logo

horoshun-b-i

Хорошун Борис Іванович — завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук, професор, автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 навчальних посібників, член редколегії наукового збірника «Соціальна історія» (Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Грамотою Кабінету Міністрів України, знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «Петро Могила». Сфера наукових інтересів – політична та соціально-економічна історія України 20-30-х років ХХ ст. Читає курс «Історія України та української культури».

У 1964 р. в Київському автомобільно-дорожньому інституті внаслідок реорганізації кафедри марксизму-ленінізму, яка існувала з 1944 р., був створений новий самостійний підрозділ – кафедра історії КПРС. У 1991 р. у зв’язку з розпадом Радянського Союзу та проголошенням незалежності України змінено напрям роботи та назву цієї кафедри – її перейменовано у кафедру історії. У 1993 р. через збільшення кількості українознавчих дисциплін, які викладали на кафедрі, вона одержала назву «Кафедра українознавства». У 1997 р. вона була об’єднана з кафедрою філософії. Першим завідувачем цього підрозділу був к.і.н., доц. П. Г. Снітко (1919-1972). У 1972 р. йому було присвоєно науковий ступінь доктора історичних наук. Після П. Г. Снітка з 1973 р. обов’язки завідувача виконував доцент О. П. Донцов (1910-1985). Упродовж 1974-1984 рр. кафедрою керував к.і.н., доц. В. І. Білоусов (1921-2003), а протягом 1985-1992 рр. – д.і.н., проф. Б. П. Ковалевський (1922-1993). У 1993 р. кафедру українознавства КАДІ очолював д.т.н., проф. Я. В. Хом’як, потім обов’язки завідувача виконував к.і.н., доц. Б. І. Хорошун. З 1997 р. після об’єднання кафедр українознавства та філософії новоствореним підрозділом керував д.філос.н., проф. В. Ф. Передерій. У червні 2003 р. на базі кафедри українознавства та філософії відкрито дві кафедри – теорії та історії держави і права та філософії. Першу з них очолив д.і.н., проф. Б. І. Хорошун.

istor

Викладачі кафедри:

Автушенко Ірина Борисівна – доцент кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Волошенко Вікторія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Георгієва Марія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Гержод Галина Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету транспортних та інформаційних технологій, нагороджена знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Глушенок Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Малінська Ганна Дмитрівна – доцент кафедри.

Волошина Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Остапко Олександр Миколайович – старший викладач кафедри.

Горбань Галина Михайлівна – асистент кафедри.

Шкода Антоніна Володимирівна – асистент кафедри.

Кудін Сергій Володимирович – доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент (працює на 0,5 ставки за сумісництвом).

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 – 2014 рр.). – К. : Фірма «ІНКОС», 2019. – 415 с.
  2. Кудін С. В. Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації: Монографія.–Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 540с.
  3. Шевченко А. Е., Кудін С. В., Светличний А. П., Коротун Е. Н., Загуменная Ю. А. Конституционные основы обеспечения права человека на здоровье: сравнительно-правовой аспект. Georgian medical news. no 3 (300). 2020. S. 140 – 146.
  4. Документне фондознавство. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (ДЗ) денної форми навчання / Укл. Автушенко І. Б., Георгієва М. Д. – К.: НТУ, 2018. – 36 с.
  5. Волошенко В. О. Voloshenko Viktoriia. Cheap Print for the Ukrainian People // Cheap Print and the People: Popular Literature in the European Perspective / Edited by David Atkinson and Steve Roud. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019. – р. 223-251. (Розділ у колективній монографії).
  6. Волошенко В. О. Патріотичні цінності в історичних виданнях для селянства Наддніпрянської України на початку ХХ ст. // Mіędzy wolnością a zniewoleniem. Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej od końca XVIII po początki XXI wieku. Між свободою і поневоленням. Цінності в польській та центральноєвропейській історіографії від кінця XVIII до початку ХХІ століть / Redaccja Barbara Klassa i Leonid Zaszlilniak. –  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S.195-224. (Розділ у колективній монографії).
  7. Автушенко І. Б.Державний соціально-правовий захист військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей у 1997-2011 рр. // «Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe» 2016, nr 2 Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформації. Історія – Культура – Соціальні зміни, red. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, Toruń-Wrocław 2016, – S. 121-140.
  8. Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузей знань: 01 Освіта; 02 Культура і мистецтво; 10 Природничі науки; спеціальностей: 015 Професійна освіта; 022 Дизайн; 101 Екологія / Укл. Автушенко І. Б ,Волошенко В.О.  К.: НТУ, 2018.  100 с.
  9. Малінська Г. Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Вправи ти завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 132 «Матеріалознавство», 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка». Київ : НТУ, 2020. – 56 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права:

  • Історія української державності: суспільно-політичний, військовий, культурологічний, мовно-духовний та загальноєвропейський аспект.

Підготовка наукових кадрів:

У 2020 році доценти І. Б. Автушенко та С. В. Кудін захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Доценти В. О. Волошенко та М. Д. Георгієва успішно працюють над докторськими дисертаціями.

Кафедра організовує і проводить серед студентів різноманітні культурно-масові та виховні заходи: День української писемності та мови, Міжнародний день рідної мови, День Соборності України, День пам’яті Голодомору та політичних репресій, заходи, присвячені 100-річчю Української національно-демократичної революції (1917-1921 рр.), заходи з нагоди відзначення Шевченківських днів та багато інших. Організовуються екскурсії до культурно-мистецьких та історичних музеїв м. Києва.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 42, к. 314, 316.
Телефон: +38 (044) 284-68-07
E-mail: history@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО