logo

Ципко Вікторія ВіталіївнаЦипко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент, старший науковий співробітник, авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – модернізація вищої туристичної освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору.

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. в результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки кваліфікованих фахівців, компетентних у туристському бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів.

Викладачі кафедри:

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила». Сфера наукових інтересів – дослідження проблематики підвищення ефективності транспортного забезпечення туристичної галузі.

Заруцька Олена Ігорівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – управління якістю туристичних послуг.

Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – стратегія перспекпективи розвитку сучасних туристичних підприємств в умовах глобалізації.

Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – розвиток комунікативного менеджменту в туристичній галузі України.

Софійчук Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – управління страховими ризиками у туристичній галузі.

Темник Інга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – дослідження маркетингової діяльності підприємств сфери туризму.

Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів – проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні.

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – дослідження використання проектів державно-приватного партнерства в умовах розбудови туристичної галузі України.

Василенко Олена Віталіївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів –підвищення ефективності системи стимулювання персоналу туристичній індустрії України.

Єнакієва Вікторія Вікторівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – особливості взаємодії суб’єктів туристичного ринку України.

Мороз Ксенія Олександрівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів –дослідження потенціалу туристичного ринку в сучасних умовах.

Сєдая Анна Владиславівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – дослідження інноваційних систем і технологій в туризмі.

Кафедра є випускаючою за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», за спеціальністю «Туризмознавство» (7.14010301, 8.14010301), освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», «Магістр».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Ципко В. В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу. //Щомісячний науково-педагогічний журнал «Рідна школа». – К.: Деміур, 2008. – №1-2. – С.78-81.
 2. Ципко В. В. До проблем фахової компетенції майбутніх спеціалістів технічного напряму. //Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – Вип.77. – С. 148-152.
 3. Ципко В. В. Принципи розвитку сучасної вищої технічної освіти в Україні. //Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2016. – Вип. 88. – С. 132-136.
 4. Ципко В. В., Грищук О. К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі. //Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123.
 5. Грищук О.К. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи для України/ М.П. Мальська, А.М. Грищук, Ю.О. Масюк // Економічний часопис – ХХ1. – 2015. – №11-12. – С. 78-81.
 6. Грищук О.К. Маркетинг туристичних дестинацій: Навч. посіб./ Укл. О. П. Будя, В. В. Волинець, О .К. Грищук, О. О. Бакуліч, М. М. Скопень, О. В. Парубець. – К.: 2015. – 300 с.
 7. Грищук О.К.,Тищенко А.М. Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму//Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2015 – Вип.1. С. 45-57.
 8. Заруцька О. І. Вдосконалення виробничих процесів транспортного обслуговування туристів// Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. – К.:НТУ, 2011. – Вип. 8. – С. 294-298.
 9. Заруцька О. І. Формування і вдосконалення інфраструктури туризму // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. – К. : НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 322-325.
 10. Іванчук С. І. Аналіз специфіки інвестування туристичної індустрії // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К. : НТУ, 2013. – Вип. 12.
 11. Іванчук С.І. Розвиток туристичних підприємств в умовах конкуренції //Вісник НТУ.-К:НТУ,2015- Вип.1 С.115-121.
 12. Іванчук С.І. Критерії впливу на еластичність туристського попиту // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К. : НТУ, 2015. – Вип. 14.
 13. Івасишина Н. В., Курманська В. А., Івасишин С. А. Розвиток системи комунікацій в управлінні підприємствами. Івасишина Н. В., Курманська В. А., Івасишин С. А. SISTEMY I SRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. № 5 Monografia pod redacja naukowa KAZIMIERZA LEJDY. с.339-344, 2014 р.
 14. Темник І. O. Антикризова програма розвитку туристичної галузі/ І. О. Темник // “Стратегія економічного розвитку України” (економіка, соціологія, право) : Наук.журнал. – К. : НАУ, 2014.
 15. Темник І. O. Проблеми та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні // Економіка та управління на транспорті. – К. : НТУ, 2016 – Вип.2. С. 225-230.
 16. Софійчук К. К.Модель впливу загроз на контрольні точки реалізації стратегії //Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – Вип. 12.
 17. Софійчук К. К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник НТУ- 2015. – № 30(2). – С. 131-141.
 18. Щербакова Н. О. Шляхи стимулювання туристичної привабливості України // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К. : НТУ, 2014. – Вип. 13. С. 363-368.
 19. Щербакова Н. О. Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України // Економіка та управління на транспорті. – К. : НТУ, 2015 – Вип.1. С. 109-115.
 20. Бондаренко В. А. До управління якістю туристичної послуги // Вісник НТУ : науково-технічний збірник. – К.:НТУ, 2010. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 237-240.
 21. Бондаренко В. А. Особливості реалізації проектів державно-приватного партнерства в туристичній галузі // Вісник НТУ: науково-технічний збірник : – К, 2012. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 472-476.
 22. Бондаренко В.А. Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі / Компанець К.А., Бондаренко В.А., Мороз К.О.// Збірник наукових праць “Економічний аналіз”.– Тернопіль, 2016. – Том 24. –Ч.2

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри туризму:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг – 2015 р.
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі -2016 р.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 251, 232a.
Телефон:
+38 (044) 280-90-55
E-mail: 
ntu.kafedra.turizm@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО