logo

bogachevska-i-v

Богачевська Ірина Вікторівна — в.о. завідувача кафедри філософії та педагогіки, доктор філософських наук, професор; авторка і співавторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць.

 

 

 

 

Кафедра заснована у листопаді 1944 року.

Як самостійний підрозділ, кафедра філософії та педагогіки функціонує з листопада 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). За півстоліття її історії, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися і сама назва кафедри, і її викладацький склад, і перелік навчальних дисциплін, і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали люди високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, вихованню студентської молоді.

filosof

Викладачі кафедри:

Синяков Сергій Васильович – професор кафедри, доктор філософських наук, професор.

Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна – професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Балагура Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Волобуєва Світлана Валентинівна – доцент кафедри.

Доброносова Юлія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Лавринович Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Ліпіч Людмила Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Старовойт Світлана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Ципко Вікторія Віталіївна – професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Алєксєєва Катерина Іванівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Юрченко Едуард Анатолійович – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Уреньова Світлана Дмитрівна – старший викладач кафедри.

Клименко Марина Миколаївна – асистент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Середіна Інна Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Клименко, М. Н. Проектування і розвиток кар’єри інженера: навч. посібник. – К. : НТУ, 2017. – 52 с.
 • Арістова А. В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 182 с.
 • Функціональність релігії : український контекст [монографія] / за ред. проф. А. Колодного, Л. Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с. (Арістова А.В., у співавторстві).
 • Доброносова Ю. Д., Арістова А.В. Філософія мистецтв дизайну: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 022 «Дизайн». – К. : НТУ, 2017. – 100 с.
 • Доброносова Ю. Д. Етика: Навчальний посібник для студ. вищих техн. навч. закладів (для напрямів підготовки «Правознавство», «Дизайн», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Професійна освіта (транспорт)»). – К.: НТУ, 2015. – 156 с.
 • СтарІнноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова; наук. ред. А. В. Арістова; упорядн. словника С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 170 с. (11,5 д.а.)
 • Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за науковою редакцією проф. А. В. Арістової; упорядн. словника доц. С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 186 с. (13,5 д.а.)
 • Юрченко Е. А.Етичні засади державної влади та державного управління в країнах Стародавнього Сходу: загальні риси  // Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт.. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко] : Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015. – С.65-92 (Серія: Світові традиції державного управління. – Вип.ІІ). (з грифом МОН)

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
 • фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору;
 • соціокультурні й психолого-педагогічні чинники формування особистості: український контекст

Результати наукових досліджень систематично друкуються у наукових фахових журналах, часописах, серед них : «Актуальні проблем філософії та соціології», «Вісник Національного транспортного університету», «Економіка та управління на транспорті», «Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка», «Вісник Черкаського університету», «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», «Гілея. Науковий вісник», «Гуманітарний вісник ДВНЗ», «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова», «Наукові записки НАУКМА», «Релігія і соціум», «Українське релігієзнавство», «Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна», «Філософія освіти» тощо.

Провідні науково-педагогічні працівники кафедри зареєстровані на пошуковій платформі Google Academia (Google Scholar), мають персональні профілі у мережевій науковій спільноті «Українські науковці у світі» (Ukrainian Scientists Worldwide).


Адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 349, 445а.

Телефон: +38 (044) 280-52-65

E-mail: ntufilosofija@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО