logo

kuzminec-m-pКузьмінець Микола Петрович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України та Підйомно-транспортної академії України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва.  Напрям наукової діяльності – теорія робочих процесів землерийних машин в умовах близько розташованих діючих небезпечних об’єктів; участь у створенні комплексу спеціальної землерийної техніки для виконання швидкісного капітального ремонту магістральних трубопроводів. Автор понад 100 наукових праць та патентів на винаходи.
Викладає  дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Сучасні комп’ютерні технології», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Науково-дослідна робота з курсового проектування», «Основи наукових досліджень».

Кафедру нарисної геометрії та креслення було створено у 1944 році. Завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Б. В. Євсея. У 1955 році кафедру нарисної геометрії та креслення об’єднали з кафедрою деталей машин, яку очолив кандидат технічних наук М. С. Кролівець.

З 1962 року кафедра була  відокремлена в самостійну структурну одиницю, на той час вона називалася кафедрою нарисної геометрії та інженерної  графіки. Завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук  Ю. В. Гвоздєва, під керівництвом якого кафедрою розроблено курс діафільмів з поопераційним виконанням креслень, забезпечений лекційними роздатковими матеріалами. На той час кафедра займала провідне місце в Україні з використання в навчальному процесі сучасних методів навчання на базі комплексу технічних засобів. У 1987 році відбулося об’єднання кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки з кафедрою інженерної геодезії. Завідувачем  було призначено кандидата технічних наук, професора В. М. Попова. З 1993 по 2014рр. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор А.С. Дехтяр.

У 2009 році в НТУ ліцензовано новий для навчального закладу напрям підготовки фахівців  – «Дизайн». Запроваджено підготовку фахівців дизайну на кафедрі комп`ютерної та інженерної графіки. Кафедра стала випусковою та у 2011 р. отримала сучасну назву — «Комп’ютерна, інженерна графіка та дизайн».

З 2014 року кафедру очолив доктор технічних наук М. П. Кузьмінець, під керівництвом якого почали розвиватися сучасні напрями геометричного, математичного та фізичного моделювання транспортних об’єктів та споруд, розроблятися концептуальні дизайн-проекти транспортних засобів і футуристичних дизайн-проектів інфраструктур та об’єктів транспортної галузі.

У 2014 році кафедрою укладено меморандум про співпрацю з міжнародною компанією IRG «Еngineering», а згодом на її базі було створено філію кафедри.

У 2016 р. кафедру обладнано найсучаснішою комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Кафедра організовує наукові семінари, навчальні проекти, технічні та художні виставки, різноманітні мистецькі заходи.

На кафедрі для студентів постійно діють спеціалізовані гуртки з моделювання, проектування та дизайну, що дозволяє використовувати їм в навчальному процесі сучасні графічні та інженерно-розрахункові програми та комплекси для автоматизованого проектування. Кращі студенти беруть активну участь у міжнародних конкурсах і конференціях та займають призові місця.

На кафедрі працюють 23 викладачі. Серед них: 2 доктори наук; 3 кандидати наук, Заслужений художник України, 4 доценти.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Викладачі кафедри:

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор. Сфера наукових інтересів – педагогічне проектування у підготовці фахівців транспортних технологій та систем. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. Викладає дисципліни: «Методика викладання мистецьких дисциплін», «Педагогіка вищої школи», «Методологія наукових досліджень і психологія творчого мислення».

Буртовий Анатолій Миколайович –  Заслужений художник України, доцент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – дослідно-творча робота «Україна – колиска цивілізації». Організатор та учасник багатьох мистецьких виставок та акцій. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис».

Пристайло Микола Олексійович – кандидат технічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – моделювання напружено-деформованого стану в зоні контакту «робоче обладнання – середовище». Автор 20 наукових і навчально-методичних праць та 10 патентів. Викладає дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Історія науки і техніки».

Дубовенко  Юрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – обернені задачі гравіметрії,  моделювання потенціальних полів, проблеми цифрової картографії. Автор понад 50 наукових статей. Викладає дисципліну «Основи ландшафтного дизайну».

Мартиненко Іван Юрійович – кандидат технічних наук, асистент. Сфера наукових інтересів – обстеження та проектування будівель та споруд. Співавтор монографії та 10 наукових публікацій, має 2 патенти на корисну модель України. Викладає дисципліну «Ергономіка».

Степаненко Тетяна Степанівна – доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – геометричне моделювання задач  транспортного будівництва і машинобудування. Автор підручника та 5 навчально-методичних праць. Викладає дисципліну «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Чорноус Микола Михайлович – доцент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – дизайн-освіта, як формування професійних якостей майбутніх дизайнерів. Член спілки дизайнерів України. Автор 15 патентів та 2 методичних настанов. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Кольорознавство».

Піскун Михайло Іванович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – особливості сприйняття геометричних елементів дороги в повздовжньому і поперечному профілі. Автор 5 навчально-методичних настанов. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка».

Городецький Олександр Антонович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – розробка високоефективних енергетичних установок. Член спілки дизайнерів України.  Автор 6 свідоцтв та 5 патентів на винаходи. Викладає дисципліни: «Макетування», «Патентознавство», «Робота в матеріалах».

Гвоздєва Ірина Юріївна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – геометричне моделювання елементів будівельних споруд та деталей машин. Автор 5 навчально-методичних настанов. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія, теорія тіней та перспективи».

Стрілець Валерій Федорович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів  –  еволюційні тенденції в дизайні меблів. Викладає дисципліни: «Етнодизайн», «Ергономіка», «Комплексне проектування».

Лампека Микола Геронтійович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. Член спілки  дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Пластична анатомія», «Скульптура».

Кириченко Михайло Іванович – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – сучасні тенденції розвитку академічного живопису. Член Національної спілки художників України.  Викладає дисципліни: «Академічний живопис», «Рисунок».

Сливко Лариса Гаврилівна – старший викладач кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – поєднання ландшафтного, промислового, предметного  дизайну та архітектури в проектуванні. Член Національної спілки художників України.  Викладає дисципліни: «Проектування», «Ергономіка».

Верхградський Евген Павлович – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – образотворче мистецтво, як засіб комунікативного зв`язку. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Академічний живопис».

Долгіх Володимир Олексійович – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів  –  естетичне виховання студентів засобами мистецтва.   Член київської спілки художників-новаторів «Творчість». Викладає дисципліни: «Академічний живопис», «Пластична анатомія».

Данилейко Кий Володимирович – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів – проектування екологічних та енергозберігаючих  будинків. Член спілки дизайнерів України. Викладає дисципліну  «Проектування».

Саєнко Наталія Петрівна – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів  –  нові тенденції формотворення та проектної графіки. Викладає дисципліни: «Основи композиції і проектної графіки», «Основи формоутворення».

Павленчик Катерина Миколаївна – асистент кафедри.  Сфера наукових інтересів – моделі та механізми  взаємодії різних видів пасажирського транспорту. Автор 2 навчально-методичних настанов. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка»,  «Комп’ютерна графіка», «Машинна графіка і комп’ютерні технології».

Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри. Автор 3 навчально-методичних  настанов. Сфера наукових інтересів – оптимальне розміщення геометричних об’єктів. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка».

Хромей  Алла Миколаївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – геометричний синтез руху робота-маніпулятора. Автор 2 навчально-методичних  настанов.  Викладає дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка».

Поліщук Тарас Іванович – асистент кафедри. Сфера науково-мистецьких інтересів  –  дизайн архітектурних елементів споруд.  Викладає дисципліну «Архітектура виробничого середовища».

Кафедра є випусковою, з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями 6.020207, 7.020207 та 8.020207 «Дизайн».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Сівко В. Й. Теорія обертових машин : підручник /В. Й. Сівко, Ю. В. Науменко, М. П. Кузьмінець, К. Ю. Дейнека. – Рівне : НУВГП, 2015. – 527 с.
  2. Сівко В. Й. Прикладна механіка робочих процесів машин : монографія / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець. – К. : НТУ, 2009. – 349 с. – Бібліогр.: С. 342-347.
  3. Сівко В. Й. Виробничі процеси та обладнання підприємств будівельних матеріалів : підручник / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець. – К. : «МП Леся», 2015. – 332 с.
  4. Букраба Н. М. Методичні настанови до вивчення розділу «Нарисна геометрія» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка» /Н. М. Букраба, В. Г. Жемчужніков. Вид. 2-е. – К. : НТУ, 2013. – 108 с.
  5. Букраба Н. М. Методичні настанови та контрольні завдання з інженерної графіки /Н. М. Букраба, В. Г. Жемчужніков, О. М. Крикун. Вид.2-е. – К. :НТУ, 2013. – 88 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну:

  • геометричне, математичне та фізичне моделювання взаємодії робочого обладнання машин з середовищем в умовах виконання робіт поруч з небезпечними об’єктами;
  • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту прогінної частини Південного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві;
  • розробка концептуальних дизайн-проектів автомобілів та спеціальних транспортних машин;
  • розробка футуристичних дизайн-проектів інфраструктури та об’єктів транспортної галузі.

Підготовка наукових кадрів. На кафедрі працюють 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Остання захищена кандидатська робота у 2016 р.


Адреса: 01103 Україна, м. Київ, Кіквідзе 40, к. 704.
Телефон: +38 (044) 284–97–13
E-mail: kuzminecmp@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО