logo

Лоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр у 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив доктор технічних наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює доктор фізико-математичних наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

На кафедрі працюють сім штатних викладачів, у тому числі два професори та чотири доценти.

Викладачі кафедри

Лоза Ігор Андрійович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук.

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, Відмінник освіти, Почесний автотранспортник України.

Рожок Лілія Степанівна – доцент кафедри, доктор фізико-математичних наук.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Кикоть Сергій В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Глущенко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри.

Мельник Всеволод Михайлович – завідувач лабораторії.

Лігай Любов Василівна – інженер кафедри.

Підручники та навчально-методична література викладачів кафедри:

 1. Гончар М.О. Теорія механізмів і машин: підручник. – К.: Видавничий дім “Вінниченко”, 2011. – 456 с.
 2. Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О. Ніколаєнко В.А. Технічна механіка: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. – К. : НТУ, 2018. – 364 с.
 3. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2019. – 98 с.
 4. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2020. – 102 с.
 5. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів заочної форми здобуття освіти [Електронний ресурс] галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2020. – 54 с.
 6. Хорошев К.Г., Кикоть С.В. Лекції з динаміки механічних систем для студентів денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2019. – 103 с.
 7. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”– К. : НТУ, 2017. – 50 с.
 8. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”; галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”– К. : НТУ, 2017. – 60 с.
 9. Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Теоретична механіка” розділ “Статика” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”– К. : НТУ, 2016. – 44 с.
 10. Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни “Теоретична механіка” (скорочений курс) для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 ” Будівництво та цивільна інженерія”; галузі знань 01 “Освіта”, спеціальності 015 “Професійна освіта (транспорт)”/ – К.: НТУ, 2019. – 68 с.
 11. Khoroshev K.G., Glushchenko Yu.A. Plane electroelastic problem for a cracked piezoelectric half-space subject to remote electric field action // European Journal of Mechanics – A/Solid. – 2020. – 82. – doi: 10.1016/j.euromechsol.2020.103984
 12. Grigorenko, A.Y. Loza, I.A. Yaremchenko, S.N. Numerical Analysis of Free Vibrations of Piezoelectric Cylinders Advanced Structured Materials. – 2019. – 108, pp. 187 – 196.
 13. Гончар М.О., Високович В.Є., Ніколаєнко В.А. Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2019. – Вип. 1 (43).
 14. Rozhok L.S. Stress Analysis of Longitudinally Corrugated Hollow Orthotropic Cylinders // Int. App. Mech.–2019. – 55, № 5 – P. 552–561.
 15. Григоренко Я.М., Рожок Л.С. Дослідження впливу локального навантаження на напружений стан порожнистих циліндрів з увігнутим гофрованим поперечним перерізом // Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки. – Запорізький національний університет, 2019. – № 2. – С. 38 – 47.
 16. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Приклад осучаснення освітніх програм машинобудівних спеціальностей на базі ПЗ Open Modelica / Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, Україна, 12 – 14 вересня 2019 р. – 149, С. 135 – 138.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

1)           з розробкою шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, вдосконаленням конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів, серед яких:

 • дослідження електропружних коливальних та хвильових процесів у неоднорідних тілах з п’єзоелектричними властивостями;
 • механіка деформованого твердого тіла, зокрема механіка пластин та оболонок;
 • динаміка взаємодії системи тіл різної геометричної форми з ідеальною нестисливою рідиною;
 • нелінійні коливання циліндричних оболонок з рідиною;
 • коливання та стійкості конструкцій, які зазнають впливу рухомих інерційних навантажень;
 • двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами,

2)    з розробкою методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів, зокрема.

 • захист приводів машин від перенавантажень;
 • динаміка трансмісій;
 • аналітичні методи дослідження важільних механізмів;
 • проектування землерийних машин.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 1 аспірант, 1 здобувач наукового ступеня.


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612

Телефон +38 (044) 286-38-89

Email: mehkaf@ntu.edu.ua

Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/tpm/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО