logo

 

В.о. завідуючого кафедриШлюнь Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Історія кафедри: кафедру створено у 1944 році і першим завідувачем був академік Лаврентьєв М.О. Після переведення академіка Лаврентьєва М.О. в Москву в період до 1952 року завідувачами кафедри були професор Зморович В.А., член-кореспондент АН УРСР України Гіхман І.І. і професор Білик М.І. З 1952 по 1972 рік кафедрою завідував професор Круковський Б.В., який працював професором на кафедрі з 1949 року.

З 1972 по 1989 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Рябов О.Ф., який прийшов працювати на кафедру у 1959 році асистентом і за час роботи захистив кандидатську (1960) та докторську (1970) дисертації.

З 1989 завідувати кафедрою став доктор фізико-математичних наук, професор Шуренков В.М., широко відомий в Україні і за кордоном спеціаліст в галузі ергодичної теорії випадкових процесів.

З 1994 по 2023 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України Гуляєв В.І.

Одним з найбільш кваліфікованих викладачів кафедри був старший викладач Гольперін І.М., який працював з дня створення кафедри протягом 45 років. Відомий математик, прекрасний методист, який багато часу приділяв методиці викладання і науковій роботі в галузі теорії функцій комплексної змінної.

В період з 1974 по 1978 рік доценти кафедри Дегтярь В.Г., Жирнов Б.М., Майданюк Р.Я. працювали за кордоном та брали участь у підготовці національних кадрів Алжиру.

Професор Шуренков В.М. робив наукові доповіді на конференціях в Швейцарії та Фінляндії. Професор Гуляєв В.І. неодноразово запрошувався для проведення наукової роботи за кордоном (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, США).

Викладачі кафедри проф. Гуляєв В.І., доц. Дегтярь В.Г. нагороджені почесним знаком “Відмінник освіти України”.

На даний час на кафедрі працює 10 співробітників, серед яких 1 доктор технічних наук, 8 кандидатів наук, 1 інженер.

vush-math

Викладачі кафедри:

Шлюнь Наталія Володимирівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гуляєв Валерій Іванович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор;

Вишенська Оксана Володимирівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Горбунович Ірина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Заєць Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Левківська Людмила Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Худолій Сергій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Шевчук Людмила Володимирівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Глушакова Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Лепеха Лідія Петрівна – інженер кафедри.

Викладачі кафедри викладають для студентів денної та заочної форм навчання на всіх факультетах університету.

Основні дисципліни:

 1. Вища математика.
 2. Вища та прикладна математика.
 3. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 4. Математичний аналіз.
 5. Прикладна математика.
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 7. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика.
 8.  Підготовчі курси з математики.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

різні питання механіки, такі як коливальні процеси оболонок при обертанні, електропружні коливання, гідромеханіка підземних вод, дослідження фізичної моделі Ван-дер-Поля в проблемах збуджених автоколивань та ін.

Вагомим внеском в наукову роботу кафедри є наукова діяльність завідувача кафедри, професора Гуляєва В.І., який підготував трьох докторів наук і 58 кандидатів наук, в тому числі для Нігерії, Китаю, Маврикію, Лівану, Алжиру, Того, Іраку, В’єтнаму.

В даний час наукова робота кафедри пов’язана з наступними напрямками:

 •  некласична та класична теорія оболонок складної форми,
 •  стійкість динамічних процесів в нелінійних механічних системах,
 •   небесна механіка і механіка космічного польоту,
 •  динаміка робототехнічних систем,
 •  динаміка тонких роторів при складному обертанні,
 •  сейсміка тектонічних середовищ,
 •  механіка бурильних колон в надглибоких свердловинах,
 •  дослідження термонапруженого і деформованого станів неоднорідних конструкцій дорожніх і мостових покриттів та їх матеріалів.

На кафедрі в 2015-2017 рр. проводилася робота в  рамках держбюджетної теми №38 “Комп’ютерне прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки”. Мета проекту полягала в створенні математичних моделей і комп’ютерного забезпечення для комп’ютерного моделювання технологічних операцій спуску і підйому бурильної колони, а також операцій буріння для прогнозування аварійних режимів і подальшого їх запобігання на етапах проектування і проходки похило-скерованих та горизонтальних нафтових і газових свердловин в сланцевих породах та морських акваторіях.

В 2016-2018 рр. проведена робота в  рамках держбюджетної теми №42 “Наукові основи прогнозування термомеханічних процесів в багатошаровому напівпросторі (на прикладі дорожнього покриття для оцінки ресурсів підвищення його довговічності)”

Протягом 2019-2020 рр. проводилася робота в рамках держбюджетної теми №53 “Математичне моделювання напружено-деформованого стану дорожнього одягу з температурними швами і тріщинами”.

Проводиться робота (2022-2023 рр.) в рамках держбюджетної теми №60 “Дослідження впливу несумісності термомеханічних параметрів матеріалів покриттів доріг та мостів на їх термоміцність”.

Кафедра заохочує до наукової роботи студентів, які беруть участь у роботі наукових конференцій університету. В своїй науковій роботі члени кафедри підтримують тісні зв’язки з інститутами НАН України ( Інститутом математики, Інститутом механіки, Інститутом кібернетики) і спеціальними кафедрами інших університетів.

Науково-методичні праці викладачів:

за час існування кафедри її викладачами було опубліковано більше 700 наукових і учбово-методичних робіт, 21 монографія.

В тому числі:

 1. Gulyaev, V.I., Shlyun, N.V. Intrastructural Thermal Stresses in Composites with Homogeneous and Heterogeneous Spherical Inclusions. Strength of Materials, 2023, 55(2), pp. 254–264. (Scopus).
 2. Гуляєв В.І., Мозговий В.В., Шлюнь Н.В. Термомеханічні аспекти морозостійкості цементо- та асфальтобетонних матеріалів. Прикладна механіка, 2023. 59 №5. С. 106-117. (Scopus).
 3. Gulyaev, V.I., Mozgovyi, V.V., Shevchuk, L.V., Bilobryts’ka, O.I  On Thermomechanical Effects in Elastic Media with Reinforcing Rods (Fibers) // Strength of Materials,  2022, 54(2), pp. 199–209. (Scopus).
 4. Gulyayev, V.I., Mozgovyi, V.V., Shlyun, N.V., Shevchuk, L.V., Bilobrytska, O.I. Negative Thermomechanical Effects in Granular Composites with Incompatible Thermomechanical Parameters of Their Components // International Review of Mechanical Engineering, 2022, 16(4), pp. 188–197. (Scopus).
 5. Gulyayev V.I., Mozgovyi V.V., Shlyun N.V., Shevchuk L.V. Modelling negative thermomechanical effects in reinforced road structures with thermoelastic incompatibility of coating and reinforcement materials. System Research and Information Technologies. 2022. 2022(2), pp.117-127.  DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2022.2.09 (Scopus).
 6. Gaidaichuk V.V., Shlyun N.V., Shevchuk L.V., Bilobrytska O.І. Theoretical modelling of the effect of thermal delamination of an asphalt concrete pavement from a rigid foundation of a road or bridge // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022 (WOS).
 7. Huliaiev, V.I., Haidaichuk, V.V., Hustieliev, O.O., Shevchuk, L.V. Thermal Stress State of Layered and Inhomogeneous Pavement. International Applied Mechanics, 2021, 57(1), стр. 86–96 https://rdcu.be/ckww1 (Scopus).
 8. Shlyun, N.V., Gulyayev, V.I. (2020) Buckling of a drill-string in two-sectional bore-holes.  International Journal of Mechanical Sciences. 172, 105427. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2020.105427 (Scopus).
 9. Gaidaichuk, V.V., Mozgovyi, V.V., Zaets’, Y.O. Certain Mechanisms of Thermostress Field Variations in Layered Pavement Structures. Strength of Materials, 2020, 52(6), Р. 930–938 https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-021-00246-6 (Scopus).

За останні роки викладачами кафедри опубліковані монографії:

 1. Gulyayev V.,  Glazunov S., Shevchuk L., Shlyun N., Andrusenko E. Modelling Emergency Situations in the Drilling of Deep Boreholes // Cambridge Scholars Publishing, 2019. – 500 s.
 2. Gulyayev V., Shlyun N. Modern Trends in Structural and Solid Mechanics 1. ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.2021, Chapter 9.
 3. Гуляєв В.І., Гайдайчук В.В., Мозговий В.В., Густєлєв О.О., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В., Шлюнь Н.В., Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів // Монографія – К.: НТУ, 2018. – 252с.

Підготовка наукових кадрів:

При кафедрі є аспірантура, яка забезпечує підготовку майбутніх викладачів і наукових спеціалістів вищої кваліфікації. Керує нею професор Гуляєв В.І.

Викладачі кафедри Заєць Ю.А., Шевчук Л.В., Шлюнь Н.В. захистили дисертації в 2015, 2016 та 2017 рр.

На даний час доцент  Н.В. Шлюнь працює над докторською дисертацією.


Адреса: м. Київ, вул. М.Бойчука 42, п’ятий поверх, 502, 510

Телефон: (044) 280-71-09

E-mail: math.kafedra.ntu@gmail.com

Сайт кафедри

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО