logo

gutarevych-u-f

Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України та Академії транспорту Російської Федерації.

 

Кафедра «Двигуни і теплотехніка» була створена в 1962 році. Засновником кафедри і першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Петро Іванович Андрусенко, видатний вчений в галузі двигунів, зокрема систем паливоподачі дизелів. З початку заснування кафедри розпочалась робота щодо створення її матеріальної бази. В результаті проведення підготовчих робіт була створена науково-дослідна лабораторія двигунів і паливної апаратури дизелів. В 1966 році було встановлено п’ять електричних стендів для випробування двигунів і вісім установок для проведення лабораторних робіт з теплотехніки. З 1975 р. по 1987 р. завідувачем кафедри «Термодинаміка та двигуни» працював професор К.Є. Долганов. В цей період значно зміцнилась матеріальна база кафедри. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі в 1962 році була відкрита аспірантура, а в 1970 році – докторантура.

Викладачі кафедри:

Говорун Анатолій Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Займається питаннями покращення паливної економічності двигунів КТЗ та зниження забруднення оточуючого середовища шкідливими речовинами транспорту.

Корпач Анатолій Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Займається питаннями підвищення паливної економічності та зниження викидів шкідливих речовин КТЗ використанням альтернативних палив.

Лісовал Анатолій Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Науковий напрямок: системи паливоподачі автотракторних дизелів та автоматичного регулювання.

Редзюк Анатолій Михайлович – працює на кафедрі на 0,25 ставки професора, кандидат технічних наук, доцент.

Климпуш Орест Дмитрович – працює на кафедрі на 0,25 ставки професора, кандидат технічних наук.

Гуменчук Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Науковий напрямок: системи подачі повітря дизелів з наддувом.

Дмитренко Володимир Ількович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Почесний автотранспортник України. Займається розробкою кінематичних схем і дослідних зразків альтернативних двигунів.

Добровольський Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається проблемами підвищення паливної економічності транспортних засобів з дизелями.

Карев Станіслав Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Займається питаннями покращення паливної економічності та екологічних показників бензинових двигунів з системами впорскування та зворотнім зв’язком.

Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається дослідженням систем управління двигунами, дослідженнями характерних режимів роботи двигунів в умовах експлуатації.

Мержиєвська Любов Павлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Займається питаннями екології транспорту та альтернативними видами палив.

Сирота Олександр Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається дослідженням методів регулювання двигунів з впорскуванням палива.

Цюман Микола Павлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається питаннями поліпшення паливної економічності та екологічних показників ДВЗ впливом на їх робочий процес виду палива і складу робочого тіла, параметрів систем запалювання, рециркуляції і нейтралізації відпрацьованих газів.

Шуба Євгеній Васильович – асистент кафедри, кандидат технічних наук. Займається дослідженням впливу добавок водневмісних сполук на паливну економічність та екологічні показники двигунів з іскровим запалюванням з різними системами живлення.

Трифонов Дмитро Миколайович – старший викладач. Займається дослідженням впливу підігріву повітря на впуску на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у відпрацьованих газах двигунів з іскровим запалюванням в режимі підігріву.

dvug-i-teploteh

Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження по використанню альтернативних палив.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування», «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт»; «Екологія», «Прикладна механіка», «Професійна освіта (транспорт)».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  • Автомобільні двигуни: Підручник. – 4-те видання. / Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. – К.:Арістей, 2009. – 476 с.
  • Ю.Ф.Гутаревич, А.Г.Говорун, Д.В.Зеркалов, А.О.Корпач, Л.П.Мержиєвська. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник. –Київ: Арістей, 2008. –294 с.
  • Теоретичні основи теплотехніки: навч. посібник / Ю.Ф.Гутаревич, В.І.Дмитренко, А.О.Корпач, В.В.Кухтик. –К.:НТУ, 2009. –136 с.
  • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
  • Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови. / Ю.Ф. Гутаревич, Л.П.Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри здобувають вчений ступінь 11 аспірантів.


Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к.303

Телефон: 280- 47-16,

E-mail: kafedradvzntu@gmail.ru

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО