logo

Ципко Вікторія Віталіївна

Завідувач кафедри – Ципко Вікторія Віталіївна доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент, старший науковий співробітник, авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – модернізація вищої туристичної освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

 

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. в результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки  кваліфікованих фахівців, компетентних у  туристському бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів.

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент.

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила».

Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кузьменко Ольга Андріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Горячко Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Василенко Олена Віталіївна – старший викладач кафедри.

Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри.

Мороз Ксенія Олександрівна – асистент кафедри.

Сєдая Анна Владиславівна – асистент кафедри.

Пильченко Аліна Олександрівна – асистент кафедри.

 

Кафедра є випускаючою за спеціальністю, освітньою програмою 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та за скороченим терміном навчання, «Магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі.
 • Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Колективний труд: Стратегічні пріоритети туристичної галузі України в умовах євроінтеграції: історико-культурний та соціально-економічний аспекти: монографія / за загальною редакцією В.В.Ципко. Київ: «Видавництво Людмила», 2018.240с. ISBN 978-617-7638-00-0
 • Ципко В. В. Методична модель практичного заняття з навчальної дисципліни «Управління діловим видом туризму». //«Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи». Міжнародна науково-практична конференція (18-19 квітня 2019 року). Збірник наукових праць. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 177-180.
 • Софійчук К. К. Управління ризиками в туризмі / К.К. Софійчук // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2018. – Вип. 2 (41).- с. 120-127.
 • Sofiichuk K.K. Risks of the tourism industry in Ukraine [ Електронний ресурс] / K.K. Sofiichuk // Journal of Environmental Management and Tourism Volume 9, Issue 2, Spring 2018, Pages. 334-342, july 2018. ISSN 2068-7729. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2107/>.;
 • Shcherbakova N.A. State and trends of sustainable development of tourism in Ukraine and the world // Journal of Environmental Management and Tourism Volume IX, Issue 8(32) Winter 2018, Pages. 1714-1726 ISSN 2068-7729 Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/162> Видання входить до  науко-метричної бази Scopus.
 • Shcherbakova N.A., Tsypko V.V., Kulakhmetov G.A. Modeling and Optimization of Socio-Economic Aspects for the Development of Tourism //Journal of Environmental Management and Tourism Volume IX, Issue 8(32) Winter 2018, Pages. 1696-1705 ISSN 2068-7729 Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/162 > Видання входить до  науко-метричної бази Scopus.
 • Bondarenko V., Ilchenko V.Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic/ – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. – 276 p. (власний внесок становить:Competitiveness management of company operating at the travel services market, p. 173-185).
 • Василенко О.В. Problems and perspectives of reengineering business processes /Проблеми та перспективи використання реінжинірингу бізнес-процесів//Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; pp. 493, illus., tabs., bibls. (Сучасні технології в економіці та управлінні. Колективна наукова Монографія. Opole: Академія управління та адміністрації в Ополе, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; 493, іл., табл., bibls.) С. 260-271
 • Moroz Kseniya, Lytvyshko Liliya, Kompanets Katerina, Vysochylo Oksana, Tourism development in Ukraine: problems and prospects // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph  / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2018. – Vol. 1. – р. 212-221 Колективна монографія
 • Єнакієва В.В. Управління бізнес-процесами гостинності / В.В. Єнакієва // Збірник наукових праць. Економічний аналіз. – Т.: ТНЕУ , 2018р. –8 с.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.

Телефон: +38(044)280-90-55,

E-mail: ntu.kafedra.turizm@gmail.com

Веб-сайт: http://kafturizm.ntu.edu.ua/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО