logo

loza-i-aЛоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, д-р фіз.-мат. наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр інституту в 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив д-р техн. наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює д-р фіз.-мат. наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

teormeh

Викладачі кафедри:

Секція «теоретична механіка»:

Лоза Ігор Андрійович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни «теоретична механіка». Науковий напрямок роботи пов’язаний з дослідженням електропружних коливальних та хвильових процесів у неоднорідних тілах з п’єзоелектричними властивостями.

Рожок Лілія Степанівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни «теоретична механіка». Напрямок наукових досліджень – механіка деформованого твердого тіла, зокрема механіка пластин та оболонок.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.. Читає лекції студентам з дисциплін «теоретична механіка. Науковий напрямок роботи – динаміка взаємодії системи тіл різної геометричної форми з ідеальною нестисливою рідиною; нелінійні коливання циліндричних оболонок з рідиною. Вчений секретар кафедри.

Глущенко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції з дисципліни «теоретична механіка». Напрямок наукового дослідження: «Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами».

Секція «технічна механіка»:

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук. Завідувач секції «технічна механіка». Читає лекції студентам з дисциплін «теорія механізмів і машин». Круг наукових інтересів – захист приводів машин від перенавантажень, динаміка трансмісій, аналітичні методи дослідження важільних механізмів, проектування землерийних машин. Керує науковою роботою аспірантів, є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва на винаходи роторних екскаваторів, автоматичних запобіжних муфт і приводів.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри. Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін «теорія механізмів і машин», «технічна механіка». Напрямок дисертаційного дослідження: «Визначення динамічних навантажень поршневих ДВЗ при ступінчастому регулюванні потужності».

Хорошев Костянтин Григорович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.. Читає лекції студентам з дисциплін «теоретична механіка», «теорія механізмів і машин», «технічна механіка». Науковий напрямок роботи – двовимірні та плоскі задачі електропружності багатозв’язних середовищ за наявності різниці електричного потенціалу.

Кикоть Сергій В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «теорія механізмів і машин», «технічна механіка», «теоретична механіка». Наукова робота пов’язана з дослідженням коливання та стійкості конструкцій, які зазнають впливу рухомих інерційних навантажень.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Гончар М. О. Теорія механізмів і машин : підручник / М. О. Гончар. – К. : Видавничий дім «Вініченко», 2011. – 456 с.
  2. Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Теоретична механіка» розділ «Статика» для студентів денної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»– К. : НТУ, 2016. – 44 с.
  3. Grigorenko Ya.M., Rozhok L. S. Influence of Curvature on the Stress State of Longitudinally Corrugated Hollow Cylinders // Int. App. Mech. – 2016. – 52, № 1. – Р. 49-55
  4. Лоза И.А. Кинематический анализ распространения осесимметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре при механическом способе возбуждения // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 7. — С. 55-61.
  5. Ковальчук П.С., Крук Л.А., Пелых В.А. Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек, взаимодействующих с протекающей жидкостью при различных условиях закрепления// Прикл. механика. – 2014. – 50, № 6. – С.69 – 82.
  6. Гончар М.О. Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» / М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко, А. Б. Сінкевич. – К. : НТУ, 2013. – 96 с.
  7. Рассказов А. О., Рожок Л. С. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Теоретическая механика» для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки «Строительство» с кредитно-модульной системой организации учебного процесса – К. : НТУ, 2013.  50 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та прикладної механіки:

  • розробка шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, а також вдосконалення конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів;
  • розробка методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів.

Підготовка наукових кадрів. Під керівництвом проф. Гончара М. О. працюють над кандидатськими дисертаціями:  на тему «Динамічний синтез мобільної землерийної машини» старший викладач Ніколаєнко В. А. та на тему «Визначення раціональних параметрів безковшової землерийної машини» аспірант Кучер О.П.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Кіквідзе, 42, к. 612.
Телефон: +38 (044) 286-38-89
E-mail: mexkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО