logo

Ципко Вікторія Віталіївна

Завідувач кафедри – Ципко Вікторія Віталіївна доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент, старший науковий співробітник, авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – модернізація вищої туристичної освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

Кафедра «Туризм» була створена 1 вересня 2014 року наказом НТУ № 342 від 07.08.14 р. в результаті реорганізації кафедри «Менеджмент і туризм».

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки  кваліфікованих фахівців, компетентних у  туристському бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів.

Викладачі кафедри:

Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри, доцент.

Грищук Олександр Казимирович – кандидат технічних наук, професор.

Рудковський Олександр Володимирович – професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кузьменко Ольга Андріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Софійчук Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Василенко Олена Віталіївна – старший викладач кафедри.

Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри.

Мороз Ксенія Олександрівна – асистент кафедри.

Сєдая Анна Владиславівна – асистент кафедри.

Кошарний Владислав Олександрович – асистент кафедри.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю, освітньою програмою 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та за скороченим терміном навчання, «Магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг – 2015 р.
 • Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі -2016-18 р.
 • Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі – 2018-2020 р.

 

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Ципко В. В., Грищук О. К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі. //Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123.
 2. Ципко В. В. Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті //Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2018. – Вип. 6 С.167-171.
 3. Іванчук С. І. Вплив інвестицій на розвиток туристичної галузі України. /Іванчук С.І.// Вісник НТУ Вісник Національного транспортного Університету – Випуск № 13 – 2018
 4. Івасишина Н.В. Обгрунтування маршруту перевезень вантажів автомобільними дорогами. Івасишина Н.В., Додух К.М., Пальчик А.Д. // Збірник НТУ. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво – К.: НТУ, 2017 – Вип.101.-С.
 5. Софійчук К. К. Управління ризиками в туризмі / К.К. Софійчук // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2018. – Вип. 2 (41).- с. 120-127.
 6. Shcherbakova N.O. Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises / N.O. Shcherbakova, S.Lunina  // Economics and management on transport.-  Kyiv: National Transport University,  Vol.5, 2017, 86-93 р.
 7. Щербакова Н.О. Тенденції розвитку пригодницького туризму в світі / І. О. Темник, Н. О. Щербакова. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_17
 8. Бондаренко В.А. Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму / Бондаренко В.А., Ільченко В.Ю. // Економіка та управління на транспорті//–К.НТУ- 2017. – Вип. 5.-с.130-139
 9. Бондаренко В.А. Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі / Компанець К.А., Бондаренко В.А., Мороз К.О.// Збірник наукових праць “Економічний аналіз”.– Тернопіль, 2016. – Том 24. –Ч.2
 10. Василенко О.В. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL: Монографія/ Copyrightby Wyższa SzkołaTechniczna w Katowicach, 2018, С.:- 258. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5 (власний внесок становить 10%);
 11. Moroz Kseniya, Lytvyshko Liliya, Kompanets Katerina, Vysochylo Oksana, Tourism development in Ukraine: problems and prospects // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph  / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2018. – Vol. 1. – р. 212-221 Колективна монографія
 12. Мороз К.О. Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Навчальний Курс з дисципліни «Менеджмент в туризмі» Компанець К.А., Бідняк М.Н., Лаврик І.Ф., // Підручник. Словник термінів з менеджменту / Бідняк М.Н., Гречан А.П., Литвишко Л.О., Компанець К.А., – К, НТУ. – 2016 – 192 с. Підручник.
 13. Сєдая А.В. Використання нейронних мереж для моделювання та прогнозування фінансової діяльності транспортного підприємства// Економіка та управління на транспорті. – К. : НТУ, 2016 – Вип.2. С. 115-120.
 14. Кошарний В.О. Характеристика туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства. / Кошарний В.О.// Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» –  К.: НТУ, 2017. С. 45-28.
 15. Кошарний В.О. Використання імітаційного моделювання в проектах розвитку туристичної інфраструктури./ Кошарний В.О.// Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2018. С. 95-98.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 251, 232а.
Телефон: 
+38(044)280-90-55

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО