logo

Автушенко Ірина Борисівна – в.о. завідувача кафедри, доктор історичних наук, доцент, автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф МОН України. Коло наукових інтересів: культурна сфера УРСР 20-40-х рр. ХХ ст., історія Збройних Сил України.

У 1964 році в Київському автомобільно-дорожньому інституті внаслідок реорганізації кафедри марксизму-ленінізму, яка функціонувала з 1944 р., був створений новий самостійний підрозділ – кафедра історії КПРС. 1991 р., у зв’язку з розпадом Радянського Союзу та проголошенням незалежності України, змінено напрям роботи та назву цієї кафедри – її перейменовано у кафедру історії. У 1993 р. зі збільшенням кількості українознавчих дисциплін на кафедрі, вона одержала назву «Кафедра українознавства». У 1997 р. відбулося об’єднання з кафедрою філософії. Першим завідувачем цього підрозділу став к.і.н., доц. П. Г. Снітко. Після П. Г. Снітка з 1973 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент О. П. Донцов. Упродовж 1974-1984 рр. кафедрою керував к.і.н., доц. В. І. Білоусов, а протягом 1985-1992 рр. – д.і.н., проф. Б. П. Ковалевський. У 1993 р. кафедру українознавства очолював д.т.н., проф. Я. В. Хом’як, потім обов’язки завідувача виконував к.і.н., доц. Б. І. Хорошун. З 1997 р. після об’єднання кафедр українознавства та філософії новоствореним підрозділом керував д.філос.н., проф. В. Ф. Передерій. У червні 2003 р. на базі кафедри українознавства та філософії було відкрито дві кафедри – теорії та історії держави і права та філософії. Першу з них очолив д.і.н., проф. Б. І. Хорошун. З вересня 2021 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри теорії та історії держави і права призначено доктора історичних наук, доцента Автушенко Ірину Борисівну.

Викладачі кафедри:

Хорошун Борис Іванович – професор кафедри, доктор історичних наук, професор, нагороджений: Орденом «За заслуги» III ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Нагрудними знаками «Петро Могила» та «Відмінник освіти України».

Гержод Галина Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету транспортних та інформаційних технологій, нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Волошенко Вікторія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Георгієва Марія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Глушенок Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Малінська Ганна Дмитрівна – доцент кафедри.

Остапко Олександр Миколайович – старший викладач кафедри.

Шкода Антоніна Володимирівна – старший викладач кафедри.

Горбань Галина Михайлівна – асистент кафедри.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 – 2014 рр.). – К. : Фірма «ІНКОС», 2019. – 415 с.
  2. Документне фондознавство. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (ДЗ) денної форми навчання / Укл. Автушенко І. Б., Георгієва М. Д. – К.: НТУ, 2018. – 36 с.
  3. Волошенко В. О. Voloshenko Viktoriia. Cheap Print for the Ukrainian People // Cheap Print and the People: Popular Literature in the European Perspective / Edited by David Atkinson and Steve Roud. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019. – р. 223-251. (Розділ у колективній монографії).
  4. Історія України та української культури: методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл. Хорошун Б. І., Георгієва М. Д., Ковальська О. М. – К.: НТУ, 2018. – 92 с.
  5. Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузей знань: 01 Освіта; 02 Культура і мистецтво; 10 Природничі науки; спеціальностей: 015 Професійна освіта; 022 Дизайн; 101 Екологія / Укл. Автушенко І. Б., Волошенко В. О. – К.: НТУ, 2018. – 100 с.
  6. Українська мова за професійним спрямуванням. Вправи ти завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 132 «Матеріалознавство», 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка» / Укл. Малінська Г. Д. К: НТУ, 2020. – 56 с.
  7. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Тестові завдання для  контролю знань та питання для самостійного опрацювання курсу для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю: 035 «Філологія». / Укл. Шкода А.В. – К.: НТУ, 2019. – 21 с.
  8. Російська мова. Науковий стиль мовлення. Матеріали для самостійної роботи студентів-іноземців 2 курсу спеціальності « Транспортні технології». / Укл.: Савенко Т.Д., Горбань Г. М. – К.: НТУ, 2019. –  67 с.
  9. Українська мова. Науковий стиль мовлення. (Географія). Методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – / Укл.: Остапко О.М., Савенко Т.Д.– К.: НТУ. 2019. – 48 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права:

Історія української державності: суспільно-політичний, соціально-економічний, військовий, культурний, мовний та загальноєвропейський контексти.

Кафедра організовує і проводить серед студентів різноманітні культурно-масові та виховні заходи: День української писемності та мови, Міжнародний день рідної мови, День Соборності України, День пам’яті Голодомору та політичних репресій, заходи з нагоди відзначення Шевченківських днів та багато інших. Організовуються екскурсії до культурно-мистецьких та історичних музеїв м. Києва.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 42, к. 314, 316.
Телефон: +38 (044) 284-68-07
E-mail: history@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО