pp. 565-571. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180226. URL: https://iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180226. Scopus. Особистий внесок: за допомогою цифрових трансформацій сформовано парні моделі сталого розвитку регіону з урахуванням особливостей освітнього середовища.
 2. Svitlana Kryshtanovych, Oksana Inozemtseva, Olha Voloshyna, Iryna Ostapiovska, Oksana Dubrova. Modeling the Effective Digitalization of the Education Management System in the Context of Sustainable Development. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 18, No. 5, May, 2023, pp. 1507-1514. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180521. Scopus. Особистий внесок: запропоновано нові моделі ефективної цифровізації системи управління освітою з метою забезпечення її сталого розвитку.
 3. Дуброва О.М. Методичні підходи до оцінки внеску інтелектуального чинника в інноваційний розвиток економіки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2023. № 1. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/995/1004
 4. Khan, S., Zaied, N.M., Darwish, S., Nitsenko, N., Islam, K. M. A., Hassan, Md. A., Dubrova, O. (2023). Pre and Present COVID-19 Situation: A Framework of Educational Transformation in South Asia Region. Emerging Science Journal, 7 (Special Issue “COVID-19: Emerging Research”), 81-94. http://dx.doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-06. (SCOPUS)
 5. Дуброва О.М. Пропозиції щодо вдосконалення механізму формування інтелектуального капіталу на рівні вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід, № 1, 2023, 127 с. С. 113-118
 6. Tryma K., Sliusarenko O., Shuplat A., Dubrova O., Popova Y. Social responsibility of Higher Education Influenced by the development of digital technologies and industry 4.0. International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22, No. 9, September 2022, pp. 521-526 (Web of Science).
 7. Бабич М. Є., Слива Т. В. Члени асоціативно-семантичних груп у складі інших лексико-семантичних парадигм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 54. Видавничий дім «Гельветика» 2022. С. 19–22. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v54/4.pdf
 8. Дуброва О.М. Модель реалізації стратегії інтернаціоналізації освіти з формуванням освітніх кластерів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72). № 5. С. 33-39.
 9. Бабич М. Є., Слива Т. В. Дериваційні відношення членів асоціативно-семантичних структур. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 57. Видавничий дім «Гельветика» 2022. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=211
 10. Дуброва О.М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти у контексті дії інтелектуального капіталу на глобальному, національному та локальному рівнях. Інвестиції: практика та досвід, № 21 (листопад), 2022, 117 с. С. 110-116
 11. Дуброва О.М. Аналіз бар’єрів, що перешкоджають інтернаціоналізації вищої освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/709/717
 12. Дуброва О.М. Державна стратегія набору іноземних студентів у системі вищої освіти. Публічне урядування. 2022. № 3 (31). С. 10-19.
 13. Дуброва О.М. Забезпечення глобальної конкурентоспроможності національної економіки у контексті процесу відтворення інтелектуального капіталу в секторі послуг вищої освіти. Наукові перспективи: журнал. 2021. № 2 (8). С. 401-410.
 14. Дуброва О.М. Використання інтелектуального капіталу у формуванні плацдармів постіндустріальних перетворень. Наукові перспективи: журнал. 2021. № 4 (10). С. 404-415.
 15. V. Mateichyk, M. Saha, M. Smieszek, M. Tsiuman, N. Horidko, I. Hrytsiuk, R. Symonenko, “Information and analytical system to monitor operating processes and environmental performance of vehicle propulsion systems”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 776 (2020) 012064, doi: 10.1088/1757-899X/776/1/012064, 2020 (Scopus).
 16. Дуброва О.М. Оцінка системи державного регулювання відтворенням інтелектуального капіталу. Наукові перспективи. 2020. № 3 (3). С. 225-236.
 17. O. Diahileva, N. Horidko, H. Popova, S. Voloshynov, A. Yurzhenko, “Ensuring sustainable development of education of future maritime transport professionals by means of network interaction”, E3S Web of Conferences 166, 10003 (2020), DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610003, ICSF 2020 (Scopus).
 18. Dubrova O. Distinguishing monopredicative polypropositional syntactic structures in Ukrainian and English languages. ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2020 С. 619–630 (SCOPUS)
 19. Ivan Kuric, Vasyl Mateichyk, Miroslaw Smieszek, Mykola Tsiuman, Igor Hritsiuk, Nataliia Horidko, “The peculiarities of monitoring road vehicle performance and environmental impact”, MATEC Web of Conferences ITEP’18, 244, 03003, doi: 10.1051/matecconf/201824403003, (2018), (Scopus).
 20. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів: рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», освітньо-професійна програма  «Транспортна логістика міста» / Укладачі: І. Ю. Гаркуша. – К.: НТУ, 2023. – 42 с.
 21. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів: рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг», освітньо-професійна програма  «Маркетинг послуг» / Укладачі: Н.М. Фурманчук, А.В. Бондар, О.М. Самар. – К.: НТУ, 2023. – 40 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів: рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», освітньо-професійна програма  «Міжнародний туризм» / Укладачі: Н.М. Фурманчук, А.В. Бондар, О.М. Самар. – К.: НТУ, 2023. – 47 с.
 23. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» [Електронний ресурс] : для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Логістика» / Н.В. Астаніна, Н.В. Поневчинська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 52 с.
 24. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Іноземна мова” [Електронний ресурс] : для студентів першого «бакалаврського» рівня вищої освіти спеціальності 029 « Інформаційна,бібліотечна та архівна справа» / Н.В. Астаніна, Н.В. Поневчинська, Т.В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 35 с.
 25. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Іноземна мова наукового та ділового спілкування” для студентів другого «магістерського» рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньо-професійною програмою «Геодезія» / Н.В. Астаніна, М.Є. Бабич, Н.М. Горідько, О.М. Крачковська, Н.В. Поневчинська, Т.В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 34 с.
 26. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова наукового та ділового спілкування” для студентів другого «магістерського» рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньо-професійною програмою «Оцінка землі та нерухомого майна» / Н.В. Астаніна, А.В. Бондар, Н.М. Горідько, О.М. Крачковська, Н.В. Поневчинська, Н.М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 45 с.
 27. Методичні розробки до практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» [Електронний ресурс] : для студентів IV курсу першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 124 «Системний аналіз» / О.М. Дуброва, Н.М. Фурманчук, Н.В. Срібна ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 77 с.
 28. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні вказівки для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Управління та адміністрування” [Електронний ресурс] / О.М. Дуброва, Н.М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с.
 29. Методичні вказівки до вивчення курсу та самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальності 071 “Облік i оподаткування” з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” [Електронний ресурс] : на матеріалах англійської мови / Н.В. Астаніна, М.Є. Бабич, О.М. Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов:

 • Актуальні проблеми професійної іншомовної підготовки у технічному університеті: традиції та інновації.

Адреса: 01103 Україна, м. Київ, М. Бойчука 42, к. 611.

Телефон: +38 (044) 284-65-07

E-mail: inmovy.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО