logo

Богачевська Ірина Вікторівна — завідувач кафедри філософії та педагогіки з вересня 2015 року, доктор філософських наук, професор, автор більш, ніж 100 наукових на науково-методичних праць, 5 монографій, засновник наукової школи з релігієзнавства (11 кандидатів філософських наук та 2 доктори філософських наук захищені під її керівництвом), експерт з питань релігійної ситуації в Україні, лінгвістичного релігієзнавства, державно-церковних взаємин.

 

 

 

 

Як самостійний підрозділ, кафедра філософії та педагогіки функціонує з листопада 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). За півстоліття її історії, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися назва кафедри та її викладацький склад, перелік навчальних дисциплін і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали люди високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, формуванню у студентської молоді високих моральних стандартів та активної громадянської позиції.

Викладачі кафедри:

Романова Ганна Миколаївна – професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Синяков Сергій Васильович – професор кафедри, доктор філософських наук, професор.

Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна – професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Балагура Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Доброносова Юлія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Лавринович Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Ліпіч Людмила Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Клименко Марина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Алєксєєва Катерина Іванівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Юрченко Едуард Анатолійович – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Уреньова Світлана Дмитрівна – старший викладач кафедри.

Середіна Інна Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією.

Організаційна структура кафедри відповідає її специфіці як загальноуніверситетської кафедри, яка не лише здійснює фахову освітню та наукову діяльність, але й забезпечує підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладачів Університету, його структурних підрозділів та інших ЗВО Києва та України, надає психологічну підтримку та консультації студентами та викладачам, здійснює методичне забезпечення виховної роботи факультету економіки та права, а також Університету в цілому.

Професор кафедри Х. Ш. Бахтіярова з 2006 року є координатором курсів підвищення кваліфікації викладачів. За цей час більшість викладачів Університету отримали сучасні знання з вирішення психолого-педагогічні проблем вищої школи, професійної освіти, креативних технологій навчання та організації освітнього процесу в умовах інноваційного розвитку технічного університету, запровадження проектної діяльності студентів технічних ЗВО тощо.

Доцент кафедри Клименко М. М. як сертифікований психолог, гештальт-терапевт, організаційний гештальт-терапевт, психолог-сексолог, член Європейської асоціації психологів-сексологів EOAG, консультант з планування та регулювання фінансової поведінки, спеціаліст з розладів харчової поведінки на громадських засадах надає студентами та співробітниками Університету кваліфіковану допомогу як очно, так і дистанційно на базі on-line платформ.

На кафедрі працюють 2 секції: секція філософських дисциплін, яку очолює заступник завідувача кафедри доцент Ліпіч Л. М., та секція психолого-педагогічних дисциплін, якою керує професор Романова А. М. При секції психолого-педагогічних дисциплін працює студентський науковий гурток «Кредо» ((керівник – професор Бахтіярова Х. Ш.), а при секції філософських дисциплін – загальноуніверситетський студентський дебат-клуб «Qwest» (керівник – доцент Юрченко Е. А.) та філософський студентський гурток (керівник – професор Синяков С. В.)

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
 • фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору;
 • соціокультурні й психолого-педагогічні чинники формування особистості: український контекст

Результати наукових досліджень систематично друкуються у наукових фахових журналах, часописах, серед них: «Актуальні проблем філософії та соціології», «Вісник Національного транспортного університету», «Економіка та управління на транспорті», «Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка», «Вісник Черкаського університету», «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», «Гілея. Науковий вісник», «Гуманітарний вісник ДВНЗ», «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова», «Наукові записки НАУКМА», «Релігія і соціум», «Українське релігієзнавство», «Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна», «Філософія освіти» тощо.

Провідні науково-педагогічні працівники кафедри зареєстровані на пошуковій платформі Google Academia (Google Scholar), мають персональні профілі у мережевій науковій спільноті «Українські науковці у світі» (Ukrainian Scientists Worldwide).

Останні науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Трансформація українського суспільства у парадигмі Євроінтеграції: філософські, освітні та соціально-психологічні аспекти: колективна монографія / за за. ред. І. В. Богачевської. К. : Вид-во «Людмила», 2019. – 160 с.
 2. Романова Г.М. Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення і застосування проектних технологій професійного навчання. // Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: колективна монографія: / М. В. Артюшина, Н. В. Кулалаєва, Г.М. Романова та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої, Житомир : Полісся, 2019. ¬ С. 116-126.
 3. Романова Г.М. Мотивація до проектного навчання. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч.-метод. посібник / [Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019 – С. 30-48.
 4. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М. Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання.// Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / І. А. Дрозіч, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова та ін; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 53-93.
 5. Клименко М. Н. Проектування і розвиток кар’єри інженера: навч. посібник. – К. : НТУ, 2017. – 52 с.
 6. Доброносова Ю. Д., Арістова А. В. Філософія мистецтв дизайну: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 022 «Дизайн». – К. : НТУ, 2017. – 100 с.
 7. Доброносова Ю. Д. Етика: Навчальний посібник для студ. вищих техн. навч. закладів (для напрямів підготовки «Правознавство», «Дизайн», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Професійна освіта (транспорт)»). – К.: НТУ, 2015. – 156 с.
 8. Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова; наук. ред. А. В. Арістова; упорядн. словника С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 170 с.
 9. Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за науковою редакцією проф. А. В. Арістової; упорядн. словника доц. С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 186 с.
 10. Юрченко Е. А. Етичні засади державної влади та державного управління в країнах Стародавнього Сходу: загальні риси  // Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт.. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко] : Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015. – С.65-92 (Серія: Світові традиції державного управління. – Вип.ІІ). (з грифом МОН)

Наші контакти:

Поштова адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 349, 445а.

Телефон: +38 (044) 280-52-65

E-mail: ntufilosofija@ukr.net; filosofyntu@gmail.com

Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/philosophy/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО