logo

gavrilenko-v-vГавриленко Валерій Володимирович — завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України.

Кафедра заснована 19 липня 2005 року для пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв з iнформацiйних технологій для транспортної галузі України.

В момент заснування кафедри (станом на 1 вересня 2005 р.) на ній працювали лише 9 викладачів: завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович; кандидат фізико-математичних наук, доцент Безверхий Олександр Ігорович (на даний час – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри); кандидат технічних наук, доцент Будя Олександр Петрович; кандидат технічних наук, доцент Логачов Євгеній Георгійович (згодом – професор кафедри, Відмінник освіти України, працював на кафедрі до 2012 року); кандидат фізико-математичних наук, доцент Цуканов Іван Миколайович (працював на кафедрі до 2015 року); старший викладач Парохненко Любов Михайлівна (згодом – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри, Відмінник освіти України, працювала на кафедрі до 2023 року); старший викладач Сереченок Сергій Федорович (згодом – заступник завідувача кафедри, працював на кафедрі до 2012 року); асистент Москвичова Галина Георгіївна (згодом – старший викладач, працювала на кафедрі до 2017 року); асистент Шумейко Олексій Андрійович (на даний час – доцент).

На даний час на кафедрі працюють 15 штатних викладачів та 8 викладачів-сумісників, серед яких: вісім професорів, дев’ять доцентів, п’ять старших викладачів та один асистент.

Викладачі кафедри:

Гавриленко Валерій Володимирович — завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Баранов Георгій Леонідович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом.

Безверхий Олександр Ігорович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Вітер Михайло Богданович – професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Зайцев Євген Олександрович – професор кафедри за сумісництвом, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Зубрецька Наталія Анатоліївна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Івохін Євген Вікторович – професор кафедри за сумісництвом, доктор фізико-математичних наук, професор.

Федін Сергій Сергійович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Комісаренко Олена Сергіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лемешко Андрій Вікторович – доцент кафедри за сумісництвом, доктор філософії (PhD).

Олецький Олексій Віталійович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Сватко Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Топольськов Євген Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Харитонова Леся Василівна – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Харкянен Олена Валеріївна – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Шумейко Олексій Андрійович – доцент кафедри.

Бердо Рімма Сергіївна – старший викладач кафедри.

Блиндарук Андрій Олександрович – старший викладач кафедри.

Донець Вероніка Василівна – старший викладач кафедри.

Ковальчук Оксана Петрівна – старший викладач кафедри.

Огарков Артем Володимирович – старший викладач кафедри.

Поляков Віталій Віталійович – старший викладач кафедри.

Бедько Ілля Олегович асистент кафедри за сумісництвом.

Богуславський Максим Юрійович – асистент кафедри.

Іващенко Олександр Вікторович асистент кафедри за сумісництвом.

Карманов Роман В’ячеславович – асистент кафедри за сумісництвом.

Луц Владислав Євгенович – асистент кафедри за сумісництвом.

Пекневич Ілля Ігорович асистент кафедри.


Мироненко Олександр Петрович завідувач лабораторії.

 

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями “Комп’ютерні науки” (за освітньою програмою “Інформаційні управляючі системи та технології”), “Інженерія програмного забезпечення” (за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”); магістрів за спеціальностями “Комп’ютерні науки” (за освітньою програмою “Комп’ютерні науки”), “Інженерія програмного забезпечення” (за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”).

Навчальні посібники викладачів кафедри:

 1. Гавриленко В. В. Основи надійності комп’ютеризованих систем : навчальний посібник з грифом МОН України /  В. В. Гавриленко, Р. А. Серебряков. – К. : НТУ, 2011. – 214 с.
 2. Гавриленко В. В. Технологія доступу до даних з використанням мови SQL : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич. – К. : НТУ, 2011. – 136 с.
 3. Гавриленко В. В. Комп’ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко. – К. : НТУ, 2012. – 116 с.
 4. Гавриленко В. В. Офісні інформаційні технології. Текстовий редактор MS WORD : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко. – К. : НТУ, 2012. – 140 с.
 5. Гавриленко В. В. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Частина 1. Теорія ймовірностей : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, І. К. Сахацька, М. О. Бєлова. – К. : НТУ, 2013. – 164 с.
 6. Гавриленко В. В. Система управління базами даних MySQL : навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп’ютерні науки» /  В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич. – К. : НТУ, 2013. – 128 с.
 7. Гавриленко В. В. Офісні інформаційні технології. Програмування у середовищі MS Excel : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко. – К. : НТУ, 2015. – 156 с.
 8. Гавриленко В. В. Теорія розпізнавання образів : навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп’ютерні науки» / В. В. Гавриленко , Г. Ф. Іванченко, Г. Є. Шевченко. – К. : НТУ, 2015. – 76 с.
 9. Гавриленко В. В. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування : навчальний посібник з розвязанням задач у Mathcad /  В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, О. А. Шумейко. – К. : НТУ, 2015. – 120 с.
 10. Гавриленко В. В. Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навчальний посібник з розв’язання задач в Mathcad / В. В. Гавриленко, О. А. Галкін, І. М. Цуканов, О. І. Цуканов. – К. : НТУ, 2015. – 220 с.
 11. Гавриленко В.В., Струневич Л.М. Практичне використання СУБД MySQL. Навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та “Інженерія програмного забезпечення”. – К.: НТУ, 2017. – 144 с.
 12. Федін С.С., Зубрецька І.С. Нейросітева апроксимація градуювальних характеристик NTC-термісторів: монографія. К.: Інтерсервіс, 2017. 196 с.
 13. Безверхий О.І., Ластівка І.О., Кудзіновська І.П. Вища математика. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 420 с.
 14. Федін С.С. Системи штучного інтелекту та технології аналізу даних: практикум. К.: Інтерсервіс, 2019. – 644 с.
 15. Федін С.С. Системи штучного інтелекту та технології аналізу даних: практикум. 2-ге вид. К.: Інтерсервіс, 2021. 848 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем і технологій:

 • Методи системного аналізу та  інформаційні технології для забезпечення розвитку транспортних систем;
 • Системи підтримки прийняття рішень при управлінні технічними, соціальними та економічними системами на основі інтелектуальної обробки інформації;
 • Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем.

Наукові статті співробітників кафедри (за 2018-2023 роки):

 1. Вітер М.Б. До питання структурування простору інформаційної взаємодії державних органів /М.Б. Вітер, Х.О. Засадна , О.В. Гавриленко / Науковий вісник національного лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018. – т.28. №1 – С.118-121.
 2. Vitaliy Svatko, Viktor Danchuk, Olena Bakulich. IDENTIFYING OPTIMAL LOCATION AND NECESSARY QUANTITY OF WAREHOUSES IN LOGISTIC SYSTEM USING A RADIATION THERAPY METHOD // TRANSPORT. – 2018. – № 33(6). (SCOPUS)
 3. Баранов Г.Л. Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2018. – Вип. 3 (41).-с.24-33.
 4. Ковальчук О.П. Компютерне моделювання поведінки системи трубопровід рідина, дослідження і оцінка впдилу сил Кореоліса на рух рідини у трубопроводі при різних способах закріплення. / Ковальчук О.П., Гавриленко В.В., Лимарченко О.С. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2019, Вип. 3 , 64-71.
 5. Баранов Г.Л. Моделювання процесів МІТС зі змінними ситуаціями в часі та просторі / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко, М.С. Мнацаканян // Polish journal of science. Vol.1. No.12. – 2019. – с.30-38.
 6. Федин С. С., Зубрецкая Н. А. Нейромережеве моделювання та оптимізація технологічних параметрів контактного точкового зварювання // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2020. – №2. – С.103-119. (Sсopus)
 7. Petravchuk A. Solvable Lie algebras of derivations of rank one. / A. Petravchuk, K. Sysak // Могилянський математичний журнал. — 2019. — Том 2. — С. 6-10.
 8. Кирилюк В.С. Математичне моделювання напруженого стану в ортотропному електропружному просторі з довільно орієнтованою сфероїдальною порожниною (під внутрішнім тиском) / В.С. Кирилюк, О.І. Левчук, О.В. Гавриленко, М.Б. Вітер, Л.В. Харитонова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2020. – № 2. – С. 137-148
 9. Харитонова Л.В., Куценко О.Г., Каденко І.М. Концепція довідників дефектів в обладнанні та трубопроводах енергетичних та транспортних систем // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2020. – Вип. 1 (46). – 468 с. – С.387-404
 10. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М. Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів / Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. – с.21-34.
 11. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація порцій поверхонь на основі кривих 5-го степеня. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2020. № 20. С. 28–34.
 12. Badayev Yu.I., Lagodina L.P. Interpolation by rational surfases of Bezier and NURBS-surfases. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2020. № 19. С. 11–16.
 13. Ковальчук О.П. Дослідження динамічних ефектів при мікромаштабному імпульсному навантаженні / Ковальчук О.П., Яковенко Н.Д., Бондарчук А.П. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2021, Вип. 4 , 61-69.
 14. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація векторно-параметричної кривої за заданими двома точками і першими, другими і третіми похідними в них. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2021. № 21. С. 16–22.
 15. Bidyuk P. Прогнозування цін акцій з використанням рекурентної нейронної мережі lstm / P. Bidyuk, Y. Huts, V. Gavrilenko, N. Rudoman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 64-68.
 16. Ivohin E.V. ONE METHOD FOR ESTIMATION AUDIENCE OVERLAP IN SOCIAL MEDIA / E.V. Ivohin, V.V. Gavrilenko, P.R. Vavryk//Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021, вип.4. –С.51-57.
 17. Олександр Безверхий , Олександр Куценко. Розробка кросплатформенних додатків / International scientific journal “ Transfer of Innovative Technologies”, Vol.4, No.1 2021, Р. 102-105.
 18. Віталій Шкляр, Сергій Федін. Аналіз завдань технології краудсорсингу для геоінформаційних систем у сфері управління надзвичайними ситуаціями.// International scientific journal “Transfer of Innovative Technologies”, Vol 4, No 1 (2021), Р. 95-98.
 19. Аль-Аммори Алі, Федін С.С., Харитонова Л.В., Тимченко О.П., Суботіна В.К., Шкляр В.О. Комплексування радіонавігаційної супутникової системи та інших навігаційних систем // The scientific heritage VOL 1, No 63 (63) (2021) Р.16-19.
 20. Baranov G. S.M.A.R.T. Technologies for Transport Tests Networks, Exploitation and Repair Tools / G. Baranov, О. Komisarenko, I. O. Zaitsev,I. Chernytska // 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Smart Systems (ICAIS), 2021, pp. 621-625.
 21. Сисоєв І.К. Перспективи алгоритмічної мови python в опануванні студентами дисциплін машинного навчання / І.К. Сисоєв, В.В. Гавриленко, О.А. Шумейко, Н.В. Рудоман, В.В. Донець // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 3 (53). – C.45-48.
 22. Ivohin E.V. An efficient method for solving the problem of channel power distribution taking into account fuzzy constraints on consumption volumes / E.V. Ivohin , L.T. Adzhubey, V.V. Gavrylenko, N.V. Rudoman // Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління». – 2022, №2. – С.122-131.
 23. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація порції поверхні на основі кривих “клотоїди”. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2022. № 23. С. 21–26.
 24. Danchuk V.D.,Svatko V.V., Kunytska O.M., Kush Y.I. Simulation of Processes for Optimizing the Delivery Routes of Goods on Urban Road Networks by a Synergetic Approach // Decision Support Methods in Modern Transportation Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 208. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71771-1_12 Scopus
 25. Данчук В.Д. Динамічна маршрутизація процесів доставки вантажів у містах на базі синергетичного підходу / В.Д. Данчук, В.В.Сватко, Н.В. Рудоман // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 1 (51). – C.159-171.

Викладачі кафедри розробили та обслуговують наступні веб-сайти: офіційний веб-сайт Національного транспортного університету, офіційний веб-сайт Транспортної академії України, веб-сайт університетської газети “Автодорожник”, веб-сайт Приймальної комісії НТУ, офіційний веб-сайт кафедри інформаційних систем і технологій; також є відповідальними за архів статей науково-технічних збірників НТУ та архів оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри шістнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 347а.
Телефон: +38 (044) 280-70-66
E-mail: kistntu@ukr.net
Веб-сайт

Сторінка кафедри в соцмережі Facebook

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО