logo

khrutba-v-oХрутьба Вікторія Олександрівна

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, доцент, член науково-методичної комісії зі спеціальності 101 «Екологія» МОН України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук зі спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами»; член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова»; автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі одноосібна монографія, розділи у 7 колективних монографіях, понад 12 авторських свідоцтв та інших документів авторського права.

Кафедра заснована у 2006 році. Першим в.о.завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: «Основи транспортної екології» (В. Ф. Скорченко, 1998); «Економіка довкілля» (Б. М. Пунько, В. Ф. Скорченко). З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету, член експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Особливістю кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

На кафедрі працюють вісімнадцять штатних викладачів, у тому числі два професори та шість доцентів.

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент. Викладає дисципліни «Управління екологічними проектами», «Екологічна логістика», «Екологічні основи управління транспортом», «Методи наукових досліджень», «Управління міжнародними екологічними проектами».

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», подякою Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста. Автор та співавтор понад 260 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 одноосібні монографії, розділи у 8 колективних монографіях, понад 30 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, викладає дисципліни «Методи системного аналізу» (англійською мовою) та «Новітні технології в галузі».

Барабаш Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Біологія», «Заповідна справа», «Екологія рослин та тварин», «Біоіндикація», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Екологічний менеджмент», «Екологічний аудит на підприємстві».

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент. Автор та співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Моніторинг довкілля», «Екологічна стандартизація та сертифікація», «Управління поводженням з відходами».

Лук’янова Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, канд. хімічних наук. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Якість води та методи її покращення», «Управління поводженням з відходами».

Нікітченко Юлія Станіславівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук. Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Економіка природокористування», «Екологічна економіка» (англійською мовою), «Міжнародний зелений бізнес» (англійською мовою).

Половко Микола Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою МОН України. Автор та співавтор численних науково-методичних розробок та 6 посібників, 7 з яких з грифом МОН України. Сертифікований викладач дисципліни «Основи охорони праці».

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, академік Міжнародної академії життєдіяльності. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, 11 з яких підручники (з них 7 з грифом МОН України). Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія».

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри. Автор та співавтор понад 28 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія».

Вайганг Ганна Олександрівна – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук. Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором понад 7 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологічна інформатика», «Екологічна безпека». Адміністратор освітнього порталу кафедри.

Крюковська Леся Іванівна – старший викладач кафедри, є автором та співавтором понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Економіка природокористування», «Екологія».

Кухтик Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри, автор понад 68 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором двох документів авторського права. Викладає дисципліни «Організація та управління природоохоронною діяльністю», «Екологія», «Стратегія сталого розвитку» та «Стратегія сталого розвитку транспорту».

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри, автор понад 28 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Екологія».

Глухонець Андрій Олексійович – асистент кафедри, автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Екологія», «Стратегія сталого розвитку».

Зюзюн Вадим Ігорович – асистент кафедри, автор 25 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором 2 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологія», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Методи системного аналізу».

Коломієць Сергій Валерійович (за сумісництвом) – асистент кафедри, автор 22 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором 4 авторських свідоцтв та інших документів авторського права. Викладає дисципліни «Екологічно чисті виробництва».

Лисак Роксолана Станіславівна – асистент кафедри, автор 12 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Екологія», «Основи охорони праці».

Парасочка Аліна Павлівна –  асистент кафедри, автор 28  наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Загальна екологія (неоекологія)», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище».

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри, автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни: «Екологія», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці».

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія». Займається підготовкою бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалістів (7.040106) і магістрів спеціальності 8.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» галузі знань 0401 «Природничі науки».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Матейчик В. П. Основи охорони праці. Ч.1: Правові та організаційні основи охорони праці : навч. посіб. / В. П. Матейчик, М. В. Половко, І. В. Самойленко. – К. – 296 с.
 2. Хрутьба В. О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В. О. Хрутьба – К. : НТУ, 2013. – 192 c.
 3. Особливості управління екологічними проектами та програмами / В. В. Морозов, Є. Д. Кузнецов, О. Б. Данченко, В. О. Хрутьба [та ін.] // Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом: Колективна монографія. Том 3. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 238 с.
 4. Хрутьба В. О. Формування екологічного механізму управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу: розділ монографії «Научно-методические и прикладные аспекты экологизации» : монографія / под общ. ред. И. Ю. Швец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 367 с.
 5. Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів : навчальний посібник / В. П. Матейчик, В. П. Волков, М. Смешек,    П. Б. Комов, Є. О. Комов, І. В. Грицук, Т. В. Волкова; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. – 324с.
 6. Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, О. К. Грищук, В. П. Матейчик, М. П. Цюман. – К. : НТУ, 2014. – 168с.
 7. Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Науково-методичні підходи до підвищення рівня екологічної підготовки фахівців для сталого розвитку транспорту // В кн. : Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи : монограф. / редкол. : М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва / В. П. Матейчик, В. О. Хрутьба. – К. : Інтерсервіс, 2015. – 420 с. – С.233-31.
 8. Практикум з дисципліни «Екологія людини» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (перелік 2006) та спеціальністю 101 «Екологія» / Г.Ф. Гусєв, А.П. Парасочка – К: НТУ, 2016. – 126 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри екології і безпеки життєдіяльності:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності.
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами.
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту.
 • Моделювання і прогнозування півня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками.
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу та прогнозування інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються сім аспірантів.


Адреса: Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка (Суворова) б.1, к. 312.
Телефон: +38 (044) 288-51-00
E-mail: kafedra.ecology.ntu@gmail.com
Освітній портал кафедри екології та БЖД: http://eco-ntu.org/
Сторінка кафедри в соцмережі facebook https://www.facebook.com/ecokafedrantu/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО