logo

Лоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01 Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, д-р фіз.-мат. наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр у 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив д-р техн. наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює д-р фіз.-мат. наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

На кафедрі працюють вісім штатних викладачів, у тому числі два професори та п’ять доцентів.

Викладачі кафедри

Лоза Ігор Андрійович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни “теоретична механіка”. Науковий напрямок роботи пов’язаний з дослідженням електропружних коливальних та хвильових процесів у неоднорідних тілах з п’єзоелектричними властивостями.

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук. Читає лекції студентам з дисциплін “теорія механізмів і машин ”. Коло наукових інтересів – захист приводів машин від перенавантажень, динаміка трансмісій, аналітичні методи дослідження важільних механізмів, проектування землерийних машин. Керує науковою роботою аспірантів, є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва на винаходи роторних екскаваторів, автоматичних запобіжних муфт і приводів.

Рожок Лілія Степанівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни “теоретична механіка”. Напрямок наукових досліджень – механіка деформованого твердого тіла, зокрема механіка пластин та оболонок.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисциплін “теоретична механіка. Науковий напрямок роботи – динаміка взаємодії системи тіл різної геометричної форми з ідеальною нестисливою рідиною; нелінійні коливання циліндричних оболонок з рідиною. Вчений секретар кафедри.

Хорошев Костянтин Григорович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.. Читає лекції студентам з дисциплін “теоретична механіка”, “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”. Науковий напрямок роботи – двовимірні та плоскі задачі електропружності багатозв’язних середовищ за наявності різниці електричного потенціалу.

Кикоть Сергій В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”, “теоретична механіка”. Наукова робота пов’язана з дослідженням коливання та стійкості конструкцій, які зазнають впливу рухомих інерційних навантажень.

Глущенко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції з дисципліни “теоретична механіка”. Напрямок наукового дослідження: “Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами”.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри. Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”. Напрямок дисертаційного дослідження: “Визначення динамічних навантажень поршневих ДВЗ при ступінчастому регулюванні потужності”.

Науково-методичні праці викладачів:

  • Гончар М. О. Теорія механізмів і машин : підручник / М. О. Гончар. –

К. : Видавничий дім “Вініченко”, 2011. – 456 с.

  • Гончар М.О. Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 “Транспортні технології” / М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко, А. Б. Сінкевич. – К. : НТУ, 2013. – 96 с.
  • Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Теоретична механіка” розділ “Статика” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”– К. : НТУ, 2016. – 44 с.
  • Рассказов А. О., Рожок Л. С. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Теоретическая механика» для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки “Строительство” с кредитно-модульной системой организации учебного процесса – К. : НТУ, 2013.  50 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • розробка шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, а також вдосконалення конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів;
  • розробка методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів.

Підготовка наукових кадрів: в аспірантурі кафедри 1 аспірант.

Адреса: 01010 м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612 (Навчально-бібліотечний корпус НТУ)

Телефон +38 (044) 286-38-89

Email: mexkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО