logo

khrutba-v-o

Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна доктор технічних наук, доцент; член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова»; автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі одноосібної монографії, розділів у 7 колективних монографіях, понад 12 авторських свідоцтв та інших документів авторського права.

 

Кафедра заснована у 2006 році. Першим в.о.завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: «Основи транспортної екології» (В. Ф. Скорченко, 1998); «Економіка довкілля» (Б. М. Пунько, В. Ф. Скорченко). З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, декан автомеханічного факультету, член експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Особливістю кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

На кафедрі працюють вісімнадцять штатних викладачів, у тому числі два професори та вісім доцентів.

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент;

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», подякою Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста;

Барабаш Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Зюзюн Вадим Ігорович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, академічний радник Транспортної академії України;

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Лук’янова Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, канд. хімічних наук;

Нікітченко Юлія Станіславівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук;

Половко Микола Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою МОН України;

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності;

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри;

Коломієць Сергій Валерійович – старший викладач кафедри;

Крюковська Леся Іванівна – старший викладач кафедри;

Кухтик Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри;

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри;

Бондар Олена Олексіївна – асистент кафедри (за сумісництвом);

Глухонець Андрій Олексійович – асистент кафедри;

Лисак Роксолана Станіславівна – асистент кафедри;

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри;

Спасіченко Оксана Вікторівна – асистент кафедри (за сумісництвом).

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Займається підготовкою бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 • Практикум з навчальної дисциплін «Основи безпеки людини» для студентів усіх форм навчання за всіма спеціальностями / Укл. В.О. Хрутьба, П.І. Чуваєв, М.В. Половко, С.Т. Сусло, Г.В. Хорькова, О.В. Спасіченко. – К.: НТУ, 2017. – 208 с.
 • Основы охраны труда и безопасность человека: учеб. пособие для студентов Центра международного образования дневной и заочной форм обучения / Г.В. Хорькова. – К: НТУ, 2017. – 156 с.
 • Практикум з навчальної дисциплін «Цивільний захист» для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання Укл. П.І. Чуваєв, С.Т. Сусло. – К.: НТУ, 2017. – 197 с.
 • Практикум з дисципліни «Екологія людини» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (перелік 2006) та спеціальністю 101 «Екологія» / Г.Ф. Гусєв, А.П. Парасочка – К: НТУ, 2016. – 126 с.
 • Хрутьба В. А., Вайганг А. А., Рутковская И. А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений Украины // В кн. Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. – Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с
 • Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Науково-методичні підходи до підвищення рівня екологічної підготовки фахівців для сталого розвитку транспорту // В кн. : Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол.: М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва / В. П. Матейчик, В. О. Хрутьба. – К. : Інтерсервіс, 2015. – 420 с. – С.233-31.
 • Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів : навчальний посібник / В. П. Матейчик, В. П. Волков, М. Смешек, П. Б. Комов, Є. О. Комов, І. В. Грицук, Т. В. Волкова; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. – 324с.
 • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, О. К. Грищук, В. П. Матейчик, М. П. Цюман. – К. : НТУ, 2014. – 168с.
 • Матейчик В. П. Основи охорони праці. Ч.1: Правові та організаційні основи охорони праці : навч. посіб. / В. П. Матейчик, М. В. Половко, І. В. Самойленко. – К. – 296 с.
 • Хрутьба В. О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В. О. Хрутьба – К. : НТУ, 2013. – 192 c.
 • Особливості управління екологічними проектами та програмами / В. В. Морозов, Є. Д. Кузнецов, О. Б. Данченко, В. О. Хрутьба [та ін.] // Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом: Колективна монографія. Том 3. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 238 с.
 • Хрутьба В. О. Формування екологічного механізму управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу: розділ монографії «Научно-методические и прикладные аспекты экологизации» : монографія / под общ. ред. И. Ю. Швец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 367 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності.
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами.
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту.
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками.
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу та прогнозування інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками.
 • Створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації.
 • Обґрунтування застосування сучасних інноваційних підходів при розробці методів та способів підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки людини

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.
Телефон: +38 (044) 288-51-00
E-mail: kafedra.ecology.ntu@gmail.com
Освітній портал кафедри екології та БЖД: http://eco-ntu.org/
Сторінка кафедри в соцмережі facebook https://www.facebook.com/ecokafedrantu/


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО