logo

Лоза Ігор Андрійович — завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1944 р. ЇЇ завідувачем протягом двох років був видатний український вчений-механік, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Олександрович Кільчевський, який згодом був обраний академіком АН УРСР. Надалі теоретичну механіку викладали на кафедрі будівельної механіки, згодом – опору матеріалів. Після чергової реорганізації кафедр у 1987 р. була створена кафедра теоретичної та прикладної механіки, яку очолив доктор технічних наук, професор Рассказов Олександр Олегович. З 2015 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки працює доктор фізико-математичних наук, професор Лоза Ігор Андрійович.

На кафедрі працюють сім штатних викладачів, у тому числі два професори та чотири доценти.

Викладачі кафедри

Лоза Ігор Андрійович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук. Член Вченої ради факультету Транспортного будівництва, член спеціалізованої вченої ради Д 26.059.03 Національного транспортного університету, член спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01 Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України.

Гончар Михайло Олександрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, Відмінник освіти, Почесний автотранспортник України.

Рожок Лілія Степанівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Читає лекції студентам з дисципліни “теоретична механіка.

Крук Леся Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук. Членкиня Вченої ради факультету Транспортного будівництва. Нагороджена грамотою Державного агентства автомобільних доріг України (2019).

Кикоть Сергій В’ячеславович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Глущенко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри.

 

Підручники та навчально-методична література викладачів кафедри:

  1. Гончар М.О. Теорія механізмів і машин: підручник. – К.: Видавничий дім “Вінниченко”, 2011. – 456 с.
  2. Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О. Ніколаєнко В.А. Технічна механіка: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. – К. : НТУ, 2018. – 364 с.
  3. Хорошев К.Г., Ніколаєнко В.А., Кикоть С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія», спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія”, спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”– К. : НТУ, 2017. – 80 с.
  4. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Методичні вказівки до виконання циклу розрахунко-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ Open Modelica для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, галузі знань 14 “Енергетична інженерія” спеціальності !;” “Енергетичне машинобудування”. – К.: НТУ, 2019. – 98 с.
  5. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”– К. : НТУ, 2017. – 50 с.
  6. Рожок Л.С., Крук Л.А. “Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки (розділ “Кінематика)” для студентів денної форми навчання галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”; галузі знань 14 “Електрична інженерія” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”; галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”– К. : НТУ, 2017. – 60 с.
  1. Рожок Л.С., Крук Л.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Теоретична механіка” розділ “Статика” для студентів денної форми навчання галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”– К. : НТУ, 2016. – 44 с.
  2. Гончар М.О. Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 “Транспортні технології” / М.О. Гончар, В.А. Ніколаєнко, А.Б. Сінкевич. – К. : НТУ, 2013. – 96 с.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка шаруватих конструкцій для дорожнього і мостового будівництва, а також вдосконалення конструкцій великогабаритних шин автосамоскидів;
 • розробка методів кінематичного і динамічного аналізу та синтезу транспортних і дорожньо-будівельних машин у зв’язку з оптимізацією їх параметрів.

Підручники та навчально-методична література викладачів кафедри:

 

 1. Grigorenko A. Ya., Loza A. Propagation of Axisymmetric Electroelastic Waves in a Hollow Layered Cylinder under Mechanical Excitation // Int. App. Mech. – 2017. – 53, № 5 – P. 562 – 567.
 2. Grigorenko, A.Y. Loza, I.A. Yaremchenko, S.N. Numerical Analysis of Free Vibrations of Piezoelectric Cylinders Advanced Structured Materials. – 2019. – 108, pp. 187 – 196.
 3. Гончар М.О. Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом / М.О. Гончар, В.Є Високович, В.А. Ніколаєнко // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2019. – Вип. 1 (43).
 4. Grigorenko Ya.M., Rozhok L. S. Effect of Change in the Curvature Parameters on the Stress State of Concave Corrugated Hollow Cylinders // Int. App. Mech. – 2018. – 54, № 3 – P. 266 –
 5. Рожок Л.С. Анализ напряженно-деформированного состояния полых ортотропных цилиндров с вогнутым гофрированным поперечным сечением // Прикл. механика. – – 55, № 5. – С. 110 – 120.
 6. Ковальчук П.С., Крук Л.А., Пелых В.А. Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек, взаимодействующих с протекающей жидкостью при различных условиях закрепления // Прикл. механика. – 2014. – 50, № 6. – С.69 – 82.
 7. Горошко О.О., Кикоть С.В. Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2014. – № 4. – С. 73–76.
 8. Хорошев К.Г., Кикоть С.В., Ніколаєнко В.А. Приклад осучаснення освітніх програм машинобудівних спеціальностей на базі ПЗ Open Modelica / Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 12 – 14 вересня 2019 р. – 149, С. 135 – 138.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 1 аспірант


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 612

Телефон +38 (044) 286-38-89

Email: mehkaf@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО