logo

Лоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, д-р фіз.-мат. наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр у 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив д-р техн. наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює д-р фіз.-мат. наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

На кафедрі працюють вісім штатних викладачів, у тому числі два професори та п’ять доцентів.

Викладачі кафедри

Лоза Ігор Андрійович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни “теоретична механіка”, “лінійна алгебра та аналітична геометрія”. Науковий напрямок роботи пов’язаний з дослідженням електропружних коливальних та хвильових процесів у неоднорідних тілах з п’єзоелектричними властивостями.

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук. Читає лекції студентам з дисциплін “теорія механізмів і машин ”. Коло наукових інтересів – захист приводів машин від перенавантажень, динаміка трансмісій, аналітичні методи дослідження важільних механізмів, проектування землерийних машин. Керує науковою роботою аспірантів, є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць, має авторські свідоцтва на винаходи роторних екскаваторів, автоматичних запобіжних муфт і приводів.

Рожок Лілія Степанівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни “теоретична механіка”, “чисельні методи”. Напрямок наукових досліджень – механіка деформованого твердого тіла, зокрема механіка пластин та оболонок.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисциплін “теоретична механіка”, “диференціальні рівняння”. Науковий напрямок роботи – динаміка взаємодії системи тіл різної геометричної форми з ідеальною нестисливою рідиною; нелінійні коливання циліндричних оболонок з рідиною. Вчений секретар кафедри.

Хорошев Костянтин Григорович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисциплін “динаміка механічних систем”, “теоретична механіка”, “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”, “лінійна алгебра та аналітична геометрія”. Науковий напрямок роботи – двовимірні та плоскі задачі електропружності багатозв’язних середовищ за наявності різниці електричного потенціалу.

Кикоть Сергій В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”, “теоретична механіка”, “динаміка механічних систем”. Наукова робота пов’язана з дослідженням коливання та стійкості конструкцій, які зазнають впливу рухомих інерційних навантажень.

Глущенко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції з дисципліни “теоретична механіка”. Напрямок наукового дослідження: “Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами”.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри. Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін “теорія механізмів і машин”, “технічна механіка”. Напрямок дисертаційного дослідження: “Визначення динамічних навантажень поршневих ДВЗ при ступінчастому регулюванні потужності”.

Підручники та навчально-методична література викладачів кафедри:

 1. Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О. та ін. Технічна механіка: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. – К. : НТУ, 2018. – 364 с.
 2. Хорошев К.Г., Ніколаєнко В.А., Кикоть С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія», спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія”, спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”– К. : НТУ, 2017. – 80 с.
 3. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”– К. : НТУ, 2017. – 50 с.
 4. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”; галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”– К. : НТУ, 2017. – 60 с.
 5. Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Теоретична механіка” розділ “Статика” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”– К. : НТУ, 2016. – 44 с.
 6. Гончар М.О. Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 “Транспортні технології” / М.О. Гончар, В.А. Ніколаєнко, А.Б. Сінкевич. – К. : НТУ, 2013. – 96 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та прикладної механіки:

 • розробка шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, а також вдосконалення конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів;
 • розробка методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів.

Результати наукових досліджень, які виконані на кафедрі, публікуються в фахових наукових журналах.

 1. Grigorenko A. Ya., Loza I. A. Propagation of Axisymmetric Electroelastic Waves in a Hollow Layered Cylinder under Mechanical Excitation // Int. App. Mech. – 2017. – 53, № 5 – P. 562 – 567.
 2. Grigorenko Ya.M., Rozhok L. S. Effect of Change in the Curvature Parameters on the Stress State of Concave Corrugated Hollow Cylinders // Int. App. Mech. – 2018. – 54, № 3 – P. 266 – 274.
 3. Ковальчук П.С., Крук Л.А., Пелых В.А. Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек, взаимодействующих с протекающей жидкостью при различных условиях закрепления // Прикл. механика. – 2014. – 50, № 6. – С.69 – 82.
 4. Горошко О.О., Кикоть С.В. Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2014. – № 4. – С. 73–76.

 

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 1 аспірант.


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612

Телефон +38 (044) 286-38-89

E-mail: mehkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО