logo

gutarevych-u-fГутаревич Юрій Феодосійович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України та Академії транспорту Російської Федерації.

Кафедра «Двигуни і теплотехніка» була створена в 1962 році. Засновником кафедри і першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Петро Іванович Андрусенко, видатний вчений в галузі двигунів, зокрема систем паливоподачі дизелів.
З початку заснування кафедри розпочалась робота щодо створення її матеріальної бази. В результаті проведення підготовчих робіт була створена науково-дослідна лабораторія двигунів і паливної апаратури дизелів. В 1966 році було встановлено п’ять електричних стендів для випробування двигунів і вісім установок для проведення лабораторних робіт з теплотехніки. З 1975 р. по 1987 р. завідувачем кафедри «Термодинаміка та двигуни» працював професор К.Є.Долганов. В цей період значно зміцнилась матеріальна база кафедри. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі в 1962 році була відкрита аспірантура, а в 1970 році – докторантура.

dvug-i-teploteh

Викладачі кафедри:

Говорун Анатолій Григорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Займається питаннями покращення паливної економічності двигунів КТЗ та зниження забруднення оточуючого середовища шкідливими речовинами транспорту.

Корпач Анатолій Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Відмінник освіти України. Займається питаннями підвищення паливної економічності та зниження викидів шкідливих речовин КТЗ використанням альтернативних палив.

Лісовал Анатолій Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. Науковий напрямок: системи паливоподачі автотракторних дизелів та автоматичного регулювання.

Редзюк Анатолій Михайлович – працює на кафедрі на 0,25 ставки професора, кандидат технічних наук, доцент.

Климпуш Орест Дмитрович – працює на кафедрі на 0,25 ставки професора, кандидат технічних наук.

Гуменчук Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Науковий напрямок: системи подачі повітря дизелів з наддувом.

Добровольський Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається проблемами підвищення паливної економічності транспортних засобів з дизелями.

Дмитренко Володимир Ількович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Почесний автотранспортник України. Займається розробкою кінематичних схем і дослідних зразків альтернативних двигунів.

Карев Станіслав Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається питаннями покращення паливної економічності та екологічних показників бензинових двигунів з системами впорскування та зворотнім зв’язком.

Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається дослідженням систем управління двигунами, дослідженнями характерних режимів роботи двигунів в умовах експлуатації.

Мержиєвська Любов Павлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Займається питаннями екології транспорту та альтернативними видами палив.

Сирота Олександр Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається дослідженням методів регулювання двигунів з впорскуванням палива.

Цюман Микола Павлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Займається питаннями поліпшення паливної економічності та екологічних показників ДВЗ впливом на їх робочий процес виду палива і складу робочого тіла, параметрів систем запалювання, рециркуляції і нейтралізації відпрацьованих газів.

Трифонов Дмитро Миколайович – старший викладач. Займається дослідженням впливу підігріву повітря на впуску на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у відпрацьованих газах двигунів з іскровим запалюванням в режимі підігріву.

Шуба Євгеній Васильович – асистент, кандидат технічних наук. Займається дослідженням впливу добавок водневмісних сполук на паливну економічність та екологічні показники двигунів з іскровим запалюванням з різними системами живлення.

Разом з викладачами навчальний процес забезпечують співробітники навчально-допоміжного персоналу: завідуючий лабораторією В.О.Павленко, інженери І категорії – Є.В.Власенко, Н.В.Скидан, Є.С.Цюман.

Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження по використанню альтернативних палив.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за фахом: «Автомобілі та автомобільне господарство»; «Підйомно-транспорті, будівельні, дорожні,  меліоративні машини та обладнання»; «Двигуни внутрішнього згоряння»; «Професійна освіта (транспорт)»; «Екологія та охорона навколишнього середовища»; «Енергетичне машинобудування», «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт».

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 142 – енергетичне машинобудування, 274 – автомобільний транспорт.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

Результати наукових досліджень широко публікуються в монографіях, підручниках та навчальних посібниках та статтях. Серед них:

 1. Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, Д. В. Зеркалов, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник. – Київ: Арістей, 2008. –294 с.
 2. А. Г. Говорун, А. О. Корпач. Конструкція та динаміка двигунів: Навчальний посібник. – Київ: НТУ, 2007. – 124 с.
 3. Теоретичні основи теплотехніки: навч. посібник / Ю. Ф. Гутаревич, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, В. В. Кухтик. – К.:НТУ, 2009. – 136 с.
 4. Випробування двигунів внутрішнього згоряння : навч. посіб., 2-ге вид., перероб. і доп. / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, А. Г. Говорун. – К.: НТУ, 2013. – 252 с.
 5. Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук, М. П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
 6. Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови. / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, О. В. Сирота, Д. М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.
 7. Системи прогріву двигунів внутрішнього згорання. / Ю. Ф. Гутаревич, З. І. Краснокутська та інші. – Ландон – ХХІ, 2015р.

Наукові дослідження в різні роки проводилися спільно з Харківським тракторним заводом (ХТЗ), Ногінським, Вільнюським і Чугуєвським заводами паливної апаратури (НЗПА, ВЗПА, ЧЗПА), Київським заводом “Стройдормаш”, ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та іншими підприємствами і організаціями. Були розроблені паливні насоси розподільчого типу з гідравлічним регулятором для автотракторних дизелів, системи регулювання дизелів пересувних зварювальних агрегатів, системи регулювання карбюраторних двигунів відключенням групи циліндрів і пропуском робочих циклів, електронні системи регулювання двигунів автомобілів спеціального призначення, системи живлення двигунів альтернативними паливами, технологічні процеси діагностування і регулювання автомобілів з бензиновими двигунами та дизелями, системи регулювання потужності бензинових двигунів з впорскуванням і зворотнім зв’язком відключенням групи циліндрів.

У 2015р отримано охоронних документів: 5 патентів на корисні моделі, 1 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальні  посібники та програми, 5 Свідоцтв про реєстрацію авторського права на літературні письмові твори наукового характеру.

В останні роки наукові дослідження були спрямовані на вирішення гостро актуальних для України проблем застосування на автомобільному транспорті альтернативних видів палива, перш за все, природного газу і біоетанолу, замість дефіцитних нафтових палив, і зменшення шкідливих викидів автомобільних двигунів.

Основні результати:

 • Розроблено систему живлення і регулювання для українського автомобільного газодизеля серії СМД.
 • Розроблена система живлення двигунів з іскровим запалюванням з роздільною подачею в циліндри бензину і біоетанолу.
 • Розроблено систему регулювання двигуна з іскровим запалюванням шляхом відключення групи циліндрів із застосуванням рециркуляції відпрацьованих газів.
 • Розроблено математичні моделі і програми для виконання розрахункових досліджень на ПЕОМ, які широко застосовуються при виконанні цих, а також інших досліджень.
 • Розроблено схему системи САРЧ для дизеля автотракторного типу з однорежимним регулюванням.
 • Розроблено системи регулювання потужності двигунів з впорскуванням бензину і зворотнім зв’язком відключенням групи циліндрів.

Працівники кафедри, аспіранти і студенти кафедри приймають активну участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і семінарах, зокрема в 2016 р.:

 • LXXIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. м. Київ,  травень 2016 р.
 • ХХІ Міжнародний конгрес двигунобудівників. с.м.т.  Коблево, вересень 2016 р.
 • Всеукраїнська науко-практична конференція «Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів». Миколаїв – Коблево, вересень 2016 р.
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцьк-Світязь, червень 2016 р.
 • 14 – я Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию, производству, экономике», Минск, БНТУ, квітень 2016 р.
 • XXVII Міжнародної конференції «Systemy I srodki transportu samochodowego» – SAKON’16,  м. Жешув (Польща), Жешувська політехніка, вересень 2016 р.

Підготовка наукових кадрів. На сьогоднішній день в аспірантурі кафедри здобувають вчений ступінь 11 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 303.
Телефон: +38 (044) 280- 47-16
E-mail: kafedradvzntu@gmail.ru

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО