logo

Дуброва Оксана Миколаївна – в.о. завідувача кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, докторант в Міжрегіональна Академія управління персоналом. Є автором 62 праць. Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови – проблеми професійної іншомовної підготовки в технічному університеті; синтаксис англійської мови – просте ускладнене речення; державне управління – розвиток інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах Європейської інтеграції.

Кафедра заснована у грудні 1944 року. Першим її завідувачем був С. А. Глаголєв (1944 – 1950). Далі кафедрою в різні роки керували: Алабушева Оксана Миколаївна (1950 – 1977); Горбачова Лариса Іванівна (1977 – 1985); Івченко Ліана Леонідівна (1985 – 1994); Шишкова Галина Юхимівна (1994 – 1999); Ровніна Наталія Іллівна (1999 – 2006), Астаніна Наталя Валентинівна (2006-2022).

У травні 2012 року кафедра була перейменована в кафедру іноземних мов і перекладу. В листопаді 2012 року кафедра була поділена на дві кафедри – кафедру іноземних мов та кафедру іноземної філології та перекладу. Станом на лютий 2023 року на кафедрі викладають англійську, німецьку, французьку мови, а саме, загальні курси, ділові курси та іноземну мову наукового спілкування.

Кафедрою організовані курси з підготовки абітурієнтів до складання ЗНО з англійської мови, а також курси з підготовки бакалаврів до складання ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру. Викладачами кафедрі проводиться Speaking Club.

Викладачі кафедри:

Сура Наталія Анатолівна – професор, доктор педагогічних наук (англійська мова)

Горідько Наталія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук  (англійська мова)

Дуброва Оксана Миколаївна  – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Шевченко Наталія Олексіївна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова)

Бабич Марина Євгенівна – старший викладач (англійська мова)

Бондар Анна Вікторівна – старший викладач (англійська мова)

Крачковська Оксана Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Самар Олена Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Фурманчук Наталія Миколаївна – старший викладач (англійська та французька мови)

Варлакова Антоніна Володимирівна – асистент (англійська та німецька мови)

Гаркуша Інна Юріївна – асистент (англійська та німецька мови)

Кисіль Інна Володимирівна – асистент (англійська мова)

Комаринська Ольга Володимирівна – асистент (англійська мова)

Ніколаєнко Ігор Вікторович – асистент (англійська мова)

Сахнюк Тетяна Василівна – асистент (англійська мова)

Федас Надія Василівна – асистент (англійська мова)

Доценко Тетяна Олександрівна – завідувач лабораторії

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Khan, S., Zayed, N.M., Darwish, S., Nitsenko, N., Islam, K. M. A., Hassan, Md. A., & Dubrova, O. (2023). Pre and Present COVID-19 Situation: A Framework of Educational Transformation in South Asia Region. Emerging Science Journal, 7 (Special Issue “COVID-19: Emerging Research”), 81-94. http://dx.doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-06. (SCOPUS)
 2. Дуброва О.М. Пропозиції щодо вдосконалення механізму формування інтелектуального капіталу на рівні вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід, № 1, 2023, 127 с. С. 113-118
 3. Tryma K., Slyusarenko O., Shuplat A., Dubrova O., Popova Y. Social responsibility of Higher Education Influenced by the development of digital technologies and industry 4.0. International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22, No. 9, September 2022, pp. 521-526 (Web of Science).
 4. Бабич М. Є., Слива Т. В. Члени асоціативно-семантичних груп у складі інших лексико-семантичних парадигм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 54. Видавничий дім «Гельветика» 2022. С. 19–22. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v54/4.pdf
 5. Бабич М. Є., Слива Т. В. Дериваційні відношення членів асоціативно-семантичних структур. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 57. Видавничий дім «Гельветика» 2022. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=211
 6. Дуброва О.М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти у контексті дії інтелектуального капіталу на глобальному, національному та локальному рівнях. Інвестиції: практика та досвід, № 21 (листопад), 2022, 117 с. С. 110-116
 7. Mateichyk, M. Saga, M. Smieszek, M. Tsiuman, N. Goridko, I. Gritsuk, R. Symonenko, “Information and analytical system to monitor operating processes and environmental performance of vehicle propulsion systems”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 776 (2020) 012064, doi: 10.1088/1757-899X/776/1/012064, 2020 (Scopus).
 8. Dyagileva, N. Goridko, H. Popova, S. Voloshynov, A. Yurzhenko, “Ensuring sustainable development of education of future maritime transport professionals by means of network interaction”, E3S Web of Conferences 166, 10003 (2020), DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610003, ICSF 2020 (Scopus).
 9. Dubrova O. Distinguishing monopredicative polypropositional syntactic structures in Ukrainian and English languages. ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2020 С. 619–630 (SCOPUS)
 10. Sura N. Adult Education in Foreign Languages: Interactive Settings, Models, Practice // Education and Pedagogical Sciences : Освіта та педагогічна наука – 2020. – № 3 (175). – С. 52–63.
 11. Ivan Kuric, Vasyl Mateichyk, Miroslaw Smieszek, Mykola Tsiuman, Igor Gritsuk, Nataliia Goridko, “The peculiarities of monitoring road vehicle performance and environmental impact”, MATEC Web of Conferences ITEP’18, 244, 03003, doi: 10.1051/matecconf/201824403003, (2018), (Scopus).
 12. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» [Електронний ресурс] : для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Логістика» / Н.В. Астаніна, Н.В. Поневчинська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 52 с.
 13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Іноземна мова” [Електронний ресурс] : для студентів першого «бакалаврського» рівня вищої освіти спеціальності 029 « Інформаційна,бібліотечна та архівна справа» / Н.В. Астаніна, Н.В. Поневчинська, Т.В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 35 с.
 14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Іноземна мова наукового та ділового спілкування” для студентів другого «магістерського» рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньо-професійною програмою «Геодезія» / Н.В. Астаніна, М.Є. Бабич, Н.М. Горідько, О.М. Крачковська, Н.В. Поневчинська, Т.В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 34 с.
 15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні вказівки для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Управління та адміністрування” [Електронний ресурс] / О.М. Дуброва, Н.М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с.
 16. Методичні вказівки до вивчення курсу та самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальності 071 “Облік i оподаткування” з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” [Електронний ресурс] : на матеріалах англійської мови / Н.В. Астаніна, М.Є. Бабич, О.М. Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов:

 • Актуальні проблеми професійної іншомовної підготовки у технічному університеті: традиції та інновації.

Адреса: 01103 Україна, м. Київ, М. Бойчука 42, к. 611.

Телефон: +38 (044) 284-65-07

E-mail: inmovy.ntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО