logo

khrutba-v-o

Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна доктор технічних наук, доцент; член науково-методичної ради МОН України; член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова»

 

Кафедра заснована у 2006 році. Першим в.о.завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: «Основи транспортної екології» (В. Ф. Скорченко, 1998); «Економіка довкілля» (Б. М. Пунько, В. Ф. Скорченко).

З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету, член експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Основним завданням кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» за освітньою програмою «Екологія» та першого (бакалаврського) рівня 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньою  програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» .

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності запровадила і сертифікувала в НТУ систему екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2010, яка поширюється на навчальний процес, що забезпечує екологічну підготовку студентів і співробітників.

Системою екологічної сертифікації та маркування продукції видано сертифікат реєстраційний № UA.08.002.447 який підтверджує, що кафедра екології та безпеки життєдіяльності автомеханічного факультету НТУ (аудиторії 312, 357а, 357б, 404, 408, 412) відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

 

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент;

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», подякою Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста;

Барабаш Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Зюзюн Вадим Ігорович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, академічний радник Транспортної академії України;

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Коломієць Сергій Валерійович –доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Крюковська Леся Іванівна – – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Лук’янова Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, канд. хімічних наук, доцент;

Морозова Тетяна Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Нікітченко Юлія Станіславівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук;

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності;

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри;

Кухтик Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри;

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри;

Глухонець Андрій Олексійович – асистент кафедри;

Лисак Роксолана Станіславівна – асистент кафедри;

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри;

Цюман Євгенія Сергіївна – асистент кафедри;

Спасіченко Оксана Вікторівна – завідувач навчальної лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом);

Бондар Олена Олексіївна – завідувач навчальної лабораторії;

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Dmytrychenko, V. Khrutba, A. Savchuk, A. Hlukhonets Using Mathematical, Experimental and Statistical Modeling to Predict the Lubricant Layer Thickness in Tribosystems Mathematical Modeling and Simulation of Systems, 2019, p.39-49.
 • Mateichyk, V. Khrutba, S. Marunich, O. Spasichenko Ecological Approach to Evaluation of the Effects of  Transport on Environment in Intermodal  Transportation, Selected aspects of providing the chemmotological reliability of the engineering: Monograph / Sergii Boichenko, Olexander Aksionov, Petro Topilnytskyi, Anrii Pushak, Kazimierz Lejda / under the general editorshipof prof. Sergii Boichenko. – K.: Center for Educational Literature, 2019. – 342 p. –  р. 259 – 271
 • Tetiana Morozova, Vitalina Lukianova, Yevheniia Anpilova / Conceptualization of latent ecosystem services // Ecological safety and natural resources. – К., 2019. – №1 (29) – С. 54-64. Index Copernicus International
 • М.М. Рульов, В.В. Лук’янова, О.В. Кравченко // Сепарація фаз екологічно небезпечних масломістких миючих розчинів / Питання хімії та хімічної технології / 2019. № 2.- с. 106-111. Скопус
 • Barabash O. V., Khrutba V. O. Assessment of atmospheric air pollution level in Kyiv. Environmental problems, 2019.
 • Барабаш О. В. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря методом дендроіндикації. Екологічні науки, 2019
 • Морозова Т.В., Хрутьба В.О., Кобзиста О.П. Скринінг паліноморфологічного та палінотоксичного ефекту автотронспортних емісій / Т.В. Морозова, В.О. Хрутьба, О.П. Кобзиста // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник.- К. : НТУ, 2019. – Вип 1 (43) – С. 116 – 126.
 • Хорькова Г.В., Сусло С.Т. Культура охорони праці : як формується свідомість суспільства до цієї теми /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб.  наук.  праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 53. ‒ 266-270 с.
 • Formation of mechanisms of management of regional programs for safetyof objects of critical infrastructure of transportation / Khrutba, V. Ziuziun, D. Nevedrov // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky . – 2019. – № 7. – P. 69-74.
 • Savchuk, V., Bulgakov, N., Kuhtov, V., Mateichyk, V. et al., “Providing Reliability of Sliding Bearings for Gearwheels of High-Loaded Transport Vehicles Power Transmissions during Operation,” SAE Technical Paper 2018-01-0794, 2018, doi:10.4271/2018-01-0794.
 • Gritsuk, I., Volkov, V., Mateichyk, V., Grytsuk, Y. et al., “Information Model of V2I System of the Vehicle Technical Condition Remote Monitoring and Control in Operation Conditions,” SAE Technical Paper 2018-01-0024, 2018, doi:10.4271/2018-01-0024.
 • Gritsuk, I.V., Mateichyk, V., Tsiuman, M., Gutarevych, Y. et al., “Reducing Harmful Emissions of the Vehicular Engine by Rapid After-Start Heating of the Catalytic Converter Using Thermal Accumulator,” SAE Technical Paper 2018-01-0784, 2018, doi:10.4271/2018-01-0784.
 • В. Хрутьба, Т. Сафранов, Д. Лукашов, З. Шелест Реалізація сучасної парадигми підготовки екологів: Стандарти вищої освіти України спеціальності 101 – екологія / Розділ в колективній монографії. Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка, екологія: монограф. Черкаси, 2018. 410 с – c.86-122.
 • Mykola Rybak, Vitalina Lukjanova, Yevheniia Anpilova, IrynaYonash The role of establishments of nature protected fund in ecological-educational and recreational-touristic aspects of sustainable development of Zakarpattia region // Ecological safety and natural resources. – К., 2018. – №4 (28) – С. 39-47.
 • Руденко С.С.,Морозова Т.В. Тигмоморфогенез Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.та його індикаційне значення // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2018. –Vol. VI (22). – C. 13-17.
 • Морозова Т.В. Arabidopsis thaliana(L.) Heynh як об’єкт екологічних досліджень / Т.В. Морозова, Л.В. Скиданюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. ‒ С. 31-33.
 • Руденко С. С. Віталітетний аналіз популяцій за фітогенним полем з використанням програми ImageJ (на прикладі Arabidopsis thaliana) / С.С. Руденко, Т.В. Морозова// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. ‒ 37-40
 • Никитченко Ю.С. Развитие электронной коммерции в Украине / Ю.С. Никитченко, Г.И. Купалова, Н.В. Гончаренко // Вестник Карагандинского экономического университета. – № 3(50). – 2018. – С.39–43
 • Yuliya S. Nikitchenko International Green Business / Training Complex. – K.: CP “Comprint”, 2018. – 62 p
 • Коломієць С. В. Вплив технологічного циклу обслуговування і ремонту транспортних засобів на навколишнє середовище / С. В. Коломієць // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції ― Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи. – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 179.
 • Хрутьба В.О. Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві / В.О. Хрутьба, М.В. Половко, Р.С. Лисак, О.В. Спасіченко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №31. – С. 68-74.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності
 • Обґрунтування застосування сучасних інноваційних підходів при розробці методів та способів підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки людини
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками
 • Розробка моделей та методів управління природною та техногенною безпекою об’єктів критичної інфраструктури транспорту
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту
 • Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу та прогнозування інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками
 • Розвиток науково-методичних основ технологій розроблення та застосування екологічно дієвої системи екологічного управління
 • Розробка методів та критеріїв оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції транспортних споруд
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами
 • Технології сучасного біомониторингу; фундаментальні питання популяційної екології та екосистелогії
 • Розроблення і впровадження методів екологічного моніторингу та систем біоіндикації, моніторингові дослідження стану довкілля й біоти екосистем
 • Розвиток природно-заповідного фонду України
 • Наукові засади процесів водопідготовки та водоочистки
 • Вивчення сучасних методів та процесів управління поводженням з відходами
 • Підвищення якості вищої освіти

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

Телефон: +38 (044) 288-51-00

E-mail:  kafedra_ecology_ntu@ukr.net


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО