logo

Лоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр у 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив доктор технічних наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює доктор фізико-математичних наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

На кафедрі працюють шість штатних співробітників, серед яких два доктори фіз.-мат. наук, два кандидата фіз.-мат. наук один кандидат техн. наук, у тому числі три професори та один доцент.

Викладачі кафедри

Лоза Ігор Андрійович – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти, Почесний автотранспортник України.

Рожок Лілія Степанівна – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Мельник Всеволод Михайлович – завідувач лабораторії, кандидат фізико-математичних наук.

Лігай Любов Василівна – інженер кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня, серед яких, теорія механізмів і машин; теоретична механіка; технічна механіка; прикладна механіка; динаміка механічних систем; диференціальні рівняння; лінійна алгебра та аналітична геометрія; чисельні методи, елементи теорії функцій та функціональний аналіз, теорія нестійких множин.

Навчально-методичні праці викладачів кафедри:

 • Гончар М.О. Теорія механізмів і машин: підручник. – К.: Видавничий дім “Вінниченко”, 2011. – 456 с.
 • Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О. Ніколаєнко В.А. Технічна механіка: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. – К. : НТУ, 2018. – 364 с.
 • Гончар М. О., Крук Л.А., Ніколаєнко В.А., Рожок Л.С., Степаненко Т.С. Теорія механізмів і машин. Курсове проєктування: навчальний посібник / За ред. М.О. Гончара. – К.: НТУ, 2022. – 222 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Крук Л.А. Теоретична механіка розділ «Статика»: навчальний посібник. К.: НТУ.  – 2022.  – 93 с.
 • Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2019. – 98 с.
 • Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» (v. 1.12) для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2020. – 102 с.
 • Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни “Теоретична механіка” (скорочений курс) для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 ” Будівництво та цивільна інженерія”; галузі знань 01 “Освіта”, спеціальності 015 “Професійна освіта (транспорт)” – К.: НТУ, 2020. – 68 с.
 • Рожок Л.С., Гончар М.О., Крук Л.А.Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин» для студентів заочної форми здобуття освіти другого магістерського рівня спеціальності «Автомобільний транспорт» К.: НТУ, 2021. – 46 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Глущенко Ю.А., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Математичне моделювання в наукових дослідженнях» для аспірантів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”– К.: НТУ, 2021. −78 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Глущенко Ю.А., Крук Л.А.Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни “Диференціальні рівняння”. Частина І “Диференціальні рівняння першого порядку” для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань “Інформаційні технології” спеціальності “Системний аналіз”. – К.: НТУ, 2021. −78 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Глущенко Ю.А., Крук Л.А.Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Елементи теорії функцій та функціональний аналіз». Частина 1. Теорія множин для студентів спеціальності 124 “Системний аналіз” денної форми здобуття освіти. – К.: НТУ, 2021. – 48 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Глущенко Ю.А., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» денної форми здобуття освіти. – К.: НТУ, 2021. – 52 с.
 • Лоза І.А., Глущенко Ю.А., Крук Л.А., Рожок Л.С. Методичні вказівки до вивчення та виконання завдань з «Лінійної алгебри та аналітичної геометрії» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз». К.: НТУ, 2021. – 72 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійних робіт з  дисципліни «Елементи теорії функцій та функціонального аналізу». Частина 2. Теорія стискальних операторів  для студентів спеціальності “Системний аналіз” денної форми здобуття освіти – К.: НТУ, 2022. – 44 с.
 • Лоза І.А., Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійної контрольної роботи з дисципліни “Теоретична механіка” Частина І для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань  19  “Архітектура та будівництво”спеціальності 192  “Будівництво та цивільна інженерія”; галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, галузі знань 14 ” Електрична інженерія ” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” та галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” К.: НТУ, 2022. – 68 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

1) розробка шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, вдосконалення конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів, серед яких:

 • дослідження електропружних коливальних та хвильових процесів у неоднорідних тілах з п’єзоелектричними властивостями;
 • механіка деформованого твердого тіла, зокрема механіка пластин та оболонок;
 • динаміка взаємодії системи тіл різної геометричної форми з ідеальною нестисливою рідиною;
 • нелінійні коливання циліндричних оболонок з рідиною;
 • коливання та стійкість конструкцій, які зазнають впливу рухомих інерційних навантажень;
 • двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами,

2) розробка методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів, зокрема:

 • захист приводів машин від перенавантажень;
 • динаміка трансмісій;
 • аналітичні методи дослідження важільних механізмів;
 • проектування землерийних машин.

Наукові праці співробітників кафедри

 • Grigorenko, Alexander Ya., Müller, Wolfgang H., Loza, Igor. Selected Problems in the Elastodynamics of Piezoceramic Bodies. Advanced Structured Materials. Springer International Publishing. 2021. 210 р.
 • Rozhok L.S. Equilibrium of non-thin cylindrical shells with oval cross section under the action of surface load. Innovative paradigm of the development of modern physicalmathematical sciences: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022, Р. 125 – 155.
 • Grigorenko Ya.M., Rozhok L.S. Stress Analysis of Hollow Orthotropic Cylinders with Oval Cross-Section // Int. App. Mech. – – 57, № 2 – P. 160 – 171.
 • Ya. Grigorenko, I. A. Loza. Forced Axisymmetric Vibrations of an Electrically Excited Hollow Sphere Made of a Continuously Inhomogeneous Piezoceramic Material. International Applied Mechanics. Vol. 56, is. 6, 2020, pp. 674–689.
 • Ya. Grigorenko, Ya. M. Grigorenko, I. A. Loza. Numerical Analysis of Dynamical Processes in Inhomogeneous Piezoceramic Cylinders (Review). International Applied Mechanics. Vol. 56, is. 5, 2020, pp. 523–571.
 • Grigorenko, A.Y. Loza, I.A. Yaremchenko, S.N. Numerical Analysis of Free Vibrations of Piezoelectric Cylinders Advanced Structured Materials. – 2019. – 108, pp. 187 – 196.
 • Rozhok L.S. Stress Analysis of Longitudinally Corrugated Hollow Orthotropic Cylinders // Int. App. Mech.– 2019. – 55, № 5 – P. 552–561.
 • Гончар М.О., Високович В.Є., Ніколаєнко В.А. Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2019. – Вип. 1 (43).

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 1 аспірант.


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612

Телефон +38 (044) 286-38-89

Email: mehkaf@ntu.edu.ua

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО