logo

gutarevych-u-f

Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України.

 

Кафедра «Двигуни і теплотехніка» створена в 1962 році. Засновником кафедри і першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Петро Іванович Андрусенко, видатний вчений в галузі двигунів, зокрема систем паливоподачі дизелів. З початку заснування кафедри розпочалась робота щодо створення її матеріальної бази. В результаті проведення підготовчих робіт була створена науково-дослідна лабораторія двигунів і паливної апаратури дизелів. В 1966 році було встановлено п’ять електричних стендів для випробування двигунів і вісім установок для проведення лабораторних робіт з теплотехніки. З 1975 р. по 1987 р. завідувачем кафедри «Термодинаміка та двигуни» працював професор К.Є. Долганов. В цей період значно зміцнилась матеріальна база кафедри. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі в 1962 році була відкрита аспірантура, а в 1970 році – докторантура.

 Викладачі кафедри:

Корпач Анатолій Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор. Відмінник освіти України.

Лісовал Анатолій Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Редзюк Анатолій Анатолійович –  професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України

Климпуш Орест Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук.

Гуменчук Михайло Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Дмитренко Володимир Ількович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Почесний автотранспортник України.

Добровольський Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Мержиєвська Любов Павлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Сирота Олександр Вадимович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Цюман Микола Павлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шуба Євгеній Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Трифонов Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Потьомкін Руслан Олегович  – асистент кафедри.

dvug-i-teploteh

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Енергетичне машинобудування» за двома освітніми програмами: Автомобільні двигуни і Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів, «Автомобільний транспорт»; «Екологія», «Професійна освіта (транспорт)».

Напрями науково-дослідної роботи:

Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження щодо використання альтернативних палив для живлення двигунів транспортних засобів.

В останні роки наукові дослідження спрямовані на вирішення гостро актуальних для України проблем, пов’язаних з :

 • Системами автоматичного управління і регулювання ДВЗ;
 • Поліпшенням пускових якостей ДВЗ в умовах низьких температур навколишнього повітря;
 • Дослідженнями альтернативних палив та добавок до них для живлення ДВЗ.
 • Розробкою системи моніторингу паливної економічності та екологічних показників транспортних двигунів та напрямами поліпшення цих показників в умовах експлуатації.

Викладачами і співробітниками кафедри, за період її існування було видано близько 40 навчальних посібників, підручників і монографій, опубліковано близько 1000 наукових статей.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
 • Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови. / Ю.Ф. Гутаревич, Л.П.Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.
 • Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовою): навч. посіб. Ю.Ф. Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, В.І. Дмитренко, А.О.Корпач, А.А. Лісовал. – К.: НТУ, 2016. – 65с.
 • Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко. – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 • Промислово-транспортна екологія: Навчально-методичний посібник Ю.Ф. Гутаревич, А.М. Редзюк, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський. – К.: НТУ, 2017. – 85с.
 • Програма та методичні вказівки до магістерської роботи для студентів спеціальностей 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання», 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.01010401 «Професійна освіта (транспорт)», 8. 04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Кухтик В.В., Мержиєвська Л.П. – К.: НТУ, 2014. – 24 с.
 • «Основи екології» Програма курсу та дидактичний матеріал для вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки ОКР бакалавр: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.020303 «Філологія», 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Климпуш О.Д., Мержиєвська Л.П., Добровольський О.С., Сєльський М.П. – К.: НТУ, 2014. – 68 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки», «Основи теплотехніки» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.010104 «Професійна освіта» / Укл.: Корпач А.О., Редзюк А.М., Дмитренко В.І., Орлов В.В. – К.: НТУ, 2014. – 42 с.
 • Методика виконання курсової роботи з дисципліни «Промислово-транспортна екологія » на тему: «Ефективність заходів спрямованих на поліпшення екологічної безпеки транспортних засобів в умовах експлуатації» для студентів: напряму підготовки – 6.070106 «Автомобільний транспорт» ( за переліком 2010 р.); 274 – Автомобільний транспорт » ( за переліком 2015 р.) / Укл.: Корпач А.О., Мержиєвська Л.П., Добровольський О.С., Карев С.В., Шуба Є.В. – К.: НТУ, 2016. – 40 с.
 • Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни», «Двигуни внутрішнього згоряння» для студентів заочної форми навчання за спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: В.В.Кухтик, М.П.Цюман, М.І.Гуменчук, С.В.Карев – К.: НТУ, 2017. – 64 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка та теплові процеси зварювання», «Теплотехніка» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Дмитренко, В.І., Мержиєвська Л.П. – К.: НТУ, 2017. – 48 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укл.: Корпач А.О., Дмитренко В.І., Кухтик В.В. – К.: НТУ, 2017. – 41 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Альтернативні енергоустановки» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»,  «Особливості робочих процесів нетрадиційних теплових двигунів», «Випробування двигунів внутрішнього згоряння» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Укл.: Тріфонов Д.М., Корпач А.О., Сирота О.В., Мержиєвська Л.П., Шуба Є.В. – К.: НТУ, 2018. – 28 с.
 • Програма курсу і методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни  «Альтернативні енергоустановки» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Тріфонов Д.М., Сирота О.В., Шуба Є.В. – К.: НТУ, 2018. – 27.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Автомобільні двигуни», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Основи теорії конструкції і розрахунку ДВЗ», «Випробування двигунів внутрішнього згоряння», «Транспортні енергоустановки» для студентів денної форми навчання за спеціальністями 142 «Енергетичне машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» , 183 «Технології захисту навколишнього середовища»,133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка», 101 «Екологія», 015 «Професійна освіта» (Транспорт) / Укл.: Корпач А.О., Добровольський О.С., Сирота О.В., Тріфонов Д.М., – К.: НТУ, 2019. – 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні системи паливоподачі» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / Укл.: Лісовал А.А., Тріфонов Д.М., Сирота.О.В.,.Гуменчук М.І. – К.: НТУ, 2019. – 27 с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня – бакалавр /Укл. Ю.Ф.Гутаревич, А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020. –  41  с.
 • Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для підготовки фахівців галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 131 Прикладна механіка, що навчаються за освітньою програмою Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій, для здобуття  першого (бакалаврського) рівня освіти – К.: НТУ, 2020, –38 стор.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка»/ Укл. А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020.  –  43  с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня – бакалавр /Укл. Ю.Ф.Гутаревич, А.О.Корпач, В.І.Дмитренко, В.В.Кухтик, Л.П. Мержиєвська – К.: НТУ, 2020. –  33  с.
 • Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів за напрямом 6.050504 «Зварювання» / Укл. А.О.Корпач,В.І.Дмитренко, Л.П.Мержиєвська – К.: НТУ, 2020, – 30 с.

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі при кафедрі проходять підготовку 5 аспірантів.


Контактні дані: вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к.303

Телефон: 280- 47-16,

e-mail:  kafedradvzntu@gmail.com

Сайт кафедри: http://kafedra.dvz.ntu.tilda.ws/

Послання на Facebook-спільноту кафедри

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО