logo

Бакуліч Олена Олександрівна — декан факультету менеджменту, логістики та туризму Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту, академік Транспортної Академії України, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Заступники декана

Заяц Ольга ВасилівнаЗаяц Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю «Маркетинг» та «Менеджмент» освітні програми: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»» . Займається виховною роботою зі студентами молодших курсів.

Добровольська Анна Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями «Менеджмент» освітня програма: «Логістика» , «Управління проєктами».

Гуцалюк Олена Ігорівна, асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» освітні програми: «Облік і оподаткування» та «Цифрові технології в обліку», «Туризм» освітні програми:  «Туризм», та «Міжнародний туризм». Вчений секретар Ради факультету «Менеджмент, логістика та туризм».

Історія факультету сягає в минуле майже на п’ять десятиліть. Вона розпочалася 19 травня 1965 року, коли відповідно до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений інженерно-економічний факультет. В 1984 році цей факультет був перейменований на факультет економіки та експлуатації автомобільного транспорту, у 1993 році – на факультет «Управління на транспорті», а в липні 2006 року – на факультет «Економіка, менеджмент і право». В квітні 2016 року у результаті реорганізації факультету економіки, менеджменту і права створено два нові факультети – «Менеджмент, логістика та туризм» та «Економіка та право».

Освітня діяльність факультету здійснюється за спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг», «Туризм», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» на основі положень діючих нормативно – директивних документів: Законів України «Про освіту» (№ 1060-XII від 23.05.1991), «Про вищу освіту» (№1556-VII від 01.07.2014), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№848-VIII від 26.11.2015), Постанов Кабінету Міністрів України, що регламентують діяльність у сфері освіти в Україні, норм та принципів міжнародного права, чинних в Україні, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Національного транспортного університету.

 

Навчальний процес факультету забезпечують шість кафедр:

Кафедра «Менеджмент» – завідувачка кафедри Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор. Сфера наукових інтересів присвячена проблемам в галузі управління на транспорті, функціонування та розвитку міжнародного транспорту у світовій економіці, процесів інтеграції та глобалізації транспортних систем та інфраструктури.

Кафедра «Транспортне право та логістика» – завідувачка кафедри Воркут Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України. Автор близько 150 наукових на навчально-методичних праць, в т.ч. монографії та навчальні посібники. Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами постачань, оцінка ефективності інвестиційних проектів.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» – завідувачка кафедри Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою МОН України. Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Близько 20 років працювала у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України. Сфера наукових інтересів – ціноутворення, умови формування і методи подолання тіньової економіки, методи соціального захисту населення та основи формування вартості робочої сили.

Кафедра «Туризм» – завідувачка кафедри  Ципко Вікторія Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, нагороджена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України,  Подякою від туристичної компанії Calypso tour. Авторка і співавторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – туристична галузь, процес підготовки фахівців з туризму

Кафедра «Іноземних мов» – в.о. завідувачка кафедри Дуброва Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Авторка 62 наукових і навчально-методичних праць. Сфера інтересів – методика викладання іноземної мови – проблеми професійної іншомовної підготовки у технічному університеті; синтаксис англійської мови – просте ускладнене речення (monopredicative polypropositional syntactic structures); державне управління – розвиток інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах Європейської інтеграції.

Серед викладачів факультету працюють 10 професорів, серед них 7 докторів наук; 57 доцентів, 28 старших викладачів та 46 асистентів, які в своїй більшості мають вчене звання кандидата наук.

За період діяльності факультету, починаючи з 1965 року, його випускаючі кафедри підготували та випустили понад 30 тисяч фахівців.

На теперішній час на факультеті навчається близько 1200 студентів.

Факультет готує фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Управління проєктами»;
 • «Облік і оподаткування», освітні програми «Облік і оподаткування» та «Цифрові технології обліку»;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • «Туризм», освітні програми «Туризм» та «Міжнародний туризм»;
 • «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг послуг».

Факультет готує фахівців освітнього рівня «Магістр»  за спеціальностями:

 • «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Управління проєктами»;
 • «Облік і оподаткування»;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • «Туризм».

На факультеті ведеться підготовка на основі ОКР молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання бакалаврів за спеціальностями:

 • «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика»;
 • «Облік і оподаткування»;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • «Туризм».

Більш докладну інформацію  щодо спеціальностей факультету можна отримати на Web-сторінці  Спеціальності університету.

Презентація факультету менеджменту, логістики та туризму Національного транспортного університету

 

Науково-дослідна робота факультету завжди була спрямована на найактуальніші аспекти економічного розвитку та управління транспортної галузі. В останні роки ця робота націлена на оцінку фінансової стійкості підприємств автомобільного транспорту в ринкових умовах. Виконано дослідження з таких проблем: «Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг», «Експлуатаційно-екологічні аспекти управління міським пасажирським транспортом», «Управління ланцюгами постачань швидкопсувних продуктів харчування», «Теоретико-правові засади захисту прав жінок», «Фінансово-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу в контексті цифрових трансформацій», «Розвиток індустрії туризму в умовах глобалізації», «Актуальні проблеми професійної іншомовної підготовки у технічному університеті: традиції та інновації». Досліджуються теоретичні, методичні та практичні рекомендації, щодо маркетингових досліджень ринку транспортних послуг; теоретичні, методичні та практичні рекомендації, щодо експлуатаційно-еконологічних аспектів управління міським пасажирським транспортом; досліджується вдосконалення методів та моделей, а також розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління процесами і системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань швидкопсувних продуктів харчування; розроблення концептуальної моделі обліку економічної діяльності автотранспортних підприємств та ідентифікація її складових; досліджуються проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі в умовах глобалізації.

На базі факультету функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за науковою спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами та 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. За час їх діяльності було захищено 87 дисертації, з яких 61 – співробітниками університету.

Велика увага надається залученню молоді до науково-дослідницької роботи. Кожного року факультет проводить науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу і студентів, в яких беруть активну участь докторанти, аспіранти та студенти університету. Найкращі студенти делегуються для участі у регіональних і Всеукраїнських конференціях та олімпіадах.

Факультет менеджменту, логістики та туризму підтримує тісні зв’язки з фірмами автомобільно-дорожнього профілю. Укладені угоди та розроблені програми співпраці з Корпорацією «УкрАВТО», Корпорацією «АИС», «НИКО», ТОВ «Еврокар», КП «Київпастранс», ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія» (УТСК).

Всі випускові кафедри факультету мають філії на виробництві, де студенти можуть проходити практики, стажування та захищати дипломні та магістерські роботи.

Кафедра «Менеджмент» має  філії на автотранспортних підприємствах ПАТ «АТП-1»,  АТП-6 ВАТ «Міськбудтранс», ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», АсМАП України, ТОВ «Транс-Логістик», ТОВ з ІІ «Вольво», ТОВ «Фрозен-Фрут»,  .

Кафедра «Транспортне право і логістика» має філію на базі ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД», ТОВ «Рабен Україна», ТОВ «Торговий дім НІКО», КП «Київпастранс», ТОВ «УВК Україна», ФМ Лоджістік Дніпро.

Кафедра «Фінанси, облік і аудит» має філію на ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна», АТ «Ощадбанк», Пенсійний фонд України, АТ «ОТП Банк», ТОВ «Мій радник», ТОВ «Магніт АвтоТранс».

Кафедра «Туризм» має філію в туристичній  агенції «Твій тур», TOB Ай Джей Тревел, ТОВ «Краєвид», ТОВ «Супутник», СвітЮА. На базі  факультету створені  лабораторії з ресторанного обслуговування та готельного обслуговування, що є базами для практичних занять студентів спеціальності «Туризм», також підписана угода з Національним музеєм народної архітектури та побуту України «Пірогово».

Факультет підтримує творчі зв’язки з вищими навчальними закладами України і країн СНД, зокрема Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом, Вінницьким політехнічним університетом, Київським національним економічним університетом, Державний університет інфраструктури та технологій, Центральний український національний технічний університет, Національний університет «Чернігівська політехніка», Державний торгівельно-економічний університет, Поліський Національний університет  та іншими.

Протягом багатьох років факультет підтримує міцні зв’язки з Інститутом транспорту і зв’язку в місті Жиліно (Словакія) щодо обміну групами студентів.

На факультеті менеджменту, логістики та туризму ведеться активна діяльність з міжнародного співробітництва. Від 2006 року факультет тісно співпрацює в межах затверджених Європейською комісією TEMPUS-проектів з Університетом Падерборна (Німеччина). Західноєвропейськими партнерами в міжнародному співробітництві є Економічний університет, м. Відень (Австрія); Університет ім. Матея Біла, м. Банська Бистриця (Словенія); Європейська Академія, м. Бозен (Італія) та Академія професійної освіти, м. Равенсбург (Німеччина).

Міжнародне співробітництво було започатковане  в рамках програми TEMPUS ІІІ, де виконано 2 проекти: «Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні – VETLOG» та «Менеджмент оточуючого середовища для Росії та України – UMRU»;  за програмою TEMPUS ІV виконувалася робота в проекті «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) – WeNeT».

За період роботи в проектах програм TEMPUS зроблено чимало: університет та його співробітники набули європейського досвіду та пройшли стажування, НТУ налагодив дружні зв’язки з відомими європейськими університетами та уклав договори про співробітництво.

В рамках   міжнародного співробітництва підписані договори про співпрацю між Національним транспортним університетом та наступними університетами Грузії:

 • Батумською державною морською академією  (м. Батумі);
 • Грузинським авіаційним університетом   (м. Тбілісі);
 • Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахишвілі  (м. Тбілісі);
 • Кутаїським університетом права і економіки (м. Кутаїсі).

Укладений договір про співпрацю з Університетом ім. Матея Бела  (Банська Бистриця, Словакія ).

Згідно стратегії розвитку Національного транспортного університету, важливим аспектом міжнародного співробітництва факультету є інтернаціоналізація освітнього процесу шляхом розвитку міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів. Починаючи з 2016 року університет є офіційним учасником програми ERASMUS+ за напрямом КА1 “Навчальна (академічна) мобільність”. Протягом 2016-2022 років підписано угоди  з університетами Іспанії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Туреччини, Хорватії, Латвії та Естонії.

На факультеті потужно працюють органи студентського самоврядування. Щорічно організовуються та  проводяться заходи з нагоди  святкування Дня української мови та писемності, Дня народження факультету, «Дебют першокурсника», тощо.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 245, 246, 247
Телефон: (044)-280-38-76

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО