logo

gutarevych-u-f

В.о. завідувача кафедри – Цюман Микола Павлович, кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Транспортної Академії України, автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

 

Кафедра «Двигуни і теплотехніка» створена в 1962 році. Засновником кафедри і першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Петро Іванович Андрусенко, видатний вчений в галузі двигунів, зокрема систем паливоподачі дизелів. З початку заснування кафедри розпочалась робота щодо створення її матеріальної бази. В результаті проведення підготовчих робіт була створена науково-дослідна лабораторія двигунів і паливної апаратури дизелів. В 1966 році було встановлено п’ять електричних стендів для випробування двигунів і вісім установок для проведення лабораторних робіт з теплотехніки. З 1975 р. по 1987 р. завідувачем кафедри «Термодинаміка та двигуни» працював професор К.Є. Долганов. В цей період значно зміцнилась матеріальна база кафедри. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі в 1962 році була відкрита аспірантура, а в 1970 році – докторантура.

Викладачі кафедри:

Цюман Микола Павлович – в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гутаревич Юрій Феодосійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Корпач Анатолій Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Відмінник освіти України.

Лісовал Анатолій Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Климпуш Орест Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук.

Гуменчук Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Добровольський Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Сирота Олександр Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шуба Євгеній Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Тріфонов Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гаркуша Юхим Володимирович – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук.

Потьомкін Руслан Олегович  – асистент кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування» за трьома освітніми програмами: Автомобільні двигуни, Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів, Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки, «Автомобільний транспорт»; «Екологія», «Професійна освіта (транспорт)».

Напрями науково-дослідної роботи:

Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження щодо використання альтернативних палив для живлення двигунів транспортних засобів.

В останні роки наукові дослідження спрямовані на вирішення гостро актуальних для України проблем, пов’язаних з :

 • Системами автоматичного управління і регулювання ДВЗ;
 • Поліпшенням пускових якостей ДВЗ в умовах низьких температур навколишнього повітря;
 • Дослідженнями альтернативних палив та добавок до них для живлення ДВЗ.
 • Розробкою системи моніторингу паливної економічності та екологічних показників транспортних двигунів та напрямами поліпшення цих показників в умовах експлуатації.

Викладачами і співробітниками кафедри, за період її існування було видано близько 40 навчальних посібників, підручників і монографій, опубліковано близько 1000 наукових статей.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Тріфонов Д.М., Корпач А.О., Сирота О.В., Шуба Є.В. Навчально-методичний посібник для проведення практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: Конструкційні та експлуатаційні особливості систем і механізмів двигунів": для студентів всіх форм здобуття освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування, освітніми програмами: Автомобільні двигуни, Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів. Частина 1. Навчально-методичні матеріали. Київ : НТУ, 2023-99с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Промислово-транспортна екологія” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт” ОПП “Автомобільний транспорт” [Електронний ресурс] / А.О. Корпач, А.М. Редзюк, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський, Є.В. Шуба ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.
 • Промислово-транспортна екологія: Навчально-методичний посібник Ю.Ф. Гутаревич, А.М. Редзюк, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський. – К.: НТУ, 2017. – 85с.
 • Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко. – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 • Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовою): навч. посіб. Ю.Ф. Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, В.І. Дмитренко, А.О.Корпач, А.А. Лісовал. – К.: НТУ, 2016. – 65с.
 • Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови: навч. посібн. / Ю.Ф. Гутаревич, Л.П.Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.
 • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
 • Методичні вказівки до організації виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 142 “Енергетичне машинобудвання” [Електронний ресурс] / М.П. Цюман, Л.П. Мержиєвська, В.В. Кухтик, М.І. Гуменчук ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2023. – 38 с.
 • Методичні вказівки до організації виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” [Електронний ресурс] / О.С. Добровольський, Л.П. Мержиєвська, В.В. Кухтик, М.І. Гуменчук ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2023. – 37 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Промислово-транспортна екологія” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт” ОПП “Автомобільний транспорт” [Електронний ресурс] / А.О. Корпач, А.М. Редзюк, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський, Є.В. Шуба ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2023. – 45 с.
 • Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Системи двигунів внутрішнього згорання та їх технічне обслуговування» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Д.М. Тріфонов, О.В. Сирота ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2022. – 57 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надійність двигунів внутрішнього згорання» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми: “Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів” / О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов, Є.В. Шуба ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2022. – 26 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» ОПП «Автомобільний транспорт» [Електронний ресурс] / А.О. Корпач, А.М. Редзюк, В.І. Дмитренко, М.І. Гуменчук, Є.В. Шуба ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2021. – 55 с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня – бакалавр /Укл. Ю.Ф.Гутаревич, А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020. –  41  с.
 • Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для підготовки фахівців галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 131 Прикладна механіка, що навчаються за освітньою програмою Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій, для здобуття  першого (бакалаврського) рівня освіти – К.: НТУ, 2020, –38 стор.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка»/ Укл. А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020.  –  43  с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня – бакалавр /Укл. Ю.Ф.Гутаревич, А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020. –  33  с.
 • Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика технічного стану двигуна внутрішнього згорання з використанням сучасних компютерних технологій» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Д.М. Тріфонов, О.В. Сирота ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.
 • Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів за напрямом 6.050504 «Зварювання» / Укл. А.О.Корпач,В.І.Дмитренко, Л.П.Мержиєвська – К.: НТУ, 2020, – 30 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Автомобільні двигуни», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Основи теорії конструкції і розрахунку ДВЗ», «Випробування двигунів внутрішнього згоряння», «Транспортні енергоустановки» для студентів денної форми навчання за спеціальністями 142 «Енергетичне машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» , 183 «Технології захисту навколишнього середовища»,133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка», 101 «Екологія», 015 «Професійна освіта» (Транспорт) / Укл.: Корпач А.О., Добровольський О.С., Сирота О.В., Тріфонов Д.М., – К.: НТУ, 2019. – 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні системи паливоподачі» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Укл.: Лісовал А.А., Тріфонов Д.М., Сирота.О.В.,.Гуменчук М.І. – К.: НТУ, 2019. – 27 с.

Публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз даних WoS та Scopus за останні 5 років

 • Jonas Matijošius, Yurii Gutarevych, Yevheniy Shuba, Alfredas Rimkus, Oleksander Syrota, Effect of the addition of hydrogen-containing (H2/O2) gas on indicated and effective parameters of a gasoline engine, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 56, 2024, Pages 66-74, ISSN 0360-3199,https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.289.
 • Gutarevych, Y. et al.(2023). Improving the Energy Efficiency of a Vehicle by Implementing an Integrated System for Utilizing the Thermal Energy of the Exhaust Gases of an Internal Combustion Engine. In: Prentkovskis, O., Yatskiv (Jackiva), I., Skačkauskas, P., Maruschak, P., Karpenko, M. (eds) TRANSBALTICA XIII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25863-3_14
 • Matijošius, J.; Orynycz, O.; Kovbasenko, S.; Simonenko, V.; Shuba, Y.; Moroz, V.; Gutarevych, S.; Wasiak, A.; Tucki, K. Testing the Indicators of Diesel Vehicles Operating on Diesel Oil and Diesel Biofuel. Energies202215, 9263. https://doi.org/10.3390/en15249263
 • Slavin, Viktor, Shuba, Yevheniy, Caban, Jacek, Matijosius, Jonas, Rimkus, Alfredas, Korpach, Anatolii and Gutarevych, Serhiy. “The Performance of a Car with Various Engine Power Systems – Part II” LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol.13, no.1, 2022, pp.141-151. https://doi.org/10.2478/logi-2022-0013
 • Slavin, Viktor, Shuba, Yevheniy, Caban, Jacek, Matijosius, Jonas, Rimkus, Alfredas, Korpach, Anatolii and Gutarevych, Serhiy. “The Performance of a Car with Various Engine Power Systems – Part I” LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol.13, no.1, 2022, pp.130-140. https://doi.org/10.2478/logi-2022-0012
 • Manko, I.; Matijošius, J.; Shuba, Y.; Rimkus, A.; Gutarevych, S.; Slavin, V. Using Mathematical Modeling to Evaluate the Performance of a Passenger Car When Operating on Various Fuels. Energies202215, 6343. https://doi.org/10.3390/en15176343
 • EFFECT OF THE ADDITION OF HYDROGEN-CONTAINING GAS ON INDICATED AN EFFECTIVE PARAMETERS OF A GASOLINE ENGINE Matijošius, J.Gutarevych, Y.Shuba, Y.Rimkus, A.Syrota, O. Proceedings of WHEC 2022 – 23rd World Hydrogen Energy Conference: Bridging Continents by H2, 2022, pp. 1023–1025
 • Smieszek, M.; Musiiko, V.; Mateichyk, V.; Tsiuman, M.; Koval, A.; Mościszewski, J. Determination of Continuous Earthmoving Machinery Course Stability under the Conditions of Cyclic Lateral Loading.  Sci.202212, 7029. https://doi.org/10.3390/app12147029
 • Tsiuman, M., Yakovlieva PhD, A., Tsiuman, Y., Dobrovolskyi, O. et al., “Evaluation of Ethanol-Containing Fuel Supply Control Efficiency in Spark Ignition Engine,” SAE Technical Paper 2021-01-1232, 2021, https://doi.org/10.4271/2021-01-1232.
 • Dmitrichenko, M.F., Gutarevich, Y.F., Trifonov, D.M., Sirota, O.V., Shuba, E.V. Оn the prospects of using thermoelectric coolers to maintain optimal air temperature in the intake manifold of internal combustion engine for improving its performance characteristics – Journal of Thermoelectricity, 2021, 2021(2), pp. 89–96. ISSN 1607-8829
 • Manko, Y. Shuba, A. Korpach, S. Gutarevyc, J. Ragulskiene, and A. Pauliukas, “Measurement of fuel consumption and harmful emissions of cars when using different types of fuel,” Journal of Measurements in Engineering, Vol. 8, No. 4, pp. 182–196, Dec. 2020, https://doi.org/10.21595/jme.2020.21847
 • Gutarevych, Y.; Mateichyk, V.; Matijošius, J.; Rimkus, A.; Gritsuk, I.; Syrota, O.; Shuba, Y. Improving Fuel Economy of Spark Ignition Engines Applying the Combined Method of Power Regulation. Energies202013, 1076. https://doi.org/10.3390/en13051076
 • Tsiuman, M., Mateichyk, V., Smieszek, M., Sadovnyk, I. et al., “The System for Adding Hydrogen-containing Gas to the Air Charge of the Spark Ignition Engine Using a Thermoelectric Generator,” SAE Technical Paper 2020-01-2142, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-01-2142
 • Gritsuk, I., Pohorletskyi, D., Mateichyk, V., Symonenko, R., Tsiuman M. et al., “Improving the Processes of Thermal Preparation of an Automobile Engine with Petrol and Gas Supply Systems (Vehicle Engine with Petrol and LPG Supplying Systems),” SAE Technical Paper 2020-01-2031, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-01-2031
 • Valeika, G., Gutarevych, Y., Shuba, Y., Matijošius, J., Dobrovolskyi, O., Ovchynnikov, D. (2022). Influence of the Addition of Alcohol Compounds to Gasoline on the Performance of a Modern Spark Ignition Engine. In: Prentkovskis, O., Yatskiv (Jackiva), I., Skačkauskas, P., Junevičius, R., Maruschak, P. (eds) TRANSBALTICA XII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94774-3_32
 • Dmytrychenko, M., Gutarevych, Y., Shuba, Y., Syrota, O., Trifonov, D., Matijošius, J. (2020). Improvement of Fuel Economy and Starting Properties of the Diesel Engine by Heating the Air at the Inlet. In: Gopalakrishnan, K., Prentkovskis, O., Jackiva, I., Junevičius, R. (eds) TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_52

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі при кафедрі проходять підготовку 8 аспірантів.


Контактні дані: вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к.303а

Телефон: 280- 47-16,

e-mail:  kafedradvzntu@gmail.com

Сайт кафедри

Послання на Facebook-спільноту кафедри

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО